Kedvező hitel elbocsátott közalkalmazottaknak

Hétfőtől igényelhetnek kedvezményes pályamódosító hitelt vállalkozásalapításhoz a közszférából frissen elbocsátott alkalmazottak. A hitel önerő nélküli, maximuma 3 millió forint, futamideje legfeljebb 10 év lehet.

Augusztustól - a közalkalmazotti és a köztisztviselő törvények módosításának köszönhetően - könnyebb elbocsátani a közszférában dolgozókat. A törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a közigazgatási szerv vezetője saját hatáskörben rendeljen el létszámcsökkentést. Megszűnt a munkáltatónak az a kötelezettsége, hogy másik munkakört kell felajánlania a felmentésekor, ez kizárólag a vezetői megbízás visszavonása esetén kötelező, de itt sincs megkötve, hogy milyen munkakört kell felajánlani. A költségvetési takarékoskodás érdekében szűkült a felmentéshez kapcsolódó juttatásokra való jogosultsági kör is. Amennyiben ugyanis a köztisztviselő a felmentési idő alatt a közszférában helyezkedik el, a felmentési időből hátralevő időre eső átlagkeresetét elveszíti és nem lesz jogosult végkielégítésre sem. Az új jogviszonyában ugyanakkor - az áthelyezés szabályaival egyezően -, a ki nem fizetett végkielégítés időszakát számításba kell venni. Ugyanezeket a szabályokat kell alkalmazni a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó, közszférában foglalkoztatott munkavállalók felmentéskor is.

Az elbocsátás csak a központi közigazgatásban mintegy kétezer embert érint. A közszférából elbocsátott dolgozók elhelyezkedését területi szolgáltató centrumok, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat, és a Foglalkoztatási Hivatal által kötött megállapodások is segítik. A Foglalkoztatási Hivatal együttműködési megállapodást írt alá több céggel (Spar Kft, Suzuki Rt, Aviva Életbiztosítási Zrt., Budapest Bankcsoport) az elhelyezkedés megkönnyítése érdekében. Az elbocsátottakat ezen kívül képzési támogatás, és november 13-ától pályamódosítási hitel is segíti.

Pályamódosító hitel

Az az elbocsátott köztisztviselő, illetve közalkalmazott, hivatásos tiszt, illetve többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezetnél, közalapítványnál vagy közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló jogosult hitelre, akinek 2006. július 1. és 2008. december 31. között felmentéssel szűnik meg a jogviszonya. További feltétel, hogy a jogviszony megszűnését megelőzően legalább egy évig (pályakezdő 6 hónapig) megszakítás nélkül a közszférában állt alkalmazásban az igénylő. A hitelkérelmet a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő egy éven belül lehet benyújtani. Nem kaphat hitelt az az igénylő, akinek köztartozása van, vagy hitelszerződésből eredő lejárt tartozással rendelkezik, vagy végrehajtási eljárás van ellene folyamatban.

A kedvezményes kamatozású hitelt kizárólag

  • gazdasági társaság alapításához nyújtott pénzbeli hozzájáruláshoz,
  • gazdasági társaságban történő tőkeemeléshez (kft-ben törzstőke, zártkörűen működő részvénytársaságban alaptőke-emelés),
  • egyéni vállalkozó részére a vállalkozás indításához szükséges beruházáshoz (ilyen beruházásnak minősül a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység. Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is)

lehet felhasználni.

A hitel maximális összege 3 millió forint, lejárata legfeljebb tíz év, a türelmi idő legfeljebb három év. Amennyiben a hitelből szerzett üzletrészt vagy részvényt a futamidő alatti értékesítik, a hitel még fennálló teljes összegét egyösszegben vissza kell fizetni.

A hitelkérelemhez mellékelni kell

  • a jogviszony megszüntetéséről készült okiratot, munkáltatói igazolást,
  • új gazdasági társaság alapítása esetén a közjegyző által készített közokiratba, vagy ügyvéd, illetve az alapító jogtanácsosa által ellenjegyzett magánokiratba foglalt társasági szerződést, alapszabályt vagy alapító okiratot,
  • tőkeemelés esetén azt a határozatot, amelyben a gazdasági társaság legfőbb szerve a tőkeemelés elhatározásáról, valamint arról döntött, hogy a hiteligénylőt jogosítja fel a tőkeemeléshez szükséges vagyoni szolgáltatás nyújtására és nyilatkozatát arról, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  • egyéni vállalkozóknak a vállalkozói igazolványt.

A kedvezményes hitelhez az állam készfizető kezességet vállal. A Magyar Fejlesztési Bank Rt. a hitelintézetek refinanszírozásán keresztül biztosítja a pályamódosító hitelt, kedvezményes, jelenleg 6 százalékos kamattal. Az alacsony kamatot a kormány által vállalt 20 milliárd forintos árfolyam-garancia teszi lehetővé. Az MFB Rt. a kezességvállalási keret igénybevételének alakulásáról hitelintézetek szerinti bontásban a negyedévente tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot. A hitelkérelmeket a 20 milliárdos keretösszeg teljes felhasználásának időpontjáig, de legkésőbb 2009. december 31-éig lehet benyújtani.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK