július 1. péntek
14:00 - 14:20 Shell V-Power Racing Renault Clio Kupa 1. időmérő edzés
14:30 - 14:45 Mobil 1 Opel Astra Classic Kupa 1. időmérő edzés
14:55 - 15:10 I. kategória N, A és Wankel csoport 1. időmérő edzés
15:20 - 15:40 I. kategória H és F csoport 1. időmérő edzés
15:50 - 16:00 Formaautók 1. időmérő edzés

16:15 - 16:35 Shell V-Power Racing Renault Clio Kupa 2. időmérő edzés
16:45 - 17:00 Mobil 1 Opel Astra Classic Kupa 2. időmérő edzés
17:10 - 17:25 I. kategória N, A és Wankel csoport 2. időmérő edzés
17:35 - 17:55 I. kategória H és F csoport 2. időmérő edzés
18:05 - 18:15 Formaautók 2. időmérő edzés

július 2. szombat
09:00 - 09:20 Shell V-Power Racing Renault Clio Kupa 1. verseny
09:30 - 09:45 Mobil 1 Opel Astra Classic Kupa 1. verseny
09:55 - 10:10 I. kategória N, A és Wankel csoport 1. verseny
10:20 - 10:40 I. kategória H és F csoport 1. verseny
10:50 - 11:00 Formaautók 1. verseny

11:25 - 11:45 Shell V-Power Racing Renault Clio Kupa 2. verseny
11:55 - 12:10 Mobil 1 Opel Astra Classic Kupa 2. verseny
12:20 - 12:35 I. kategória N, A és Wankel csoport 2. verseny
12:45 - 13:05 I. kategória H és F csoport 2. verseny
13:15 - 13:25 Formaautók 2. verseny

14:00 - 14:20 Shell V-Power Racing Renault Clio Kupa 1. időmérő edzés
14:30 - 14:45 Mobil 1 Opel Astra Classic Kupa 1. időmérő edzés
14:55 - 15:10 I. kategória N, A és Wankel csoport 1. időmérő edzés
15:20 - 15:40 I. kategória H és F csoport 1. időmérő edzés
15:50 - 16:00 Formaautók 1. időmérő edzés

16:15 - 16:35 Shell V-Power Racing Renault Clio Kupa 2. időmérő edzés
16:45 - 17:00 Mobil 1 Opel Astra Classic Kupa 2. időmérő edzés
17:10 - 17:25 I. kategória N, A és Wankel csoport 2. időmérő edzés
17:35 - 17:55 I. kategória H és F csoport 2. időmérő edzés
18:05 - 18:15 Formaautók 2. időmérő edzés

július 3. vasárnap
09:00 - 09:20 Shell V-Power Racing Renault Clio Kupa 1. verseny
09:30 - 09:45 Mobil 1 Opel Astra Classic Kupa 1. verseny
09:55 - 10:10 I. kategória N, A és Wankel csoport 1. verseny
10:20 - 10:40 I. kategória H és F csoport 1. verseny
10:50 - 11:00 Formaautók 1. verseny

11:25 - 11:45 Shell V-Power Racing Renault Clio Kupa 2. verseny
11:55 - 12:10 Mobil 1 Opel Astra Classic Kupa 2. verseny
12:20 - 12:35 I. kategória N, A és Wankel csoport 2. verseny
12:45 - 13:05 I. kategória H és F csoport 2. verseny
13:15 - 13:25 Formaautók 2. verseny