Adatkezel�s

2005.10.22. 17:17

A T-Online Magyarorsz�g Zrt. sz�m�ra kiemelt fontoss�g� c�l az [origo] l�togat�i �ltal rendelkez�sre bocs�tott szem�lyes adatok v�delme, a l�togat�k inform�ci�s �nrendelkez�si jog�nak biztos�t�sa. A T-Online Magyarorsz�g Zrt. elk�telezi mag�t a l�togat�k szem�lyes adatainak oly m�don t�rt�n� kezel�se mellett, amely a vonatkoz� hat�lyos jogszab�lyoknak teljes k�r�en eleget t�ve j�rul hozz� a l�togat�k biztons�gos internetez�si lehet�s�geinek megteremt�s�hez. A T-Online Magyarorsz�g Zrt. a l�togat�k szem�lyes adatait bizalmasan, a hat�lyos jogszab�lyi el��r�sokkal �sszhangban kezeli, gondoskodik azok biztons�g�r�l, megteszi azokat a technikai �s szervez�si int�zked�seket, valamint kialak�tja azokat az elj�r�si szab�lyokat, amelyek a vonatkoz� jogszab�lyi rendelkez�sek �s m�s aj�nl�sok �rv�nyre juttat�s�hoz sz�ks�gesek.

Jelen nyilatkozatban a http://origo.hu/privacy oldalon el�rhet�, a T-Online Magyarorsz�g Zrt. adatkezel�s�re vonatkoz� �ltal�nos nyilatkozatt�l val� elt�r�st jelen�tj�k. Jelen nyilatkozatban nem rendelkezett k�rd�sekre az �ltal�nos nyilatkozat az ir�nyad�.

Az elt�r�st a jelen oldalon (�s aloldalain) ny�jtott szolg�ltat�s indokolja.

T-Online Magyarorsz�g Rt. a jelen oldalon megadott szem�lyes adatokat, a szolg�ltat�s jellege miatt jogosult az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. illetve az ERSTE BANK Befektet�si Rt. r�sz�re tov�bb�tani, �s az ERSTE BANK NYRT. illetve az ERSTE BANK Befektet�si Rt. jogosult a szerz�d�s megk�t�s�nek c�lj�b�l a r�sz�re tov�bb�tott adatokat kezelni.

T-Online Magyarorsz�g Zrt. a megadott szem�lyes adatokat a szerz�d�s megk�t�s�nek el�seg�t�s�nek c�lj�b�l, tov�bb� az adattulajdonos hozz�j�rul� nyilatkozat�nak megfelel�en kezelheti.

Amennyiben �n b�rmely szem�lyes adat�t az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. r�sz�re az [origo] klikkbank honlapon tal�lhat� �rlapok, nyomtatv�nyok, regisztr�ci�s oldal stb. kit�lt�s�vel elk�ldi, vagy a honlapon kereszt�l e-mailt k�ld, �gy ezzel hozz�j�rul�s�t adja, hogy a Bank ezen szem�lyes adatokat a szem�lyes adatok v�delm�r�l �s a k�z�rdek� adatok nyilv�noss�g�r�l sz�l� 1992. �vi LXIII. t�rv�ny, valamint a hitelint�zetekr�l �s a p�nz�gyi v�llalkoz�sokr�l sz�l� 1996. �vi CXII. t�rv�ny rendelkez�seinek figyelembe v�tel�vel az adatr�gz�t�st�l sz�m�tott 5 �vig kapcsolattart�si, k�zvetlen �zletszerz�si, kock�zatelemz�si, �s marketing c�lra kezelje �s feldolgozza.

A Sz�mlatulajdonos k�teles a Banknak halad�ktalanul bejelenteni, ha �szlelte, hogy:

  • az azonos�t�shoz sz�ks�ges titkos adatai - bejelentkez�si jelsz�, az [origo] klikkbank azonos�t� k�d, felhaszn�l�i n�v, tranzakci�s k�d, valamint egy�b azonos�t� adat - kiker�lt a birtok�b�l (�rz�se al�l), vagy ezen azonos�t� adatok jogosulatlan harmadik szem�ly tudom�s�ra jutottak;
  • a banksz�mlakivonaton, illetve a banksz�ml�n jogosulatlan m�velet ker�lt felt�ntet�sre.