Az SZDSZ a következő válaszokat adta az [origo] oktatással kapcsolatos kérdéseire:

1. Változtatnának jelentős mértékben a diákhitel kamatain?

Helyreállítanánk az erdeti angolok által kidolgozott koncepciót összhangban a diplomás minimálbér (100 ezer Ft) által kínált életkereseti jövedelemgörbével. Az SZDSZ fontosnak tartja, hogy az állam diákhitellel és ösztöndíjjal is támogassa a felsőoktatási képzésben való részvételt.

2. Kiterjesztenék a tandíjfizetés kötelezettségét az első diploma megszerzése előtt álló felsőoktatási hallgatókra?

Az SZDSZ elengedhetetlen tartaná, hogy a hallgatók közvetlenül is hozzájáruljanak a képzésük költségéhez: tekintsék anyagi ráfordításnak, hosszú távú befektetésnek, amely mindenek előtt saját érdeküket szolgálja. A tandíj eltörlése csak az egyenlőtlenséget növeli, az adófizetők pénzéből kapnak támogatást a jobb módú és/vagy a gyöngén tanuló hallgatók.  Az állam a diákhitellel és ösztöndíjjakkal teremthet esélyegyenlőséget szegényebb és gazdagabb családok gyerekei között, amihez a diplomás minimálbér bevezetésével az állam ösztönző bérpolitikát indít el. Amennyiben ismét lenne tandíj, az abból befolyó összeget teljes mértékben a hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíjára kellene fordítani.

23. Ingyenessé tennék az állami nyelvvizsga megszerzését a közoktatásban részt vevők számára?

Igen. Az Európai Unióhoz való csatlakozás, a munkaerő-piaci igények megkerülhetetlenné teszik a munkavállalók számára minimum egy idegen nyelv magas szintű ismeretét. Az államnak kötelessége mindenki számára egyenlő esélyeket teremteni, a nyelvtanulás lehetőségét biztosítani.

24. Bevezetnék a kétszintű érettségit (könnyebb és nehezebb érettségi vizsga közül választhatnak a diákok, utóbbi a felvételi vizsgát is helyettesítené a felsőoktatásban)?

A kétszintű érettségi eredetileg az SZDSZ javaslata volt az előző kormány idején. Az SZDSZ a NAT-tal párhuzamosan már 2004-ben bevezette  volna a kétszintű érettségit. A vizsga emelt- és alapszintből áll. A felsőoktatási intézmény döntené el, hogy mely tárgyakból kér emelt szintű vizsgát. Külön felvételi vizsgára csak kiemelkedő szellemi vagy speciális készséget igénylő, illetve különösen nagy költségű szakokon kerülhet sor (pl. művészképzések, illetve testkulturális képzések).

25. Ingyenessé tennék a tankönyveket az általános iskolások számára?

Általánosan nem, csak a rászorultak számára.

26. Bevezetnének új kötelező tantárgyakat általános, illetve középiskolában? Ha igen, melyek lennének ezek?

Nem. Azonban az SZDSZ álláspontja az, hogy a nyelvképzésnek valamint az informatikai képzésnek (az információs társadalomra való felkészítésnek) súlyozottabban kell megjelennie az oktatásban.

27. Megváltoztatnák a numerikus osztályzáson alapuló értékelési rendszert?

Nem., de a nehezen tanuló gyermekek számára a felzárkóztatás elősegítése érdekében a szöveges értékelés indokoltnak látszik.

28. A GDP hány százalékát költenék kutatásra és fejlesztésre?

Az SZDSZ egy olyan Magyarországot akar, ahol az "emberi tőke" és a technológia a nyugat-európai országokéhoz hasonló intenzitással bír. Mindehhez a K+F GDP-hez mért magas aránya szükséges, amelynek jórészét a privát gazdaság teremti elő és költi el. A gazdasági növekedés üteme az egyik feltétele a mind magasabb K+F ráfordításnak. A felsőoktatási intézményeknek is alapvető érdeke a kutatási és innovációs projektekben való részvétel és az erre való ösztönzés, hiszen bevételeik jelentős része ilyen forrásokból származik. Fontos nemzetgazdasági érdek is fűződik az egyetemi kutatási és fejlesztési munkákhoz, a felsőoktatás súlya ugyanis a hazai K+F szellemi kapacitáson belül 50–60%-ra tehető.
Az intézmények önerőből azonban nem lesznek képesek leküzdeni az akadályokat, s ezen a területen jelentős kormányzati segítségre van szükség. A kormányzat feladata az lenne tehát, hogy megfelelő normatívák kidolgozásával és a humán erőforrás gazdálkodás jelenlegi merev kereteinek lazításával ösztönözze az intézményeket az oktatás és kutatás módszertani és minőségi megújítására. Szükség van továbbá az infrastruktúra gyors fejlesztésére és az EU-konform, ösztönző jogszabályok és a jelenleginél lényegesen kedvezőbb támogatási rendszer kidolgozására.

Az SZDSZ további kérdései