Mikor indíthat eljárást a biztosító a károkozó sofőrrel szemben?

2018.06.30. 10:56

Bizonyos esetekben a biztosítónak az általa teljesített kárkifizetésre vonatkozóan megtérítési igénye lehet a károkozó vezetővel, vagy üzembentartóval szemben. A D.A.S. Jogszerviz szakértője azokat a lehetséges helyzeteket ismerteti, melyekben a károkozó sajnos számíthat arra, hogy az általa harmadik személynek okozott kárt, amelyet a biztosító a károsultnak megfizet, egy külön eljárás keretében vele szemben fogja érvényesíteni.

Dr. Fekete Klaudia elmondta: a jogszabályi előírás alapján a forgalomban részt vevő gépjárművekre kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötni.

Ennek elsődleges oka a károsult védelme, hiszen a gépjárművek általában nagyobb vagyoni értékkel bírnak, és felmerülhet annak a veszélye, hogy a gépjárműben az üzemeltetés során okozott kár összegét a károkozó fizetőképesség hiányában nem tudná megfizetni, így a károsult kára nem térülne meg.

A jogalkotó ezen probléma kiküszöbölése érdekében a gépjárművek üzembentartói részére írja elő a felelősségbiztosítás megkötését kötelezően.

Amikor a biztosítónak megtérítési igénye lehet

Vannak azonban olyan esetek, amikor a biztosítónak az általa teljesített kárkifizetésre vonatkozóan megtérítési igénye lehet a károkozó vezetővel, vagy üzembentartóval szemben – emelte ki a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Bizonyos, lehetséges helyzetekben a károkozó sajnos számíthat arra, hogy az általa harmadik személynek okozott kárt, amelyet a biztosító a károsultnak megfizet, egy külön eljárás keretében vele szemben fogja érvényesíteni.

Ezekben az esetekben a biztosító a követelés összegét és jogcímének megjelölését tartalmazó levelet és fizetési felszólítást küld az üzemben tartó vagy a vezető részére. Amennyiben a károkozó hajlandó a kárt kifizetni, vagy egyezséget kötni a biztosítóval, peren kívül lezárható az ügy.

Abban az esetben viszont, ha ettől elzárkózik a biztosító peres eljárást is indíthat vele szemben a követelés érvényesítésére az alábbi esetekben.

A jogellenesen és szándékosan okozott kár

A törvény alapján a biztosító az általa kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti attól a vezetőtől, aki a gépjárművet az üzemben tartó vagy az egyébként jogosan használó engedélye nélkül vezette.

Követelheti továbbá a kár megfizetését a biztosítottól, több biztosított közös károkozása esetén bármelyiküktől, ha a kárt jogellenesen és szándékosan okozták.

A biztosító érvényesítheti kárigényét azzal a vezetővel szemben, aki a gépjárművet alkoholos vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezette, illetve bármely biztosítottól, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át.

Kivéve, ha bizonyítja, hogy a vezető alkoholos vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotát nem ismerhette fel. Ez esetben a teljesített kárkifizetések keretei között a biztosító, legfeljebb 5 millió forintig érvényesítheti követelését.

Forrás: police.hu

A vezetővel szemben akkor is felléphet a biztosító, ha a gépjármű vezetésére jogosító engedéllyel nem rendelkezett, illetve bármely biztosítottal szemben szintén felléphet, ha a gépjármű vezetését olyan személynek adta át, aki nem rendelkezett vezető engedéllyel.

Ez alól kivételt képez az az eset, ha az érintett bizonyítja, hogy a gépjárművet engedéllyel vezető esetében a gépjárművezetői engedély meglétét alapos okból feltételezte. Az említettek mellett a vezetővel szembeni fellépést az is megalapozza, ha a kárt segítségnyújtás elmulasztásával, illetve foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel okozták.

Az üzemben tartótól követelheti a kifizetett károk megtérítését a biztosító akkor is, ha a balesetet a gépjármű súlyosan elhanyagolt műszaki állapota okozta, ezért nagyon fontos annak folyamatos ellenőrzése és megfelelő karbantartása. Ezekben az esetekben a teljesített kárkifizetések keretei között a biztosító legfeljebb 1,5 millió forintig érvényesítheti követelését.

Végül a biztosító joggal érvényesítheti kárigényét az üzemben tartóval, illetve a vezetővel szemben, abban az esetben is, ha a szerződés megkötésekor, a biztosítási esemény bekövetkezésekor, vagy egyébként az őt terhelő közlési, változás-bejelentési, kárbejelentési kötelezettséget nem teljesítette, oly mértékben, ahogyan ez a fizetési kötelezettséget befolyásolta. Ebben az esetben a biztosító követelését az általa teljesített szolgáltatás keretei között legfeljebb 500 ezer forintig érvényesítheti.

Mindegyik eset kapcsán fontos megemlíteni, hogy az elhunyt biztosított örököseivel szemben a biztosító nem érvényesíthet megtérítési igényt – mondta végezetül dr. Fekete Klaudia.