Iratminták

................... (név)

....................(munkakör)

részére

Rendkívüli felmondás

(munkáltatói)

Közlöm Önnel, hogy az ..... év ...... hónap .... napján kelt munkaszerződéssel létesített, határozatlan (határozott) időre szóló munkaviszonyát a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 96. § (1) bek. a) pontjában [ b) pontjában] foglaltak alapján rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntetem.

A felmondás indoka a következő: ..............................

.................................................................................

.................................................................................

Intézkedtem, hogy a munkaviszonya megszűnésére tekintettel Önnek járó munkabért, egyéb juttatást, valamint a munkáltató által kötelezően kiállítandó igazolásokat a mai napon átvegye. Amennyiben Ön a munkáltatónál eltöltött idővel arányos szabadságát még nem kapta meg, úgy azt a ki nem adott szabadság időtartamára jutó távolléti díj összegében pénzben megváltjuk. Ellenkező esetben, azaz ha a munkaviszonya megszűnéséig több szabadságot vett igénybe annál, mint ami a munkáltatónál töltött időre megilletné, a különbözetre kifizetett munkabért köteles visszafizetni.

Kérem, hogy a munkakörét az erre előírt rendben adja át, és a munkáltatóval számoljon el.

Felhívom a figyelmét arra, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból származó igényének érvényesítése, valamint a szakszervezet, illetve az üzemi tanács (üzemi megbízott) a Munka Törvénykönyvéből, illetőleg a kollektív szerződésből vagy üzemi megállapodásból származó igényének érvényesítése érdekében a Munka Törvénykönyve rendelkezései szerint munkaügyi jogvitát kezdeményezhet. A keresetlevelet az intézkedés közlésétől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni.

Kelt:.............., 200.. ......hónap......nap

.......................

munkáltató

 

Megjegyzés

(az Mt és a joggyakorlat alapján)

1. bekezdéshez

A munkáltató, illetve a munkavállaló a munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mérétkbenmegszegi [ Mt. 96. § (1) bek. a) pont] , vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi [ Mt. 96. § (1) bek. a) pont] . A kollektív szerződés vagy a munkaszerződés a törvény keretein belül meghatározhatja azokat a konkrét eseteket, amelyek fennállásakor rendkívüli felmondásnak van helye.

2. bekezdéshez

A munkáltató köteles felmondását megindokolni. Az indokolásból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a felmondás indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania. A munkáltatói rendkívüli felmondás közlése előtt lehetőséget kell adni a munkavállalónak a tervezett intézkedés indokainak megismerésére és a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően ez a munkáltatótól nem várható el.

3. bekezdéshez

A munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) a munkavállaló részére az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat.

A munkavállaló munkaviszonya megszűnésekor, ha a munkáltatónál eltöltött idővel arányos szabadságot nem kapta meg, azt pénzben kell megváltani. Ha a munkavállaló a munkaviszonya megszűnéséig több szabadságot vett igénybe annál, mint ami a munkáltatónál töltött időre megilletné, a különbözetre kifizetett munkabért köteles visszafizetni. A szabadság időtartamára távolléti díjat kell fizetni.

4. bekezdéshez

A munkavállaló munkaviszonya megszüntetésekor (megszűnésekor) munkakörét az erre előírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval elszámolni. A munkakörátadás és az elszámolás feltételeit a munkáltató köteles megfelelően biztosítani.

5. bekezdéshez

A munkavállaló a munkaviszonyból származó igényének érvényesítése, valamint a szakszervezet, illetve az üzemi tanács (üzemi megbízott) e törvényből, illetőleg kollektív szerződésből vagy üzemi megállapodásból származó igényének érvényesítése érdekében e törvény rendelkezései szerint munkaügyi jogvitát kezdeményezhet. A keresetlevelet az intézkedés közlésétől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatban, ideértve a közös megegyezésen alapuló megszüntetést is. Erről a munkavállalót a felmondásban írásban ki kell oktatni.

Az írásbeli nyilatkozat - így a rendkívüli felmondás is - akkor tekinthető közöltnek, ha azt az érdekeltnek vagy az átvételre jogosult személynek adják át. A közlés akkor is hatályos, ha az átvételt az érdekelt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza; erről jegyzőkönyvet kell felvenni.