A Fitch Ratings hitelmin�s�t� int�zet "A"-r�l "BBB+"-ra min�s�tette Magyarorsz�g hossz� t�v� devizaad�ss�g�t. A hossz� t�v� forintad�ss�got "A"-r�l "A-"ra min�s�tette vissza. A h�rre a t�zsdei r�szv�nyek �s a forint �rfolyama is azonnal reag�lt. R�szv�nyek v�s�rl�s�t r�vid t�von egy�ltal�n nem javasolj�k az elemz�k. A PM tov�bbra is optimista.

A lemin�s�t�s �s az �llamh�ztart�s hi�ny�val kapcsolatos bizonytalans�gok ellen�re a magyarorsz�gi makrogazdas�gi elemz�k nem l�tj�k dr�mainak a deviza- �s a t�kepiac helyzet�t. Szerint�k a Fitch az �llamh�ztart�s hi�ny�val kapcsolatos egy-k�t h�nappal kor�bbi h�rekre reag�lt.

"A j�g nem lett v�konyabb, csak most m�r azok is l�tj�k, hogy v�kony, akik eddig nem n�ztek a l�buk el�" - reag�lt a lemin�s�t�ssel kapcsolatos esem�nyekre Bartha Attila, a Kopint-Datorg tudom�nyos f�munkat�rsa. Szerinte a hitelmin�s�t� t�rsas�g az�rt �rt�kelte �t az orsz�g hitelk�pess�g�t, mert a kor�bbi �g�retekkel ellent�tben id�n, a tavalyihoz k�pest, v�rhat�an nem siker�l az �llamh�ztart�s hi�ny�t cs�kkenteni. Ezt a piaci szerepl�k jelent�s r�sze m�r tudja, �s reag�lt is r�. M�s szerepl�k azonban meg szokt�k v�rni a nagy min�s�t� c�gek �rt�kel�seit.

Bartha Attila �gy v�li, hogy a k�zelj�v�ben m�s hitelmin�s�t� c�gek is �t�rt�kelhetik �s lemin�s�thetik a magyar ad�ss�got, a piaci szerepl�k azonban val�sz�n�leg tov�bbra is korl�tozott m�rt�kben reag�lnak a rossz h�rekre. Szerinte r�vid ideig folytat�dik a forint gyeng�l�se, a k�tv�nyhozamok emelked�se �s a r�szv�ny�rak cs�kken�se, �m a m�dosul�s nem lesz jelent�s �s n�h�ny nap m�lva az �j szinteken stabiliz�l�dnak az �rfolyamok.

A kutat� szerint hossz� t�von az �llamh�ztart�si hi�ny jelent�s cs�kkent�s�re van sz�ks�g, �m a v�laszt�sokig nem v�rhat� k�lts�gvet�si kiigaz�t�s. Bartha Attila elk�pzelhet�nek tartja, hogy a jelenlegi kamatfel�r elegend� marad a k�lf�ldi befektet�k sz�m�ra a megemelkedett bizonytalans�gok ellens�lyoz�s�ra. A nemzetk�zi kamatszint emelked�se �s a bizonytalans�g fokoz�d�sa azonban szerinte lehet�v� tesz egy forint elleni spekul�ci�t, melyet a jegybank az alapkamat emel�s�vel tud majd ellens�lyozni.

Elt�r� a magyar makrogazdas�gi elemz�k v�lem�nye arr�l, hogy m�s hitelmin�s�t� t�rsas�gok k�vetik-e a Fitch keddi l�p�s�t �s azok is lemin�s�tik-e a magyar ad�ss�got. Barcza Gy�rgy, az ING Bank elemz�je szerint a Fitch gyorsabban reag�l a h�rekre �s az esem�nyekre, mint a Moody's vagy a Standard & Poor's, ez�rt szerinte azok nem m�dos�tj�k min�s�t�s�ket az orsz�ggy�l�si v�laszt�sokig. T�r�k Zolt�n, a Raiffeisen Bank vezet� elemz�je ugyanakkor �gy v�li, lehet r� sz�m�tani, hogy e k�t jelent�s min�s�t� c�g is �t�rt�keli a magyar ad�ss�got a k�zeli j�v�ben.

A k�t szakember v�lem�nye a tekintetben is k�l�nb�z�, hogy v�ratlanul �rte-e a piacot a Fitch l�p�se. T�r�k Zolt�n szerint a v�rtn�l j�val nagyobb �llamh�ztart�si hi�ny miatt m�r lehetett r� sz�m�tani. Barcza Gy�rgy ugyanakkor �gy v�li, hogy meglepet�st okozott a Fitch az �rt�kel�ssel, hiszen m�r kor�bban is tudhat� volt, hogy a v�laszt�sokig nem lehet k�lts�gvet�si kiigaz�t�sra sz�m�tani.

Abban viszont egyet�rtenek a szakemberek, hogy a lemin�s�t�snek csak r�vid ideig tart� piaci hat�sa lesz. Mindketten �gy gondolj�k, hogy n�h�ny nap alatt 1-2 sz�zal�kot gyeng�lhet a forint, tov�bb folytat�dhat az �llampap�rok hozam�nak kedden tapasztalt 0,10-0,15 sz�zal�kos emelked�se �s a t�zsdei r�szv�nyek �r�nak cs�kken�se. Azt k�vet�en viszont az �j �rfolyamok stabiliz�l�d�s�ra sz�m�tanak.

Barcza Gy�rgy szerint er�sebb piaci reakci�t�l az�rt nem kell tartani, mert r�vid t�von semmi sem vesz�lyezteti az orsz�g fizet�k�pess�g�t. Ez�rt az �llamh�ztart�s hi�ny�nak cs�kkent�s�r�l hossz� t�von is lehet gondoskodni. Bartha Attila szerint emiatt a v�laszt�sokat k�vet�en komoly befektet�i nyom�s nehezedik majd a hivatal�ba l�p� korm�nyra annak �rdek�ben, hogy gyors k�lts�gvet�si kiigaz�t�sokat tegyen, azaz jelent�s m�rt�kben cs�kkentse az �llami kiad�sokat.