A devizahitelek gazdag�tj�k a bankokat

2005.12.05. 11:16

A devizahitelek t�rnyer�se �s �jabb k�lf�ldi bankok megjelen�s�nek ig�nye jellemezte�az ut�bbi�id�ben�a magyar bankszektort - der�l ki a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek legfrissebb gyorsjelent�s�b�l. Id�n a bankok fokozt�k kimagasl� j�vedelmez�s�g�ket, a p�nz�gyi v�llalkoz�sok viszont csak hitelportfoli�juk roml�sa �r�n �rtek el j� eredm�nyt.

A fel�gyelet 2005. szeptember v�gi adatok alapj�n k�sz�lt gyorsjelent�se szerint janu�r eleje �s szeptember v�ge k�z�tt 35-r�l 34-re cs�kkent az orsz�gban m�k�d� bankok sz�ma, az alkalmazotti l�tsz�m viszont 27 1901 f�r�l 28�456 f�re n�tt. A bankok sz�m�nak cs�kken�s�t a Dresdner Bank fi�kk� alakul�sa okozta, az alkalmazottak sz�m�nak n�veked�s�t pedig a nagybankok fi�kh�l�zat�nak gyors b�v�t�se magyar�zza.

A vizsg�lt kilenc h�nap sor�n tov�bb javultak a magyarorsz�gi bankok j�vedelmez�s�gi mutatat�i. A bankszektor eszk�zar�nyos nyeres�ge 1,95 sz�zal�kr�l 2,34 sz�zal�kra, t�kear�nyos profitja 23,16 sz�zal�kr�l 26,29 sz�zal�kra n�tt. A profitn�veked�s lassul�s�ra utal azonban, hogy a k�t j�vedelmez�s�gi mutat� a harmadik negyed�v ut�n m�r m�rs�keltebb volt az els� f�l�vben el�rt 2,48 sz�zal�kos, illetve 28,11 sz�zal�kos szinthez k�pest.

A p�nzint�zetek kihaszn�lt�k a devizahitelek ir�nti �rdekl�d�st

A devizahitelek jelent�s t�rnyer�se jellemzi a vizsg�lt id�szakban a magyar bankszektor tev�kenys�g�t. A devizaeszk�z�k ar�nya janu�rt�l szeptemberig a bankok eszk�zeinek 33,2 sz�zal�kr�l 37 sz�zal�kra emelkedett. A bankok eszk�zeinek kilenc h�nap alatt el�rt 1650 milli�rd forintos n�veked�s�nek 67 sz�zal�k�t a devizaeszk�z�k tett�k ki.

Janu�rt�l szeptemberig a v�llalkoz�k hitelei k�z�tt a devizahitelek 280 milli�rd forinttal, a forinthitelek viszont csup�n 50 milli�rd forinttal gyarapodtak. Ugyanakkor a h�ztart�soknak ny�jtott hitelek 537,1 milli�rd forintos n�vekm�ny�b�l mintegy 500 milli�rd forintnyi volt devizahitel.

A deviz�ban v�gzett tev�kenys�g szerep�nek n�veked�se a forr�sgy�jt�sre is kiterjedt. A vizsg�lt id�szakban a magyar bankszektor forr�sn�vekm�ny�nek 61,5 sz�zal�k�t a devizaforr�sok tett�k ki. A devizaforr�s-n�vekm�ny jelent�s r�sze k�lf�ldr�l sz�rmazott. A k�lf�ldi forr�sbevon�s kilenc h�nap alatt 26 sz�zal�kkal n�vekedve szeptember v�g�n el�rte az �sszes forr�s 21,5 sz�zal�k�t.

Uni�s bankok t�meg�vel k�n�ln�k szolg�ltat�saikat az orsz�gban

A magyar p�nz- �s t�kepiac eur�pai piacokba�t�rt�n� integr�l�d�s�nak r�szek�nt 2005 harmadik negyed�vben megkezdt�k magyarorsz�gi m�k�d�s�ket az els� olyan bankfi�kok, amelyek anyabankjai Magyarorsz�gon k�v�l, az Eur�pai Uni� m�s orsz�gaiban sz�kelnek. Az egyik k�z�l�k a kor�bbi Dresdner Bankb�l alakult fi�kk�, a m�sik a Fortis Bank fi�kja. A k�zelj�v�ben kezdi meg tev�kenys�g�t a Cofidis Bank budapesti fi�kja.

A fel�gyelet adatai alapj�n szeptember v�g�ig befejez�d�tt a hat�ron �tny�l� szolg�ltat�st ny�jtani k�v�n� bankok t�meges jelentkez�se. Az idei els� negyed�vben 66, a m�sodikban 33, a harmadikban m�r csak 10 �j jelentkez�t regisztr�lt a fel�gyelet. A hazai bankok k�z�l hat�ron �tny�l� tev�kenys�g v�gz�s�re kor�bban bejelentkez� n�gy bank mell� a harmadik negyed�vben nem t�rsultak �jabbak.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK