Végelszámolás

2002.04.23. 14:48

A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor

  • az egyes évekre külön-külön éves beszámolót,
  • az utolsó évről készült éves beszámolóban kimutatott eredmény felosztása után végelszámolási zárómérleget (záró egyszerűsített mérleget), zárójelentést és vagyonfelosztási javaslatot készít,
  • intézkedik a gazdálkodó szervezet iratanyagának elhelyezéséről (levéltárban, nyugdíj-biztosítási igazgatóságnál, illetve maga a végelszámoló gondoskodik erről),
  • végelszámolási zárómérleg (záró egyszerűsített mérleg) alapján az adóhatósággal el kell számolni a társasági adót és az egyéb adókat, az adózás rendjére vonatkozó előírások szerinti záró adóbevallásokat el kell készíteni.

Az éves beszámolót, a végelszámolási zárómérleget (záró egyszerűsített mérleget) és a záró adóbevallást a végelszámoló köteles az adóhatóságnak megküldeni. A végelszámoló a zárómérleget, záró egyszerűsített mérleget, a zárójelentést és a vagyonfelosztási javaslatot a jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot meghozó testületnek vagy szervezetnek jóváhagyásra bemutatja. Ha a társaságnál felügyelő bizottság vagy könyvvizsgáló működik, a zárómérleget ezek jelentésével együtt kell előterjeszteni. A gazdasági társaság legfőbb szerve a zárómérleg jóváhagyásával egyidejűleg határoz a végelszámoló, illetve az igazgató, az ügyvezető, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai és a könyvvizsgáló felmentéséről. A végelszámoló kötelessége, hogy a legfőbb szerv jóváhagyását követően a végelszámolási eljárás befejezését a fentiek szerinti iratokkal együtt a cégbíróságnak bejelentse. A törlés iránti cégbírósági kérelemhez kft. és rt. esetén a végelszámolói közzététel (hirdetmény) megtörténtének igazolását is mellékelni kell.

A cégbíróság elrendeli a gazdálkodó szervezet törlését a cégjegyzékből. A gazdasági társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg. A társaság vagyonának felosztására csak a társaság törlését követően kerülhet sor. A jogutód nélkül megszűnő közkereseti és betéti társaságnak a tartozásai kiegyenlítése után fennmaradó vagyonát - a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani a társaság tagjai között. A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból kft. esetén először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt - a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a törzsbetétek arányában kell felosztani a társaság tagjai között. Részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani. Ha a részvénytársaság likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbséget biztosító részvényt bocsátott ki, a vagyon felosztásakor az elsőbbségi részvény biztosította jogokat figyelembe kell venni.