Szigor�tan� a befektet�v�delmet a p�nz�gyi t�rca

A tervezett jogszab�lyv�ltoz�sok nemcsak a PSZ�F hat�sk�r�t �s �tszervez�s�t c�lozz�k, hanem a hitelint�zeti, a t�kepiaci, a p�nzmos�si �s a sz�vetkezeti t�rv�ny befektet�v�delmi szab�lyait is �rintik - k�z�lte a P�nz�gyminiszt�rium.

P�nz�gyi csoportok fel�gyelete

A hitelint�zeti t�rv�ny j�lius 1-je �ta r�gz�ti, hogy a prudenci�lis (�vatos, k�r�ltekint� �s megb�zhat� m�k�d�s) k�vetelm�nyeknek a p�nz�gyi csoport szintj�n is meg kell felelni. A most beterjesztett m�dos�t�s a k�t�vente k�telez� �tfog� fel�gyeleti ellen�rz�st kiterjeszten� csoportszintre, valamint kimondan�, hogy amennyiben a fel�gyelet valamilyen egyedi �gyben vagy �ltal�nos t�m�ban c�lvizsg�latot vagy t�mavizsg�latot v�gez, az is terjedjen ki a p�nz�gyi csoport eg�sz�re. A p�nz�gyi csoportokon bel�li kock�zatok �tl�that�bb� t�tel�t, cs�kkent�s�t szolg�lja az a javaslat is, amely szerint az anyabank (vagy br�ker) fel�gyel� bizotts�ga felel�ss�ggel tartozna nemcsak az anyabank (vagy br�ker) bels� ellen�rz�si rendszer�nek m�k�d�s��rt, hanem a le�nyv�llalatok bels� ellen�rz�s��rt is.

Informatikai rendszerek k�vetelm�nyei

Annak ellen�re, hogy az informatikai rendszerek k�zponti szerepet t�ltenek be a hitelint�zetek �s befektet�si v�llalkoz�sok m�k�d�s�ben, a hat�lyos t�rv�nyek nem r�gz�tik az erre vonatkoz� k�vetelm�nyeket. A t�rv�nyjavaslat szigor� k�vetelm�nyeket �ll�tana meg az informatiaki rendszerekre.

A tagi k�lcs�n is bet�tgy�jt�s

Tov�bb szigorodn�nak a befektet�si sz�vetkezetek m�k�d�si szab�lyai is. Tekintettel arra, hogy ezek a sz�vetkezetek bet�tgy�jt�sre nem jogosultak, azonban tagi k�lcs�nt elfogadhatnak tagjaikt�l, ezzel vissza�lve el�fordul, hogy szab�lyoz�s �s fel�gyelet n�lk�l fektetik be tagjaik p�nz�t. A vissza�l�sek megsz�ntet�se �rdek�ben a hitelint�zeti t�rv�nyben meghat�rozott "bet�tgy�jt�s" fogalma �gy m�dosul a tervezet szerint, hogy a sz�vetkezetek �ltali tagi k�lcs�n elfogad�sa is bet�tgy�jt�snek min�s�l, ha saj�t t�k�j�nek �tsz�r�s�t meghalad� m�rt�kben t�rt�nik, m�gpedig olyan tagokt�l, akik kevesebb mint egy �ve l�ptek be a sz�vetkezetbe. Ilyenkor ugyanis v�lelmezhet�, hogy a tagg� v�l�s egyetlen c�lja a k�lcs�n ny�jt�s volt, nem pedig a sz�vetkezet m�s gazdas�gi tev�kenys�g�ben val� r�szv�tel. Ennek megfelel�en a j�v�ben az ilyen tagi k�lcs�n gy�jt�se jogosulatlan bet�tgy�jt�si tev�kenys�gnek min�s�l majd.

K�telez� THM lak�shitelekn�l is

A lak�shitelez�si piacon az �gyfelek sz�m�ra alig k�vethet�, hogy a kamatok mellett k�l�nb�z� jogc�meken milyen k�lts�geket sz�m�tanak fel a hitelint�zetek. A t�rv�nyjavaslat szerint - a fogyaszt�si k�lcs�n�kh�z hasonl�an - a lak�shitelekn�l is ki kell majd sz�m�tani, valamint a szerz�d�sben fel kell t�ntetni, a hirdet�sekben k�zz� kell tenni a teljes hiteld�j-mutat�t.

K�zjegyz�i okirat: olcs�bban �s gyorsabban

A lak�shitelek felv�telekor megk�vetelt a k�zokiratba foglalt k�lcs�nszerz�d�s jelent�s k�lts�ggel j�r, �s az elj�r�s is hosszadalmas. A k�zjegyz�i t�rv�ny m�dos�t�s�ra ir�nyul� javaslat �rtelm�ben az igazs�g�gyi miniszter felhatalmaz�st kapna arra, hogy rendeletben meghat�rozza azokat az eseteket, amikor a k�zjegyz� eltekinthet az okirat felolvas�s�t�l. A javaslat szerint erre akkor ker�lhetne sor, ha az �gyf�l a szerz�d�s tervezet�t k�t h�ttel az okiratba foglal�s el�tt megkapta, �s � maga k�ri mell�zni a felolvas�st. A k�zjegyz�i d�jakat is ennek megfelel�en cs�kkenten�k.

KAPCSOLÓDÓ CIKK