Cs�csform�ban a nagy t�zsdei c�gek

Az idei harmadik negyed�v gyorsjelent�sei a legt�bb elemz�i v�rakoz�st fel�lm�lt�k, f�k�nt a k�zel minden rekordot megd�nt� Richter, Mol �s OTP eset�ben. A befektet�k azonban a j� eredm�nyeket m�r kor�bban be�razt�k, �s val�sz�n�leg ennek k�sz�nhet�, hogy a jelent�sek publik�l�sa ut�n az �rfolyamok nem emelked�snek, hanem a profit-realiz�l�sok miatt cs�kken�snek indultak. Hosszabb t�von azonban az eredm�nyek egy�rtelm�en hatni fognak az �rfolyamokra - v�lik elemz�k.

A Budapesti �rt�kt�zsde vezet� pap�rjai k�z�l p�nteken kora d�lut�n, a gyorsjelent�si szezon v�g�n cs�kkent az �rfolyama a Mol, az OTP �s a Mat�v r�szv�nyeinek, a Richter-pap�rok �rfolyama viszont enyh�n emelkedett.

�sszess�g�ben igen j� negyed�v lett a harmadik, az �rdekes az, hogy �rfolyamokban ez m�r kor�bban, a jelent�sek el�tt t�kr�z�d�tt, ami azt jelenti, hogy a befektet�k t�bbs�ge erre sz�m�tott - mondta az [origo]-nak a Concorde Rt. elemz�je, Dar�czi Andor. A j� jelent�sek ellen�re az�rt esnek most az �rfolyamok, mert a befektet�k realiz�lj�k nyeres�g�ket, az elemz� szerint. Dar�czi Andor arra sz�m�t, hogy ez �tmeneti korrekci�, �s hosszabb t�von tov�bbra is emelkedik a vezet� r�szv�nyek �rfolyama.

Az int�zm�nyi befektet�k tov�bbra is �l�nk �rdekl�d�st mutatnak a r�szv�nypiacon, j�l t�kr�zi ezt az FHB r�szv�nykibocs�t�s�n�mutatkoz� int�zm�nyi �rdekl�d�s, mondta Dar�czi Andor. Ez azt jelenti, hogy tov�bbi p�nzbe�raml�sra lehet sz�m�tani, amit a k�tv�ny �s devizapiacon jelentkez� kil�t�stalans�g �rny�kol egy kicsit, de a szak�rt� szerint ez �tmeneti lesz.

Az �v� v�g�re vonatkoz�an Dar�czi Andor elmondta, hogy b�r a Concorde Rt. m�r kor�bban sz�m�tott a BUX index 10 ezer pont f�l�tti �rt�k�re, nem lesznek csal�dottak, ha elmarad az un. Mikul�s-hossz a t�zsd�n: a v�rakoz�saink m�r teljes�ltek, mondta az elemz�.

A november v�g�n kezd�d� Mol-r�szv�nykibocs�t�ssal kapcsolatban Dar�czi Andor elmondta, hogy a Mol j� jelent�se �s a g�z�rszab�lyoz�s ut�n sem k�vetkezett be meredek emelked�s az �rfolyamokban, ami az�rt lehets�ges, mert a k�lf�ldi int�zm�nyi befektet�k m�g v�rnak a kibocs�t�sra. V�lhet�en ezut�n stabilabb emelked�s lesz, mondta Dar�czi Andor.

A vezet��t�rsas�gok k�z�l meglep�en - �s a legt�bb elemz� v�rakoz�s�t fel�lm�l�an - teljes�tette az elm�lt�negyed�v�t a Richter, az OTP �s a Mol.

Richter-rekordok

A Richter Gedeon Rt. rekord �rt�kes�t�sr�l sz�molt be mind a hazai, mind az amerikai �s az eur�pai uni�s piacokon. Emellett a t�rsas�g a F�K-orsz�gok piac�n is rekord elad�si szintet �rt el. A gy�gyszeripari t�rsas�g rekord �rt�k� tiszta nyeres�get �s �zemi eredm�nyt k�nyveltek el a harmadik negyed�vben.

Negyed�vel n�velte nyeres�g�t a Richter

A Mol beleh�zott a harmadik negyed�vre

A Mol Rt. a harmadik negyed�vben a v�rakoz�sokat jelent�sen meghalad� eredm�nyr�l sz�molt be, a harmadik negyed�ves tiszta nyeres�g �rt�ke rekordnak sz�m�t. Ugyanakkor az els� h�rom negyed�v eredm�nye �sszegezve negyed�vel marad el a tavalyi szintt�l.

Negyed�vel cs�kkent a Mol eredm�nye

Az OTP minden v�rakoz�st fel�lm�lt

Az OTP Bank Rt. konszolid�lt, ad�z�s ut�ni eredm�nye az els� h�romnegyed �vben k�tharmad�val haladta meg az egy �vvel kor�bbit. Ez minden v�rakoz�st fel�lm�lt.

K�tharmad�val n�velte nyeres�g�t az OTP

N�tt a Mat�v �rbev�tele

A Mat�v n�velte bev�teleit, de nyeres�ge - els�sorban a forint gyeng�l�se miatt - kism�rt�kben cs�kkent.�A t�vk�zl�si c�g m�k�d�si eredm�nye n�tt, a vonalsz�m cs�kken�si �teme lassult, m�g a Westel 10 sz�zal�kkal n�velte��rbev�tel�t.

62 milli�rd forint a Mat�v nyeres�ge

Előző
  • 1
  • 2
Következő