Vil�gszerte a dolgoz�k 35 sz�zal�ka elismeri, hogy kev�ss� elk�telezett mind jelenlegi munk�ja mind munkahelye ir�nt - der�l ki a Glob�lis Dolgoz�i Elk�telezetts�g Tanulm�ny 2002 c�mmel a Taylor Nelson Sofres (TNS) �ltal a napokban k�zreadott kutat�si eredm�nyekb�l. A felm�r�s szerint a jap�n �s a bolg�r munkav�llal�k a legkev�sb� elk�telezettek mid munk�juk, mind pedig munkaad�juk ir�nt.

A dolgoz�knak csak alig t�bb, mint fele - 57 sz�zal�ka - elk�telezett az �ltala jelenleg v�gzett munka ir�nt; a jelenlegi munkahely ir�nti elk�telezetts�g m�g enn�l is alacsonyabb, 51 sz�zal�kos. Mindez azt jelenti, hogy a v�llalatoknak vil�gszerte nem siker�l kihozni a legt�bbet dolgoz�ikb�l, �s a munkav�llal�k ink�bb munk�juk, mintsem munkaad�juk ir�nt elk�telezetek - �ll a 33 orsz�gban - k�zt�k Magyarorsz�gon -, mintegy 20 ezer teljes munkaid�ben alkalmazott dolgoz� megk�rdez�se alapj�n k�sz�lt felm�r�sben.

A megk�rdezettek hetede "karrier-orient�lt", �s els�sorban munk�ja ir�nt mutatott elk�telezetts�get, nem pedig a v�llalat fel�, ahol dolgozott. Ezzel szemben minden tizenkettedik dolgoz� "v�llalat-orient�lt"-nak bizonyult, azaz els�sorban a v�llalat fel� �reztek elk�telezetts�get, �s kev�ss� k�t�dtek az �ppen aktu�lis munk�jukhoz.

A felm�r�sb�l kider�l: a jap�n, a koreai �s a bolg�r dolgoz�k a legkev�sb� elk�telezettek. A jap�n dolgoz�k 59 sz�zal�ka, a bolg�r dolgoz�k 58 �s a koreaiak 55 sz�zal�ka sem munk�ja sem munkahelye ir�nt nem elk�telezett. Ezzel szemben az izraeli �s a norv�g alkalmazottak ragaszkodtak legink�bb mind munk�jukhoz mind munkahely�kh�z.

A multinacion�lis c�gek alkalmazottain�l tal�lt�k a legnagyobb elk�telez�d�st mind a munka mind a szervezet ir�nt, m�g a kisv�llalatokn�l dolgoz�k bizonyultak a legkev�sb� elk�telezettnek.

Az egyes �gazatokban is felt�n� k�l�nbs�geket tal�lunk az elk�telezetts�g m�rt�k�ben. A c�g illetve a v�gzett munka ir�nti legnagyobb elk�telezetts�get az oktat�sban (52%), a p�nz�gyi szektorban (51%), a k�zszolg�lati szf�r�ban (48%) �s az �zleti szolg�ltat�sok ter�let�n (48%) dolgoz�k mutatt�k. Ezzel szemben a gy�riparban �s az �p�t�iparban dolgoz�knak csak mintegy egyharmada (35%) mutatott magas elk�telezetts�gi szintet.