Iratminták

amely létrejött egyrészről 

..............................(munkáltató elnevezése)

..............................(munkáltató székhelye)

mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató)

másrészről:

..............................(név, leánykori név)

..............................(lakcím)

..............................(szül. hely, idő)

..............................(anyja neve)

..............................(személyiigazolvány-száma, adóazonosító jele)

..............................(TAJ-száma)

..............................(magánnyugdíjpénztár neve, címe, bankszámlaszáma)

mint munkavállaló (a továbbiakban: Munkavállaló) között az alábbi feltételekkel:

A Munkáltató és a Munkavállaló a közöttük 200... év ...... hó ... napján létrejött, határozatlan (határozott) időtartamú munkaszerződést a jövőre nézve (200... év ..... hó ... napjától kezdődően) közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

1. Felek megállapodnak abban, hogy a fent hivatkozott határozatlan idejű munkaszerződést határozott, 200.. év .... hónap ... napjáig tartó munkaszerződéssé alakítják át. (Felek megállapodnak abban, hogy a fent hivatkozott 200.. év ... hónap ... napjáig tartó határozott idejű munkaszerződést határozatlan idejű munkaszerződéssé alakítják át.)

2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Munkavállaló új munkaköre: ........... A Munkavállaló kijelenti, hogy a Munkáltató a módosított munkakörébe tartozó feladatokat részletesen ismertette, a munkaköri leírást a jelen munkaszerződés aláírásával egyidejűleg a Munkavállaló részére átadta. (A Munkavállaló kijelenti, hogy a munkakör változásával összefüggő munkarend-, munkaidőbeosztás-változásról adott munkáltatói tájékoztatást tudomásul vette.)

3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Munkáltató munkavégzésének helye a következők szerint változik: ..........................

4. A Munkavállaló személyi alapbére bruttó ........ Ft/hó összegre emelkedik (csökken). Teljesítménybér alkalmazása esetén az új teljesítménykövetelmények a következők: ............... (Mivel a teljesítménykövetelmények teljesítése jelentős részben nem csak a munkavállalón múlik, a munkavállaló garantált bére: ...... Ft/óra vagy Ft/hó összegre emelkedik/csökken.)

5. Felek megállapodnak abban, hogy a munkaviszonyból eredő munkáltatói jogokat és kötelességeket (munkáltatói jogkör) a Munkavállaló tekintetében a jövőben ............. munkakörű, illetve beosztású vezető munkavállaló (szerv) gyakorolja, illetve teljesíti.

6. A ...... év ......... hónap ... napján létrejött munkaszerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

7. A jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve (illetve a kollektív szerződés) és a munkaviszonyra vonatkozó egyéb szabályok rendelkezései irányadók.

Kelt: ........, 200.......... hónap ... nap

.........................                        ............................. 

 munkavállaló                        munkáltató (cégszerű aláírás)

Megjegyzés

(Mt. alapján)

Bevezetéshez

Ha a felek a munkaszerződés módosítás hatálya tekintetében a szerződés aláírásának időpontjától el kívánnak térni, a hatálybalépés konkrét időpontját a szerződésben rögzíteni kell.

1. ponthoz

A határozott idejű munkaviszony időtartamát naptárilag, illetve más alkalmas módon kell meghatározni (pl. a jelenleg fizetés nélküli szabadságon lévő X. Y. helyettesítésére). A határozott időtartam - újabb munkaviszony létesítését is ideértve - az öt évet nem haladhatja meg.

2-3. pontokhoz

A munkaköri leírást a munkavállaló részére át kell adni. A munkaidő napi nyolc óra. A munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása ennél rövidebb vagy a részben vagy egészben készenléti jellegű munkakörben hosszabb, de napi tizenkét órát meg nem haladó munkaidőt is megállapíthat. A munkaidő Mt. szerinti napi munkaidőtartamának alapulvételével, heti vagy ennél hosszabb, de legfeljebb éves keretben is meghatározható.

A munkavégzés helye lehet állandó vagy változó. Állandó munkahely esetén a konkrét helyet (pontos cím) vagy az esetleges módosításokat elkerülendő pl. a munkáltató mindenkori székhelyét kell megjelölni. Változó munkahely esetén a változó jellegre kell utalni. Ilyenkor a munkavállaló utasítás alapján a munkáltató bármely telephelyén köteles munkát végezni, lehetőség van azonban ebben az esetben is korlátozásokra (pl. a munkavégzés helye változó, de a munkavállaló csak a munkáltató székhelye szerinti településen lévő telephelyeken köteles munkát végezni).

4. ponthoz

A személyi alapbért mindig időbérben kell megadni (Ft/hó, Ft/óra). Teljesítménybérezés esetén a teljesítménykövetelmények mellett időbéres személyi alapbért is meg kell jelölni (pl. teljesítménybér - Ft/db, személyi alapbér 30 000 Ft/hó) A személyi alapbér, illetve teljesítménybér nem lehet kevesebb, mint a mindenkori minimálbér. A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménykövetelményt ezért úgy kell megállapítani, hogy annak százszázalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén járó munkabér a minimálbért elérje. Ha a teljesítménykövetelmény teljesítése jelentős részben nemcsak a munkavállalón múlik, garantált bér megállapítása is kötelező (pl. jutalékos rendszerben foglalkoztatottak esetén).

7. ponthoz

A munkaviszonnyal összefüggő kérdéseket törvény, illetőleg törvényi felhatalmazás alapján egyéb jogszabály szabályozza. Kollektív szerződés a munkaviszonyra vonatkozó bármelyik kérdésről rendelkezhet, de - bizonyos kivételekkel - jogszabállyal ellentétes nem lehet. A munkaviszonyra vonatkozó szabály fogalmán a fent meghatározottakat kell érteni.