A foglalkoztatási törvény értelmében eddig is szigorú feltételeknek kellett megfelelnie azoknak a vállalkozásoknak, amelyek munkaközvetítéssel foglalkoztak. A Munka Törvénykönyve 2001. július 1-jétől hatályos módosítása pedig egy egész fejezetet szentel a munkaerő-kölcsönzés szabályozására. A két törvény alapján 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet foglalja össze a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenységre, illetve annak nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat.

Nem vonatkozik a jogszabály arra a közvetítői tevékenységre, amelynek keretében

  • a helyi önkormányzat ajánl munkát munkanélkülieknek,
  • az oktatási intézmény a vele tanulói, hallgatói jogviszonyban állóknak álláskeresés céljából találkozót szervez a munkaadókkal (állásbörze),
  • színházi és művészeti ügynökség művészeket közvetít.

A foglalkoztatási törvény értelmében belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó folytathat magán-munkaközvetítést. Nem folytatható magánmunkaközvetítői tevékenység olyan munkavállalásra, amely nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik, és amellyel kapcsolatos munkaközvetítői tevékenységre a nemzetközi szerződés alapján állami szerv jogosult. A Munka Törvénykönyve szerint munkaerő-kölcsönzést belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság vagy - a vele tagsági viszonyban nem álló munkavállaló vonatkozásában - szövetkezet végezhet. A külföldre irányuló magán-munkaközvetítői tevékenység folytatása során annak az országnak a jogszabályait is be kell tartani, ahová kiközvetítik a munkavállalót.

A munkaügyi központ akkor veszi nyilvántartásba kölcsönbeadót és a magán-munkaközvetítőt, ha

  • bejegyezték a cégjegyzékbe vagy - ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel - az előírt nyilvántartásba, és társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya tartalmazza a kölcsönzési, illetve a magán-munkaközvetítői tevékenység folytatását, illetve az egyéni vállalkozónak magán-munkaközvetítésre jogosító vállalkozói igazolványa van,
  • a kérelmező vagy az általa foglalkoztatott legalább egy személy rendelkezik az előírt szakmai képesítéssel, gyakorlattal (a rendelet 1. számú melléklete sorolja fel, hogy milyen képesítések fogadhatók el megfelelőnek),
  • a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyisége van, továbbá
  • a külföldre közvetítő igazolja a vagyoni biztosíték letétbe helyezését.

A nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, s mellékelten csatolni kell

  • a három hónapnál nem régebbi cégkivonatot,vagy a bírósági nyilvántartásba vételről szóló jogerős bírósági határozatot, vagy az egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolatát,
  • a szakképesítést igazoló oklevél hiteles másolatát, illetve az előírt szakterületen eltöltött gyakorlati időre vonatkozó igazolást (a munkáltató által kiállított működési bizonyítványt),
  • a vagyoni biztosíték igazolására a pénzügyi intézménnyel kötött eredeti letéti szerződést.