Az egyes �rt�kpap�rok

2002.01.17. 13:46

�ssze�ll�t�sunkb�l mindefajta��rt�kpap�rr�l�megtudhatja a legfontosabbakat. �

A v�lt� t�bb sz�z �ves m�ltra visszatekint�, a legr�szletesebben �s legpontosabban szab�lyozott �rt�kpap�r. A modern gazdas�gok kereskedelmi forgalma v�lt� n�lk�l szinte elk�pzelhetetlen. A v�lt� egys�ges nemzetk�zi szab�lyait az 1930-as Genfi v�lt�jogi egyezm�ny tartalmazza, amelyet Magyarorsz�gon 1965-ben hirdettek ki.

A v�lt� olyan hitelviszonyt megtestes�t� �rt�kpap�r, amely m�r a lej�rata el�tt is �truh�zhat�. Ilyenkor fizet�eszk�zk�nt funkcion�l. A forgalomk�pess�gre, a sz�les k�r� elterjedts�gre, valamint a kv�zi fizet�eszk�z jellegre tekintettel a v�lt�nak szigor� tartalmi, formai elemekkel kell rendelkeznie. Csak az az okirat tekinthet� v�lt�nak�- ahhoz f�z�dnek v�lt�jogi joghat�sok�- amely tartalmazza a jogszab�lyban meghat�rozott v�lt�kell�keket. Ez�rt a ki�ll�t�k (kibocs�t�k) gyakran a bankban beszerezhet� v�lt�nyomtatv�nyokat haszn�lj�k. A nyomtatv�nyok haszn�lata nagy seg�ts�get jelent, de azok kit�lt�sekor is figyelemmel kell lenni a v�lt�ra vonatkoz� speci�lis szab�lyokra. A v�lt�nak k�t f� fajt�ja k�l�nb�ztethet� meg: saj�t v�lt� eset�n a ki�ll�t� �g�retet tesz arra, hogy a v�lt� bemutat�j�nak fizet�st teljes�t ("Fizetek e v�lt� alapj�n .... "). Az idegen v�lt� ezzel szemben a kibocs�t�nak harmadik szem�lyhez sz�l� fizet�si felsz�l�t�s�t tartalmazza ("Fizessen e v�lt� alapj�n ....."). A c�mzett�- fizet�sre felsz�l�tott - legt�bbsz�r hitelint�zet. Mind a saj�t, mind az idegen v�lt� ki�ll�that� bemutat�ra sz�l� vagy n�vre sz�l� �rt�kpap�rk�nt.

Előző
Következő