Iratminták

Alulírott .............................. (munkáltató elnevezése, székhelye) mint munkáltató a ................................ (munkavállaló neve, lakcíme) munkavállalónak a 200... év ............ hónap ..... napján megkötött munkaszerződéssel létesített munkaviszonyát a munkaszerződés ......... pontjában foglaltak és a Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján a próbaidő alatt azonnali hatállyal felmondom.

Kelt:.............., 200.. év, ....... hónap, .... nap

........................

munkáltató

 

Megjegyzések

A munkaszerződésben, a munkaviszony létesítésekor próbaidő is kiköthető. A próbaidő tartama harminc nap. Kollektív szerződés, illetve a felek ennél rövidebb vagy hosszabb, de legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt is megállapíthatnak. A próbaidő meghosszabbítása tilos. A próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti. A munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodást, illetve nyilatkozatokat írásba kell foglalni. (Mt.)

A próbaidő alatt a munkaviszony minden kötöttség nélkül azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntethető. A munkaviszonynak ebben a formában történő megszüntetésére is vonatkozik az a követelmény, hogy a jogokat és a kötelezettségeket a rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni.

Az írásbeli nyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt az érdekeltnek vagy az átvételre jogosult személynek adják át. A közlés akkor is hatályos, ha az átvételt az érdekelt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza; erről jegyzőkönyvet kell felvenni. (Mt.)