Pótlék és bírság a késlekedő adózóknak

Amikor az adózó önellenőrzéssel maga helyesbíti az adót, a költségvetési támogatást, akkor önellenőrzési pótlékot köteles fizetni. A pótlék a helyesbített összeggel egyidejűleg esedékes. Aki az önellenőrzéssel egyidejűleg nem fizeti meg az önellenőrzési pótlékot, elesik az enyhébb jogkövetkezmények alkalmazásának lehetőségétől.

Az önellenőrzési pótlék a késedelmi pótlék 50%-a, aki viszont ugyanazt a bevallást ismételten önellenőrzi, már a késedelmi pótlék 75%-át köteles befizetni önellenőrzési pótlékként. A pótlékot a bevallás benyújtására előírt határidő leteltét követő első naptól a helyesbítés nyilvántartásba való feljegyzésének, illetve a személyi jövedelemadó helyesbítésekor az önellenőrzési lap benyújtásának napjáig kell felszámítani. Amennyiben az önellenőrzés nem keletkeztet pótlólagos adófizetési kötelezettséget, mert az adózó az eredeti esedékességkor vagy korábbi önellenőrzése során hiánytalanul megfizette adóját, akkor a fentiek szerint kiszámított önellenőrzési pótlékból nem kell bevallani és megfizetni az 5000 forintot, magánszemélynek pedig az 1000 forintot meghaladó összeget.

Ha az önellenőrzés azért nem eredményez pótlólagos adófizetési kötelezettséget, mert a bevallani és megfizetni elmulasztott adó a következő elszámolási időszakban levonható adónak minősült volna, az önellenőrzési pótlék összege nem haladhatja meg a két bevallás közötti időre felszámítható késedelmi pótlék összegét. (Ugyanilyen szabályok alapján kell megállapítani az önellenőrzési pótlékot akkor is, ha a termékimportot terhelő általános forgalmi adót az adózó az adólevonási jog keletkezését követően, de az előző adómegállapítási időszakra vonatkozó adóbevallásban szerepeltette előzetesen felszámított levonható adóként.)

A személyi jövedelemadó bevallás önellenőrzésekor nem kell önellenőrzési pótlékot fizetni, haa munkáltató vagy a kifizető hibás igazolást ad, de a hibát csak a bevallás benyújtása után fedezi fel az adózó, illetve a munkáltató vagy a kifizető olyan későn állítja ki az adózó jövedelemigazolását, hogy az a határidőben benyújtott adóbevallásban nem tudja feltüntetni a pontos adatokat. Tehát a munkáltató vagy a kifizető mulasztása nem jogosítja fel a magánszemélyt arra, hogy a késedelmes igazolás miatt ő maga is bevallási késedelembe essen, viszont az önellenőrzést pótlékmentesen végezheti el.

Az adóhatóság az adózó kérelmére mérsékli az önellenőrzési pótlék alapját, ha több egymást követő elszámolási időszak áfa bevallását azért kellett önellenőrizni, mert az előző vagy korábbi elszámolási időszak téves bevallása miatt a göngyölített levonható, de vissza nem igényelhető adó összegét helyesbítette az adózó. Az önellenőrzési pótlék alapja ilyenkor az első téves adóbevallásban feltárt különbözet. Az önellenőrzési pótlék kérelemre akkor mérsékelhető, ha az adózó tévedését olyan körülmények bizonyításával menti ki, amelyek egyébként megalapoznák a bírságmérséklést is.

Az adózó az önellenőrzéssel megállapított helyesbített adóalap, adó, illetve költségvetési támogatás bevallásával mentesül az adóbírság, mulasztási bírság alól, a helyesbített meg nem fizetett adó, jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás, az önellenőrzési pótlék megfizetésével pedig az önellenőrzés időpontjáig esedékes késedelmi pótlék alól.

KAPCSOLÓDÓ CIKK