A Mol december 1-�n v�teli jogr�l sz�l� szerz�d�st �rt al� az �llami Privatiz�ci�s- �s Vagyonkezel� (�PV) Rt.-vel, a vagyonkezel� tulajdon�ban l�v� Mol r�szv�nyekr�l. A szerz�d�s az �PV Rt. igazgat�s�g�nak j�v�hagy� hat�rozat�val l�p hat�lyba, v�rhat�an 2005. december�ben - t�j�koztatta a Mol az [origo]-t.

A szerz�d�s alapj�n a Mol Rt. az �PV Rt. tulajdon�ban l�v� 10.898.525 darab A sorozat� Mol r�szv�ny (a jegyzett t�ke 10 sz�zal�k�t teszi ki) megv�s�rl�s�ra k�t opci�s id�szak alatt lesz jogosult.

El�sz�r 2005. december 10-e �s 30-a, majd 2006. m�jus 1-e �s okt�ber 27-e k�z�tt v�s�rolhatja saj�t r�szv�nyeit a t�rsas�g.�Az els� leh�v�si id�szakban legfeljebb 3.269.558 darab A sorozat� r�szv�nyt (a jegyzett t�ke 3 sz�zal�k�t)vehetik meg, m�g a m�sodik opci�s id�szakban a v�teli jog valamennyi megmaradt r�szv�nyre �rv�nyes.

A v�teli jog gyakorl�sa eset�n a r�szv�nyek�rt fizetend� v�tel�r az al��r�st, illetve a leh�v�st megel�z� 90 keresked�si nap s�lyozott t�zsdei �tlag�ra k�z�l a magasabb. Amennyiben a Mol �l v�teli jog�val, az �ltala megv�s�rolt r�szv�nyekre vonatkoz�an �truh�z�si korl�toz�sokat v�llal 2015. december 31-ig.

Hern�di Zsolt, a MOL eln�k-vez�rigazgat�ja a szerz�d�s kapcs�n azt emelte ki, hogy ez a lehet�s�g hossz�t�von biztos�tja a t�rsas�g stabilit�s�t strat�gi�j�nak v�grehajt�s�hoz, �s cs�kkenti a jelent�s r�szv�nycsomag piaci �rt�kes�t�s�vel j�r� kock�zatot. Ugyanakkor az opci�s meg�llapod�s a Mol sz�m�ra megfelel� p�nz�gyi rugalmass�got is biztos�t, melyre sz�ks�ge lehet a strat�gi�j�ban meghirdetett, n�veked�shez sz�ks�ges tranzakci�k v�grehajt�s�hoz.

Az opci�s Mol-pap�rok �ssz�rt�ke 200 milli�rd forint

Jelenlegi �rt�ken mintegy 200 milli�rd forintot �r az a 10 sz�zal�knyi, �sszesen 12 milli� 792 ezer egy darab Mol-r�szv�ny, amely jelenleg az �llam birtok�ban van, �s amelynek megv�s�rl�s�ra a Mol Rt. kapott lehet�s�get k�t l�pcs�ben - mondta Batiz Andr�s korm�nysz�viv� cs�t�rt�k�n, sajt�t�j�koztat�n.

A sz�viv� k�zl�se szerint a korm�ny j� gazdak�nt k�v�n b�nni a k�z r�b�zott vagyon�val, mik�zben megv�di a polg�rok fogyaszt�i �rdekeit is, illetve �jabb lehet�s�get szeretne adni a kisbefektet�knek. Mint mondta, a korm�ny biztos�tani k�v�nja a lehet�s�g�t annak, hogy a nemzeti olajv�llalat folytassa r�gi�beli terjeszked�s�t an�lk�l, hogy vesz�lybe ker�lne a c�g �n�ll�s�ga.

A korm�ny az�rt nem valamelyik nagy, k�lf�ldi befektet�nek adja meg a lehet�s�get, mert meg szeretn� �rizni a magyar v�llalat nemzeti jelleg�t �s f�ggetlens�g�t - fogalmazott.

Szavai szerint a Mol �n�ll�s�g�t v�di az az el��r�s is, hogy a c�g 2015-ig nem adhatja el ezeket a r�szv�nyeket strat�giai befektet�knek az �llam j�v�hagy�sa n�lk�l. Arra viszont lehet�s�ge lesz a c�gnek, hogy ezeket a r�szv�nyeket felhaszn�lja akkor, amikor p�ld�ul egy k�lf�ldi v�llalatot felv�s�rol.

Batiz Andr�s k�z�lte: az ebb�l az elad�sb�l sz�rmaz� bev�tel az �llamad�ss�g cs�kkent�s�re ford�that� �sszeg.