Gyermekvédelmi támogatások

2002.03.19. 16:40

A helyi önkormányzatok képviselőtestülete rendszeres gyermekvédelmi támogatást, rendkívüli támogatást, természetbeni támogatást és otthonteremtési támogatást folyósíthat a rászoruló családoknak.

A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendszeres támogatásban részesíti azt a gyermeket, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és a családban való nevelkedés nem áll ellentétben a gyermek érdekével. Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző 6 hónap havi átlagát veszik figyelembe.

A támogatás további feltétele, hogy az önkormányzat rendelete alapján elrendelt vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke külön-külön ne haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének huszonötszörösét, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenötszörösét. Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, gépi meghajtású termelő- és munkaeszközt, vagyoni értékű jogot értjük, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének huszonötszörösét, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenötszörösét meghaladja, és amelynek hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkező megélhetésének feltételeit. Nem tekinthető vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A támogatás célja, hogy elősegítse a gyermek családi környezetben nevelését.

A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódiságát az önkormányzat környezettanulmány készítésével vizsgálhatja. A jogosultság elbírálásánál a települési önkormányzat rendelete a vagyoni helyzet vizsgálatát is előírhatja, ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak.

A rendszeres támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a lakóhelye szerint illetékes helyi önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél terjesztheti elő.

A támogatás havi összege - gyermekenként - 4600 forint. Ha a rendszeres támogatást jogerősen megállapítják, az visszamenőleg, a kérelem benyújtásától esedékes. A folyósítás időtartama a feltételek fennállásáig tart. 2004-től a támogatás az öregségi nyugdíjminimum 22 százaléka. A jogosultság feltételeit az önkormányzat képviselő-testülete évente legalább egyszer felülvizsgálja, s a támogatást addig folyósítja, ameddig fennállnak a jogosultsági feltételek.

Amennyiben a rendszeres támogatásban részesülő gyermek középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, a támogatás nagykorúvá válása után is megállapítható és tovább folyósítható mindaddig, amíg tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll, de legfeljebb 25 éves koráig.

Egyszeri, kiegészítő támogatás jár azoknak a gyermekeknek, akik középiskolában vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulnak és egyébként rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. Az egyszeri támogatást a szeptemberben esedékes rendszeres támogatással együtt fizetik ki.

Előző
Következő