D.A.S. JogSzerviz: mikor és hogyan kell visszafizetni a szocpolt?

2014.03.01. 11:43

A szociálpolitikai támogatást felvevőknek érdemes végig gondolniuk, hogy eleget tudnak-e tenni a számos feltételnek, előírásnak, és azt is komolyan számba kell venniük, hogy képesek lesznek-e teljesíteni az előre meghatározott jövőbeli feltételeket – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A szociálpolitikai támogatás, hivatalos nevén lakásvásárlási kedvezmény egy olyan vissza nem térítendő állami támogatás, amely a jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén, új lakás építésére, vagy vásárlására használható fel.

A korábbi szabályok bizonyos a törvény által meghatározott esetekben a lakás bővítésére, illetőleg használt lakás vásárlására is lehetőséget nyújtottak a támogatás igénybevételére, ezekben az esetekben a támogatás összegének csak a felére voltak jogosultak az igénylők, ezért terjedt el a félszocpol elnevezés a köznyelvben. Ma már ez az intézmény nem létezik – fejtette ki elöljáróban a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Számos feltételnek kell megfelelni

Az igénylőnek egy sor feltételnek kell megfelelnie, többek között elsősorban magyar állampolgár jogosult az igénylésére, illetőleg a megfelelő engedély birtokában nem magyar állampolgárok is élhetnek a lehetőséggel. Az igénylőnek és a vele együtt költözőknek nem lehet egyéb lakástulajdona vagy állandó lakáshasználati joga más ingatlan vonatkozásában.

Ez alól kivétel az az eset, ha az együttköltözőknek együttesen legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányada van olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy a tulajdonában lévő lakása lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, illetőleg akkor, ha a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező benne lakik – mutatott rá dr. Nyilas Anita.

A kérelmezőnek nem lehet továbbá köztartozása, erről adóhatósági igazolást kell bemutatni. A házastársak és élettársak esetén pedig legalább az egyik félnek szerepelnie kell minimum 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként. Kritérium továbbá, hogy a szocpol igénylője nem állhat tulajdonosi kapcsolatban az ingatlant eladó céggel, vállalkozóval.

Kizárólag két gyermek támogatása után lehet igénybe venni

A kedvezmény mértékét befolyásolja az igénylő által eltartott, vele közös háztartásban élő, illetőleg a vállalt gyermekek száma. A szocpol ugyanis nem csak már meglévő gyermekek után igényelhető, hanem megelőlegezve is. Ebben az esetben nevezzük megelőlegező kölcsönnek.

A gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb két születendő gyermek, egygyermekes fiatal házaspár további egy születendő gyermek vállalása esetén jogosult a megelőlegező kölcsön igénybevételére. Ebből tehát az következik, hogy kizárólag két gyermek után lehet a támogatást igénybe venni.

Fontos kritérium a támogatás igénylését illetően, hogy az ingatlan négyzetméterára telekár nélkül nem lehet magasabb 300 ezer forintnál, alacsony energiafogyasztású ház esetén 350 ezer forintnál, továbbá, hogy maximum 160 négyzetméteres ingatlanra lehet igénybe venni a támogatást, minimum pedig 60 négyzetméteresre.

A megengedett négyzetméter érték, a gyermekek számától függ, melyet a vonatkozó kormányrendelet részletesen meghatároz. A támogatás összegét befolyásolja fentieken túlmenően az ingatlan energia besorolása is. Legalább „B” energia osztályú ingatlanra lehet támogatást kapni, ennek igazolására, be kell nyújtani a pénzintézethez az ingatlan energiatanúsítványát. A támogatás összege ezek alapján, 800 ezertől, 3,25 millió forintig terjedhet – ismertette a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A vállalt gyermekek kérdése

A jogszabály további feltételeket határoz meg, amelynek teljesülnie kell a támogatás igénybevételéhez. A gyermek megszületésének határideje, egy születendő gyermek esetén 4 év, két születendő gyermek esetében pedig 8 év. A határidő lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötésétől, lakóház építése esetén pedig a használatbavételi engedély kiadásának dátumától számítandó.

Vállalt gyermekek esetében, a házasság követelmény, csakúgy, mint az, hogy az igénylők egyikének életkora sem haladja meg a kérelem benyújtásakor a 40. életévet. Már meglévő gyermekek után igénybe veendő szocpol esetében nincsenek életkori korlátok, illetőleg egyedülállók és élettársak is igényelhetik.

Amennyiben a gyermekvállalás nem teljesül határidőn belül, akkor a kölcsönt kamataival együtt vissza kell fizetni. A 2012. január előtt igényelt támogatások esetében, amennyiben az igénylő a gyermekvállalását nem teljesíti határidőben, azonban a megfelelő egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy az igénylő a rendeletben meghatározott alkalommal (jelenleg ez öt, vagy hat alkalmat jelent) lombikbébi-programban vett részt, illetve a programban azért nem tudott részt venni, mert egészségügyi szempontból annak elvégzése az igénylőn nem javasolt, ebben az esetben nem a teljes összeget kell visszafizetni, kizárólag a megelőlegező kölcsön tőkeösszegét.

Ez azt jelenti, hogy az állam által kifizetett ellenszolgáltatásokat, mint kamat és egyéb költségek, nem kell visszafizetni. Fontos, hogy a megelőlegező kölcsönszerződés megkötésének időpontja meg kell, hogy előzze a kizáró ok megállapításának első időpontját, továbbá az is, hogy az egészségügyi intézmény által kiállított igazolást annak keltétől számított 60 napon belül szükséges benyújtani a pénzintézethez. Az új szabályozás ezt a kimentési lehetőséget már nem ismeri.

A szabályok változatlanok abban a tekintetben, hogy ha a vállalt gyermek azért nem születik meg, mert a házastársak egyike elhunyt, vagy a gyermek megszületését a házastársak egyike munkaképessége megváltozott, vagy a gyermek a terhesség 24. betöltött hetét követően halva születik a folyósító hitelintézethez benyújtott igazolás alapján a támogatás feltételeit teljesítettnek kell tekinteni és a tőketartozást a központi költségvetés fizeti ki az adós helyett.

A támogatás visszafizetése

Vissza kell fizetni a támogatást, abban az esetben is, ha a házaspár a határidő lejárta előtt felbontja a házasságát. Amennyiben nem, vagy csak részben teljesül a gyermekvállalás a válásig, akkor a kapott összeget késedelmi kamatokkal növelve vissza kell fizetni.

Dr. Nyilas Anita szerint fontos tisztában lenni azzal, hogy a támogatással megvásárolni, avagy felépíteni kívánt ingatlanra terhelési és elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre, mely 10 évre a Magyar Állam javára szól. Ez azt jelenti, hogy amennyiben lebontják, vagy elidegenítik, vagy már nem a szocpol igénylője és annak gyermeke lakják, avagy a szerződésben meghatározott lakáscéltól eltérő módon hasznosítják az igénylők az ingatlant, a támogatás teljes összegének visszafizetésére kötelesek az igénylők.

Bizonyos esetekben lehetőséget nyújt a kincstár, hogy a szocpol igénybe vevője a visszafizetés felfüggesztését kérje, például abban az esetben, amennyiben a szocpolra jogosult az ingatlant el kívánja cserélni, vagy elidegeníteni a 10 év lejárta előtt, abból a célból, hogy újabb, nagyobb területű ingatlant építessen, avagy vásároljon. Természetesen az eladásból befolyt vételárat teljes mértékben az új ingatlanra kell fordítani, melyet igazolni is szükséges. Ebben az esetben a korábbi lakásról a kincstár leveszi a jelzálogot, és az új lakásra áthelyezi – mondta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.