A kit�z�tt c�lok megval�s�t�sa �rdek�ben a t�rsas�g vezet�se saj�t hat�sk�r�ben m�r �sszel olyan l�p�seket tett, amelyek k�zelebb viszik a szervezetet a tulajdonosok �ltal elv�rt c�lok megval�s�t�s�hoz, ezen bel�l is els�sorban az �letk�pes kis- �s k�z�pv�llalkoz�sok hitelez�s�nek el�mozd�t�s�hoz. Ennek �rdek�ben a c�g szeptember elsej�t�l jelent�sen cs�kkentette a d�jait, megsz�ntette a s�vos d�jaz�st. Az�ta a hitelekhez kapcsol�d� kezess�get 1 sz�zal�k�rt, a bankgaranci�hoz k�t�d� kezess�get 0,8 sz�zal�kos d�j�rt v�llalja a t�rsas�g.

A menedzsment d�nt�tt arr�l is, hogy a c�g a garanciak�relmek elb�r�l�s�n�l a kor�bbin�l nagyobb kock�zat� �gyleteket is j�v�hagyhat, az egy �gyf�lnek adhat� legmagasabb kezess�gv�llal�s �sszeg�t 2006 janu�rj�t�l 600-r�l 800 milli� forintra emelte. A t�rsas�g 2005 �sz�n kezdem�nyezte a k�lts�gvet�si t�rv�nyben r�gz�tett, a t�rsas�g �ltal v�llalhat� garanciakeret 200-r�l 250 milli�rd forintra emel�s�t, a 2006. �vi k�lts�gvet�si t�rv�ny pedig erre a c�lra m�r 300 milli�rdos keretet tartalmaz.

A c�g az �gyfelek jobb kiszolg�l�sa �rdek�ben meg�j�totta a honlapj�t is. Az oldal �ttekinthet�bb� v�lt, �s k�t �j interakt�v szolg�ltat�st is tartalmaz. A hitelgarancia-d�jkalkul�tor az egyes hitelek ut�n fizetend� d�j m�rt�k�t mutatja meg, a hitelk�pess�g-szimul�tor a kis- �s k�z�pv�llalkoz�knak ad lehet�s�get arra, hogy saj�t maguk modellezz�k a hitel- �s garanciak�pess�g�ket.

Radnai Gy�rgy a k�zgy�l�st k�vet�en elmondta: tavaly a teljes garancia�llom�ny 175 milli�rd forintot, az �j garanciav�llal�s 157 milli�rd forintot tett ki. Id�n december 9-�n a c�g �j garancia�llom�nya 159 milli�rd forintra, az �sszes garancia�llom�ny 200 milli�rd forintra r�gott.

A teljes garancia�llom�ny az idei �v v�g�n 210 milli�rd forint lesz, az �j garanciav�llal�s pedig 165 milli�rd forintra b�v�l.A j�v� �vi garanciav�llal�sok �sszeg�t 210-212 milli�rd forintra, a j�v� �v v�gi teljes garancia�llom�nyt 250 milli�rd forint k�r�li �sszegre v�rj�k. Ez alapj�n a t�rsas�g m�rleg szerinti eredm�nye 1,3 milli�rd forint k�r�l alakulhat.

A k�zgy�l�sen a r�szv�nyesek z�rtk�r� r�szv�nyt�rsas�gg� alak�tott�k a t�rsas�got. Emellett a fel�gyel�bizotts�g eln�k�nek megv�lasztott�k Bath� Ferencet, a P�nz�gyminiszt�rium f�csoportf�n�k�t. A fel�gyel�bizotts�g el�z� eln�ke, Pint�r J�nos ugyanis a ny�ron elhunyt.

Giczi J�zsef