�sszevont alap� fel�gyelet j�n l�tre

Az Orsz�ggy�l�s keddi �l�s�n megkezdte a t�kepiaci �s a hitelint�zeti t�rv�ny m�dos�t�s�r�l sz�l� t�rv�nyjavaslatok �ltal�nos vit�j�t. A jogszab�lyok megteremtik� a hitelint�zetek �sszevont alap� fel�gyelet�t, k�lf�ldieknek is lehet�v� teszik a lak�stakar�kp�nzt�ri szerz�d�sk�t�st, �s szigor�tj�k�az ingatlansz�vetkezetek m�k�d�s�t.

Valamennyi k�pvisel�csoport t�mogat�s�r�l biztos�totta a hitelint�zeti �s a t�kepiaci t�rv�ny m�dos�t�s�t. A vez�rsz�nokok kiemelt�k, hogy az el�terjeszt�s c�lja a hitelint�zetek �sszevont alap� fel�gyelet�nek �jraszab�lyoz�sa, a p�nz�gyi int�zm�nyek felsz�mol�s�nak �j ir�nyelveinek alkalmaz�sa, illetve az uni�s joganyaghoz val� illeszked�s.

Szab� Lajos, az MSZP vez�rsz�noka hangs�lyozta, hogy a t�kepiaci t�rv�ny m�dos�t�sa a befektet�si v�llalkoz�sok szab�lyoz�s�ba be�p�ti az �sszevont fel�gyeletet, amelynek c�lja, hogy �tl�that� m�don val�suljon meg az �sszef�gg� v�llalkoz�sok k�z�tt a kock�zatok kezel�se. A t�rv�nyjavaslat a 60 milli�rd forintot meghalad� nett� eszk�z�rt�k� eur�pai alapot kezel� int�zm�nyek eset�ben bevezeti az �gynevezett kieg�sz�t� t�ke int�zm�ny�t. A hitelint�zeti t�rv�ny m�dos�t�sa kapcs�n elmondta, hogy a javaslat megnyitja a lak�s-takar�kp�nzt�rakat a k�lf�ldi, term�szetes szem�lyek el�tt is.

A szabad demokrata B�hm Andr�s elmondta: a v�ltoztat�sok eredm�nyek�ppen a magyar v�llalatok el�tt a kor�bbiakn�l meghalad� m�rt�kben ny�lhatnak meg a nyugat-eur�pai piacok, �s Magyarorsz�gra t�bb t�kebefektet�s �ramolhat, ugyanakkor hangs�lyt kap a befektet�si v�llalkoz�sra vonatkoz� fel�gyelet is.

Dancs� J�zsef, a Fidesz vez�rsz�noka az egyik legfontosabb v�ltoztat�snak az �sszevont alap� fel�gyelet megteremt�s�t nevezte. A hitelint�zetekr�l sz�l� t�rv�nyjavaslatr�l sz�lva agg�lyosnak tartotta, hogy az �gyviteli tev�kenys�gek kiszervez�s�t a PSZ�F �rtes�t�se n�lk�l tehetik meg a p�nzint�zetek. L�nyegesnek �rt�kelte, hogy k�lf�ldiek is k�thetnek majd lak�s-el�takar�koss�gi szerz�d�st �s a befizetett bet�t, a j�v��rt kamatok �s a bet�thez kapcsol�d� k�lcs�n felhaszn�lhat� Magyarorsz�gon k�v�li lak�sc�l megval�s�t�s�ra is.

Her�nyi K�roly, az MDF vez�rsz�noka t�bbek k�z�tt arra tett javaslatot, hogy a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete ker�lj�n ki a korm�ny fel�gyelete al�l. Felh�vta a figyelmet az elm�lt h�napokban jelentkez�, ar�nytalanul magas hozamokat �g�r� ingatlansz�vetkezetekre, amelyek m�k�d�st, illetve hirdet�sit szigor�tja a hitelint�zeti t�rv�ny javasolt m�dos�t�sa.