�j eln�k a bet�tbiztos�t�si alap �l�n

2005.12.12. 14:55

Az Orsz�gos Bet�tbiztos�t�si Alap igazgat�tan�csa, 2006. janu�rj�t�l M. T�th L�szl�t, az Orsz�gos Takar�ksz�vetkezeti Sz�vets�g (OTSZ) �gyvezet� igazgat�j�t eln�k�v�, m�g Dr. Salg� Istv�nt, a P�nz�gyminiszt�rium helyettes �llamtitk�r�t aleln�kk� v�lasztotta. Mindkett�j�k megb�zat�sa a 2006-os napt�ri �vre sz�l.

M. T�th L�szl� megv�laszt�s�t k�vet�en elmondta: "Legfontosabb feladatomnak a bet�tesek t�j�koztat�s�nak hat�konys�g n�vel�s�t �s a tagint�zetek d�jfizet�s�nek reformj�t tekintem." M. T�th L�szl� �j megb�zat�sa mellett a tov�bbiakban is r�szt vesz az Orsz�gos Takar�ksz�vetkezeti Sz�vets�g, a Takar�ksz�vetkezetek szakmai, �rdekk�pviseleti szerv�nek ir�ny�t�s�ban. Az OTSZ minden lehet�s�get megragad arra, hogy kivegye a r�sz�t a Sz�vets�get �rint�, t�rv�nyel�k�sz�t� munka �s a civil �rdek�rv�nyes�t�s feladataib�l.

Ennek a c�lnak az el�r�se �rdek�ben a Sz�vets�g 2005-ben partners�get aj�nlott a korm�nynak az Egys�ges Sz�vetkezeti T�rv�ny kidolgoz�sa, a Hitelint�zetekr�l �s P�nz�gyi v�llalkoz�sokr�l sz�l� t�rv�ny m�dos�t�sa folyamat�ban. A Takar�ksz�vetkezetek felel�s r�szt v�llalnak a vid�ki p�nz�gyi es�lyegyenl�s�g megteremt�s�ben, amit mi sem bizony�t jobban, mint az integr�ci� r�szv�teli sz�nd�ka a "babak�tv�ny" forgalmaz�s�ban. Az OTSZ rem�li, hogy M. T�th L�szl� kinevez�se az Orsz�gos Bet�tbiztos�t�si Alap igazgat�tan�cs�nak eln�k�v�, tov�bbi t�mogat�st ad az integr�ci� �rdekk�pviseleti munk�j�hoz �s t�rsadalmi elfogadotts�g�nak er�s�t�s�hez.