Tulajdonjog bejegyzésre alkalmas okiratok

2006.01.30. 18:07

A tulajdonszerzésről szóló okiratoknak a törvényben előírt kellékekkel kell rendelkezniük, hogy alkalmasak legyenek az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre. Az ingatlan átruházását az adóhatóságnak is jelenteni kell.

A tulajdonjog bejegyzésére szolgáló okiratnak (adásvételi, csere, ajándékozási, öröklési, tartási szerződés, stb.) az alábbi kellékeket kell tartalmaznia ahhoz, hogy alkalmas legyen az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre:

 • a szerződő felek családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési évét, anyja nevét, lakcímét, továbbá a személyi azonosítóját,
 • a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét és törzsszámát, valamint bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát,
 • az érintett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám),
 • a jog vagy tény pontos megjelölését,
 • a jogváltozás jogcímét,
 • az érdekeltek megállapodását, a bejegyzett jogosult bejegyzést engedő nyilatkozatát,
 • a szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát, továbbá ha a devizabelföldi a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény alapján külföldinek minősül, e minőség feltüntetését.

A belföldön kiállított magánokirat bejegyzés alapjául csak akkor szolgálhat, ha kitűnik belőle a keltezés helye és ideje, továbbá ha

 • a nyilatkozattevő az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, vagy
 • két, az okiraton névvel és lakcímmel megnevezett tanú aláírásával igazolja, hogy a nyilatkozattevő a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el, vagy
 • az okiratot a közjegyző készítette,
 • az okiratot ügyvéd ellenjegyzéssel látta el,
 • az okiratot a jogi személy nevének feltüntetésével szabályszerűen aláírták,
 • több lapból álló okirat esetén a szerződő felek, a készítő és ellenjegyző, illetve a tanúsító személyek kézjegyét minden lapon tartalmazza, közjegyzői okiratoknál a külön jogszabály által megállapított alaki kellékkel rendelkezik,
 • a meghatalmazottaknak és a feleknek az okirat alapján nyilvánvalóan azonosítható aláírását tartalmazza.

A tulajdonjog, haszonélvezeti jog, a használat joga, szolgalmi jog, vételi jog, jelzálogjog (önálló jelzálogjog) keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye. Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is el kell fogadni, ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet. Nem alkalmas bejegyzésre az olyan okirat, amelyen a készítő és ellenjegyző ügyvéd, illetőleg a közokiratba foglaló közjegyző szerződő félként van feltüntetve. Jelzálogjog (önálló jelzálogjog) alapítására és megszűnésére vonatkozó bejegyzés olyan magánokirat alapján is teljesíthető, amelyet a nyilatkozattevő hitelintézet - nevének feltüntetésével - szabályszerűen írt alá.

Amennyiben az okiratot a nyilatkozattevő helyett meghatalmazott írta alá, csatolni kell a meghatalmazást is, amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani. Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba foglalása szükséges, amelyben e körülményre utalni kell. A nem magyar nyelven kiállított okirathoz - ha nemzetközi megállapodás eltérően nem rendelkezik - csatolni kell annak hiteles magyar nyelvű fordítását.

APEH bejelentés

Visszterhes ingatlan-átruházáskor (adásvétel, csere) az ingatlant értékesítő és vevő magánszemély köteles bejelenteni az adóhatóságnak a természetes azonosító adatait (név, leánykori név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhelye), valamint adóazonosító jelét az erre a célra rendszeresített  nyomtatványon. A 400-as adatlap az ügyfélszolgálati irdoákban szerezhető be, de az APEH internetes honlapjáról is letölthető.

Az adatlapot annak a magánszemélynek kell kitöltenie, aki visszterhes ingatlan-átruházáskor az ingatlant értékesíti, az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogról ellenérték fejében lemond, ilyen jogot visszterhesen alapít, átruház (átenged), vagy megszüntet.

Az adatlapot a földhivatalhoz kell benyújtani, a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelemmel és a bejegyzés alapjául szolgáló okirattal egyidejűleg. Nem kell kitölteni ilyen adatlapot, ha kizárólag magánszemélyek között létrejött tartási, életjáradéki és öröklési szerződés keretében történik az ingatlan átruházása.

Amennyiben a bejelentés az adóazonosító jelet, illetve ennek hiányában a természetes azonosító adatokat nem, vagy csak hiányosan tartalmazza, a földhivatal a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet a hiánypótlásig visszautasítja.