A Pénzügyminisztérium sajtóközleményben adott tájékoztatást az új pénzmosási törvény szerinti ügyfélazonosítási kötelezettség teljesítéséről. Rámutatnak arra, hogy a terrorizmus és a pénzmosás visszaszorítása szempontjából egyaránt alapvető fontosságú, hogy ne legyenek olyan ügyfelek, akiknek az azonosítást szolgáló adatai a szolgáltatónál nem állnak rendelkezésre. Így a törvény előírásai alapján a bankok által küldött felhívások nem öncélú adatgyűjtést szolgálnak.

 

Az ügyfeleikről a pénzintézeteknek hat azonosító adatot kell nyilvántartaniuk: családi és utónév (születési név), amennyiben van, házassági név, lakcím, születési hely, idő, állampolgárság, anyja születési neve, az azonosító okmány típusa és száma (személyi igazolvány vagy útlevél, mindegyik mellett lakcímet igazoló hatósági igazolvány). Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén az azonosító adatok köre a következő: név, rövidített név, székhely (külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep), főtevékenység, azonosító okirat száma, képviseletére jogosultak neve és beosztása, a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatok.

A pénzintézetek nem minden ügyfelüknek küldenek felhívást, csak azok számítsanak erre, akiknek a fent felsorolt adatait teljeskörűen korábban még nem rögzízették. A Pénzügyminisztérium külön kiemeli, hogy 2004. április 1-jét követően a szolgáltatók nem teljesíthetik azoknak az ügyfelek a megbízásait, akiknek valamennyi adata nem áll rendelkezésre. A szolgáltató mindaddig nem teljesíti az ilyen ügyleti megbízásokat, amíg az ügyfél adatkiegészítési kötelezettségének nem tesz eleget. Az ügyleti megbízás megtagadása nem jelent zárlatot, azaz az ügyfél számlájára érkező összegeket változatlanul jóváírják, de az azonosítási kötelezettség teljesítéséig a jóváírt összegek nem fizethetők ki. 2004. április 1-jét követően az adathiányos ügyfél bankkártyával sem tud fizetni és készpénzt sem tud bankkártyáról felvenni, illetve oda befizetni.