Mit tehetünk, ha az autónkat összetörő károkozónak nincs kötelezője?

2018.06.22. 07:09

A törvény alapján a károsult a biztosítási kötelezettség ellenére szerződéssel nem rendelkező, vagy ismeretlen üzemben tartó gépjárműve által vagy az ismeretlen gépjárművel Magyarország területén okozott, vagy a szünetelés (azaz a gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonása) ideje alatt bekövetkezett kárának megtérítése iránti igényét a Kártalanítási Számla kezelőjével szemben is érvényesítheti – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A gépjárműveink védelme érdekében a törvény kötelezően előírja a gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötését és díjfizetéssel történő hatályban tartását – fejtette ki dr. Fekete Klaudia.

A biztosítási kötelezettség, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a mindenkori üzemben tartót a gépjármű hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátásának időpontjától - a szünetelés kivételével - a gépjármű forgalomból történő kivonásáig, illetve a külön jogszabályban meghatározott forgalomba helyezésre nem kötelezett gépjármű esetében a forgalomban történő részvétel kezdetétől a részvétel végleges megszüntetéséig áll fenn.

Ki fogja megtéríteni a károsult kárát?

A jogszabályi előírástól függetlenül azonban sajnos előfordulhat, hogy valaki nem tesz eleget kötelezettségének és érvényes biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban. Felmerül a kérdés, hogy ki fogja megtéríteni a károsult kárát, ha a károkozónak nincs gépjármű-felelősségbiztosítása? – húzta alá a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A törvény alapján a károsult a biztosítási kötelezettség ellenére szerződéssel nem rendelkező, vagy ismeretlen üzemben tartó gépjárműve által vagy az ismeretlen gépjárművel Magyarország területén okozott, vagy a szünetelés (azaz a gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonása) ideje alatt bekövetkezett kárának megtérítése iránti igényét a Kártalanítási Számla kezelőjével szemben is érvényesítheti.

Ez az intézmény hazánkban a Magyar Biztosítók Szövetsége, azaz a MABISZ. A jogszabály előírása alapján a MABISZ a károsult kárát akkor is köteles megtéríteni, ha a kárt forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból kivont gépjárművel okozták.

Fennáll a bejelentési kötelezettség

Baleset bekövetkezése esetén a károsultat és a károkozót is bejelentési kötelezettség terheli. Érvényes biztosítási szerződéssel nem rendelkező üzemben tartó a káreseményt - a kárrendezéshez szükséges adatok megadásával és a lényeges körülmények leírásával, valamint a káreseménnyel kapcsolatos hatósági (rendőrségi) eljárást lefolytató szerv megjelölésével - 5 munkanapon belül köteles a MABISZ részére írásban bejelenteni.

Ha a károsult - a balesetben részes másik fél vagy az eljáró hatóság tájékoztatása alapján - a bejelentést olyan biztosítónál teszi meg, amelynél a gépjármű üzembentartója nem rendelkezik a káresemény időpontjában érvényes biztosítási szerződéssel vagy a szerződés fennállása vitás és más biztosító érintettsége nem merül fel, a biztosító a bejelentést annak beérkezésétől számított 8 munkanapon belül köteles a MABISZ részére továbbítani és a károsultat erről egyidejűleg tájékoztatni.

Forrás: 123RF

Szintén kérdéses eset a károsult kárának megtérítési szempontjából, amikor valaki ismeretlen járművel közlekedik, és azzal okoz balesetet. A törvény alapján ismeretlen gépjárműnek az a gépjármű minősül, amely előzetesen és utólag sem azonosítható, mivel elhagyta a baleset helyszínét, vagy azonosító adatokkal nem rendelkezik, illetve azokat meghamisították vagy nem felismerhetők.

Fontos kiemelni, hogy a MABISZ kártalanítási kötelezettsége ismeretlen gépjárművel történő károkozás esetén nem terjed ki a károsult gépjárműben okozott károkra, csak abban az esetben, ha az ismeretlen gépjárművel okozott baleset halállal vagy súlyos személyi sérüléssel jár.

Az ismeretlen gépjármű által okozott káreseményt a károsult - a kár bekövetkeztétől számított - 30 napon belül köteles bejelenteni a MABISZ-nak – mondta végezetül dr. Fekete Klaudia.