A közvetlen támogatások (szocpol, félszocpol, otthonteremtési támogatás), illetőleg a kamattámogatások igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott számla csak akkor fogadható el, ha a kibocsátója a kibocsátás időpontjában az APEH külön nyilvántartásában szerepel. A külön nyilvántartásban nem szereplők számláit a hitelintézet akkor fogadhatja el, ha a támogatott személy csatolja az APEH igazolását, amely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában a nyilvántartásban működő adóalanyként szerepelt.

A szocpol néven közismertté vált lakásépítési kedvezmény elsősorban új lakás építéséhez vehető igénybe. Nem tekinthető új lakás építésnek a családi ház vagy ikerház tetőterének beépítése, még akkor sem, ha ezáltal a tetőtérben teljesen önálló lakást alakítanak ki. A társasházi tetőterek beépítése, valamint családi házak, ikerházak emeletráépítése azonban olyan új lakásnak minősül, amelynek létrehozásához igényelhető lakásépítési kedvezmény. Az értékesítés céljára épített, építtetett új lakás megvásárlásához ugyancsak felvehető a szocpol, ha az egyéb feltételek teljesülnek. A lakásépítési kedvezmény vissza nem térítendő támogatás, amely csak egyszer vehető igénybe. Aki egyszer részesült már lakásépítési kedvezményben, annak többé már nem jár. 

A meglévő lakás bővítéséhez úgynevezett félszocpol (mértéke az egyébként járó támogatás fele) vehető igénybe, ha ennek következtében a meglévő lakás legalább egy szobával bővül. Speciális szabály érvényesül a két vagy több gyermekes családokra, mivel ők nem csak hozzáépítéshez, emeletráépítéshez, hanem az új lakásnak nem minősülő tetőtér beépítéshez is igénybe vehetik ezt a kedvezményt. A három vagy többgyermekes családok nemcsak meglévő lakásuk bővítéséhez  vehetik igénybe a félszocpolt, hanem nagyobb, használt lakás vásárlásához is. A kedvezmény feltételei:

  • az igénylő a 2001. augusztus elsején már meglévő ( legalább 50%-os arányú) tulajdonában lévő lakását értékesítse,
  • helyette nagyobb hasznos alapterületű és legalább egy lakószobával több szobaszámú, legalább komfortos lakást vásároljon,
  • az értékesített lakás teljes vételárát a nagyobb lakás vásárlására fordítsák.

Lakásépítési kedvezményt (szocpol, félszocpol) az a nagykorú, magyar állampolgár igényelhet,

  • akinek, (illetve aki házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjának) nincsen másik lakástulajdona, vagy állandó használati joga, bérleti jogviszonya (a lakástulajdonnak tekintendő a gazdasági társaság tagja által a társaság részére apportként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyben meghatározott céltól, illetve a rendeltetésétől tartósan eltérő célra használható lakás is)
  • és a kedvezményt a saját, méltányolható lakásigénye kielégítésére fordítja, továbbá
  • lakásvásárlás esetén az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója és nem élettársa, kivéve ezalól közös tulajdon megszüntetését. 

Külföldi állampolgárok, illetve hontalanok támogatását az egyéb feltételek megléte esetén a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter engedélyezheti. Nincs szükség engedélyre, ha a házaspárok egyik tagja magyar állampolgár. 

A fentiek alapján sem jogosult lakásépítési kedvezményre az a személy, akinek (házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjának) már van lakása. Amennyiben azonban az igénylőnek 50%-ot meg nem haladó tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés folytán került a tulajdonába, nem esik el a kedvezménytől. Ugyancsak nem tekinthető kizáró oknak, ha a másik lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás címén került az igénylő tulajdonába és a haszonélvező bent lakik.

A lakásigény akkor tekinthető méltányolhatónak, ha az együttköltöző hozzátartozók lakásigénye a meghatározott szobaszám felső határát nem haladja meg, és a telekárat nem tartalmazó építési költség, illetve az eladási ár az ugyanolyan szobaszámú lakásoknak a Gazdasági Minisztérium által a Magyar Közlönyben közzétett építési átlagköltségét nem haladja meg.

A lakásjogszabályban meghatározott szobaszám felső határa, az igénylő és a vele együtt költöző két személy esetében egy-három lakószoba, három személy esetében másfél-három és fél lakószoba, négy személy esetében kettő-négy lakószoba. Minden további együttköltözőre nézve fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa. Három vagy több gyermeket nevelő családnál a lakásigény mértékének felső határa minden további személyre vonatkoztatva egy szobával nő. Együttlakó, fiatal (40 év alatti) gyermektelen házaspárok esetén a felső határ meghatározásánál a két vállalt gyermeket, egygyermekes fiatal (40 év alatti) házaspárok esetén pedig további egy vállalt gyermeket figyelembe kell venni. (Félszoba az a lakószoba, amelynek hasznos alapterülete 6m2 és 12 m2 között van.)

Az új lakás építéséhez, vásárlásához igénybe vehető kedvezmény összege 2005. február 1-jét követően az első gyermek után 900 000 forint, a második gyermek után 1 500 000 Ft, a harmadik gyermek után 1 400 000 Ft, a negyedik gyermek után 800 000 Ft. Minden további gyermek esetében 200 000 Ft.  Más eltartott családtagok után a kedvezmény személyenként 30 000 forint. A lakásbővítéshez a fenti összeg fele (félszocpol) vehető igénybe. Fontos szabály azonban, hogy a félszocpolt és az újonnan bevezett otthonteremtési támogatás ugyanazon gyermek után együttesen nem kérhető.

Ha korábban az új lakás építéséhez, megvásárlásához az építtetők, vevők hitelintézeti kölcsönt vettek fel, az adósokat az utóbb született gyermekük után is megilleti a szocpol a még fennálló tartozásuk csökkentésére, valamint a gyermek születésének időpontjáig a ténylegesen felmerült - kamattámogatással csökkentett - szerződéses kamatoknak a kedvezményre eső összegére.

A gyermekek utáni kedvezmény megállapításánál kizárólag a 16 éven aluli, továbbá a 16 éven felüli de oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló 25 évesnél fiatalabb gyermek, illetve a 16 éven felüli, de testi vagy szellemi fogyatékos gyermek vehető figyelembe, ha a munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, s ez az állapota legalább egy éve tart, vagy a következő egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A szocpol több gyermek, eltartott után sem haladhatja meg az építési költség (lakásvásárlásnál az eladási ár), illetve saját beruházású lakásépítésnél az adók és járulékok megfizetését is igazoló számlákkal bizonyított tényleges pénzkiadások 65%-át.

A kedvezményt kizárólag hitelintézeteken keresztül lehet igényelni. A támogatás iránti kérelem bármelyik, bankműveletekkel foglalkozó hitelintézetnél előterjeszthető. A jogosultság személyi feltételeit a lakóhely szerint illetékes jegyző által kiállított okirattal kell igazolni. Lakásvásárlásnál az adásvételi szerződésnek és a hiteles tulajdoni lapnak, lakásépítés esetén pedig az építési hatóság által engedélyezett építési tervnek, a költségvetésnek, a saját erő igazolásának, valamint a kiadásokról szóló bizonylatoknak a csatolását is kérheti a hitelintézet.

Lakásépítésnél az építtetőnek igazolnia kell, hogy rendelkezik a lakás felépítéséhez szükséges forrásokkal, vagyis, hogy a tervezett építkezés a saját forrás (ideértve egyéb kölcsönöket is) és a vissza nem térítendő támogatás felhasználásával megvalósítható. A támogatást a készültségi fok arányában folyósítják, akkor, ha az építtető a kedvezményen és a pénzintézeti kölcsönön kívül eszközeinek legalább egyharmadát, készpénzben igazolt anyagi eszközeinek 80%-át már felhasználta a lakás építésére.

Saját beruházású lakásépítéskor akkor folyósítható a támogatás, ha az építtető a lakás felépítéséhez - részfolyósításnál az ehhez tartozó készültségi fok eléréséhez - szükséges összes vásárolt anyag, szolgáltatás jogszerű eredetét igazoló, saját nevére kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat, illetve számlát helyettesítő okmányokat bemutatja a hitelintézetnél, nyilatkozik a nem vásárolt anyagok (például saját bontott anyag) és szolgáltatások eredetéről és mennyiségéről. Ezen túlmenően írásbeli hozzájárulást kell adni ahhoz, hogy az adóhatóság a helyszínen ellenőrizze a bizonylatok valódiságát, a gazdasági események megtörténtét, a kedvezmény igénybevételének jogszerűségét, és a kedvezmény felhasználását. A hozzájárulás alapján az APEH jogosult az ellenőrzés eredményéről a folyósító hitelintézetet tájékoztatni. A bizonylatokat a használatbavételi engedély megadásától számított öt évig meg kell őrizni.

Lakásvásárlásnál az adásvételi szerződés, illetve a vételt igazoló számla bemutatását követően a hitelintézet közvetlenül az eladó bankszámlájára utalja a vevőt megillető kedvezmény összegét.