[origo] címlap24 órakomment.huvidea[freemail]iWiW

[origo] üzleti negyed> ingatlan

Üzletrész Gazdaság Plusz energia hitel devizapiac Itthon
energiaingatlanpiacgázfogyasztóvédelemvízMagyar Energia Hivatal

Közüzemi szerződések

2001.09.04., 13:42|Utolsó módosítás:2002. 11. 26., 16:13|

Akár építkezünk, akár ingatlant vásárolunk, a közüzemi szolgáltatókkal mindenképpen kapcsolatba kerülünk, hiszen vagy újonnan kell gondoskodnunk a közműellátásról, vagy a tulajdonosváltozást kell bejelentenünk a szolgáltatóknál. A Ptk. szerint a közüzemi szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a fogyasztó számára folyamatosan és biztonságosan, a fogyasztó igénye szerint meghatározott közüzemi szolgáltatást - így különösen gázt, villamos energiát és vizet - nyújtani, a fogyasztó pedig köteles időszakonként díjat fizetni.

Építkezés, a meglévő energiaforrások bővítése (hálózatfejlesztés), csökkentése, illetve tulajdonosváltozás esetén bejelentést kell tenni a területileg illetékes áramszolgáltatónál. A szolgáltató 30 napon belül köteles tájékoztatást adni a szerződéskötés feltételeiről. A gyakorlatban mind a bejelentés, mind a szerződéskötés előtti tájékoztatás a szolgáltatók üzletszabályzata alapján kidolgozott formanyomtatványon történik. Ha az igénylő teljesíti a tájékoztatóban szereplő feltételeket, kérésére a szolgáltató 30 napon belül szerződéstervezetet készít. A fogyasztónak további 30 nap áll rendelkezésére a tervezet áttanulmányozására. Ha a fenti határidőn belül nem fogadja el a tervezetet, a szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

A szolgáltatót a villamosenergia "vételezésére" szerződéskötési kötelezettség terheli a fogyasztóval szemben. A legtöbb esetben általános közüzemi szerződés jön létre a felek között, de lehetőség van egyedi szerződés megkötésére is. A két szerződéstípus fő jellemzőit az alábbi táblázat foglalja össze:

Általános közüzemi szerződés

Egyedi közüzemi szerződés

határozatlan időre jön létre

Határozott időre jön létre

bármely lakossági vagy közületi fogyasztó lehet szerződő fél

kizárólag a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott fogyasztói kör lehet csak szerződő fél

a szolgáltatás ára hatósági ár

az ár tekintetében a felek megállapodása irányadó

a fogyasztó harmincnapos felmondási idővel bármikor felmondhatja a szerződést

a fogyasztó az év végére mondhatja fel a szerződést

a szolgáltató csak a fogyasztó szerződésszegése esetén, illetőleg akkor mondhatja fel a szerződést, ha tudomást szerez arról, hogy a fogyasztó megszüntette a fogyasztási helyen a villamos energia vételezését.

a szolgáltató csak a fogyasztó szerződésszegése esetén, illetőleg akkor mondhatja fel a szerződést, ha tudomást szerez arról, hogy a fogyasztó megszüntette a fogyasztási helyen a villamos energia vételezését.Minden fogyasztási helyre külön szerződést kell kötni, kivéve, ha van olyan felhasználó, aki a fogyasztó mért hálózatán vételez (a fogyasztó adja tovább a villamos energiát a felhasználónak). Ugyancsak egy szerződés jön létre az egy fogyasztásmérőn keresztül, tulajdonostársakként, haszonélvezőkként, társbérlőkként vagy bérlőtársakként közösen vételező lakossági fogyasztók és a szolgáltató között. A közös fogyasztókat egyenlő jogok illetik meg, és egyetemlegesen felelősek a fogyasztás díjának megfizetéséért is. Ha a közös fogyasztók fogyasztói vezetékhálózatukat saját költségükön szétválasztják, a szolgáltató köteles az önállóvá vált fogyasztókkal külön-külön új szerződést kötni.

A szerződésnek egyebek mellett tartalmaznia kell:

 • a szolgáltató és a szerződést kötő irodája megnevezését, székhelyét, a fogyasztó nevét, az azonosításához szükséges adatokat, címét, a fizetés módját, banki átutalásos fizetésnél a pénzintézet és a számlaszám megjelölését;
 • a fogyasztási hely (helyek) megjelölését, ezen belül a nem összefüggő területek meghatározását;
 • a csatlakozás módját;
 • a szolgáltatott villamos energia műszaki jellemzőit;
 • a szolgáltatói kötelezettségek rögzítését, a szerződött teljesítményt az üzletszabályzatban meghatározandó feltételekkel, a megegyezés szerinti díjfizetési módot;
 • a számlázás alapjául szolgáló fogyasztásmérő berendezés és tartozékainak felsorolását;
 • a számlázási időszakokat;
 • a számlázás és a számla kiegyenlítésének módját és feltételeit;
 • a szolgáltatás és vételezés megkezdésének az időpontját;
 • a határozott időre kötött szerződés lejáratát;
 • a szerződésszegés következményeit,
 • a fogyasztói panasz bejelentésének rendjét, valamint az elintézés módját a szolgáltatónál, és - amennyiben annak eredményét a fogyasztó sérelmesnek tartja - annak közlését, hogy panaszával a Magyar Energia Hivatalhoz fordulhat.

A szolgáltató a tulajdonában lévő és általa hitelesített fogyasztásmérő berendezéssel méri a felhasznált villamos energia mennyiségét és teljesítményét. (Saját költségén a fogyasztó is felszerelhet ellenőrző fogyasztásmérőt, ennek a mérési adatai azonban nem szolgálhatnak alapul a felek közötti elszámolásához.) A fogyasztó kérésére a szolgáltató köteles a helyszínen ellenőrizni és saját költségén kicserélni a meghibásodott fogyasztásmérőt. Ha a berendezés hibája a hibahatár alatt van, a költségek a fogyasztót terhelik.

A villamosenergia-szolgáltatás hatósági maximált áras szolgáltatás, azaz a szerződésben nem köthető ki érvényesen a hatósági árnál magasabb ár, ha pedig a szerződés árat nem tartalmaz, a hatósági árat kell irányadónak tekinteni. A szolgáltató az általa kimunkált és a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott árszabásban állapítja meg az egyes napszakok díjfizetés szempontjából eltérő díjtételeit. Az elszámolási időszak általában egy hónap, amelyre a szolgáltató a szerződésben meghatározott gyakorisággal állítja ki a számlát.

A fogyasztói panaszok kivizsgálására első fokon a regionális szolgáltatók szervezeti egységei jogosultak. Számla elleni kifogás esetén a szolgáltató köteles a panaszt megvizsgálni, amelynek eredményéről a kifogás benyújtásától számított 15 napon belül értesíteni kell a fogyasztót. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs, kivéve ha annak összege az előző év azonos időszakára vetített díj kétszeresét meghaladja.

Ha visszatérítés illeti meg a fogyasztót, erről külön értesítést kell küldeni, a kifizetést pedig az értesítés közlésétől számított 8 napon belül kell teljesíteni. E határidő túllépése esetén a fogyasztó késedelmi kamatot és a költségei megtérítését követelheti.

Szerződésszegésnek minősül, ha a fogyasztó

 • túllépi a szerződésben meghatározott villamos teljesítményt, pótbefizetést kell teljesítenie;
 • olyan terhelési, illetve feszültségviszonyokat vagy zavart idéz elő, amelynek következtében megszakad a szolgáltatás, illetve veszélyezteti más fogyasztó szerződésszerű vételezését, kötbért kell fizetnie és a szolgáltató fel is függesztheti az áramszolgáltatást;
 • szándékosan vagy vétkes gondatlansággal megrongálja a csatlakozóberendezést vagy a fogyasztásmérőt, illetve eltávolítja a zárópecsétet, a kötbéren felül felemelt díjat kell fizetnie és felfüggeszthetik a szolgáltatást;
 • a fogyasztásmérő befolyásolásolásával vagy megkerülésével vételez áramot, felemelt díjat kell fizetnie, s a szolgáltató kikapcsolhatja az áramot;
 • késedelmesen fizeti a díjat, késedelmi kamatot kell fizetnie;
 • 90 napon túl nem fizeti a díjat, a szolgáltató kikapcsolhatja az áramot, és felmondhatja a szerződést;
 • a villamos energiát a szolgáltató hozzájárulása nélkül viszi át a fogyasztási helyen kívüli területre, illetve adja tovább a fogyasztási helyen kívüli más felhasználónak, felemelt díjat kell fizetnie, és a szolgáltató kikapcsolhatja az áramot.

Ugyancsak szerződésszegésnek kell tekinteni, ha a szolgáltató

 • a szerződésben meghatározott időpontban nem kezdi meg a szolgáltatást vagy nem a szerződésben meghatározott, illetve nem a tőle elvárható módon szolgáltatja a villamos energiát és a szerződésszegés felróható neki, kötbért köteles fizetni a fogyasztónak;
 • felróható magatartása miatt megszakad a szolgáltatás, illetve jogellenesen szünetelteti vagy korlátozza azt, köteles visszafizetni az arányos díjat a fogyasztónak.

A szerződésszegő fél köteles a másik fél kötbérrel nem fedezett kárát megtéríteni.

Címlapsztori»

Forrás: MTI/Balogh Zoltán Közeledik a felvételi, ezeken a szakokon lehet a legjobban keresni A 18. Educatio kiállítást január 18-20. között tartják Budapesten. A diákok itt tájékozódhatnak arról, mekkora kezdőbérre számíthatnak az adott szakokon. Az Origo ...
  Forrás: AFP/2016 Getty Images/Mark Wilson Hetekre leállhat az amerikai kormányzat Az amerikai szenátusban óriási ellentétek vannak a demokraták és a republikánusok között, de péntek éjfélig meg kellene szavazniuk a kormányzat rövidtávú ...
  Forrás: Thinkstock A plasztikai sebészet menti meg Venezuelát? A dél-amerikai ország politikai és gazdasági krízisen megy keresztül, azonban a déli szomszédságban élők közül egyre több brazil nő választja a venezuelai sebészeket ...

Legolvasottabb cikkek

Ingatlan apróhirdetés

betöltés...
hirdetés

Hirdetés

60
50
40

PARTNEREK AJÁNLATA

Olvasnivaló

Öreg hal vagy alfahím? Húsz év alatt keményebb, magányosabb lett, de még mindig harcol az álmáért. Orbán Viktor ötven éves.
Nem keresik tovább Erőss Zsoltot és Kiss Pétert Eltűnt a Himaláján két magyar, miután megmászták a Kancsendzöngát.
Tíz percig tartott a per Elhalasztották Oscar Pistorius perét, miután a vád még nyomozni akar a gyilkosság ügyében.

További adatok » Időjárás »