V�djegyet vezet be az OBA

2006.01.04. 14:19

Fogyaszt�v�delmi embl�m�t vezet be a bet�tv�delmet �lvez� megtakar�t�si term�kekre az Orsz�gos Bet�tbiztos�t�si Alap, az OBA. Az �gyfelek t�j�koz�d�s�t jelent�sen megk�nny�t� �s ezzel egy�tt a jogosulatlan bet�tgy�jt�st megnehez�t� embl�ma haszn�lata egyel�re nem lesz k�telez�, csak aj�nlott.

Az OBA feladata, hogy a bet�tek befagy�sa eset�n k�rtalan�tsa a bet�ttulajdonosokat. Az alaphoz minden m�k�d�si enged�llyel rendelkez� hitelint�zetnek csatlakoznia kell. Az alap l�trehoz�s�t�l, 1993-t�l 2002 v�g�ig 1 milli� forintig voltak v�dettek a bet�tek, 2003-ban 3 milli� forintra, 2004. m�jus 1-t�l pedig 6 milli� forintra emelkedett a szem�lyenk�nt �s bankonk�nt kifizethet� k�rtalan�t�s �rt�khat�ra, egyidej�leg az 1 milli� forint feletti bet�tr�szre 10 sz�zal�kos �nr�szt vezettek be.

A hitelint�zeti t�rv�ny tavaly decemberi m�dos�t�s�val sz�k�lt az OBA feladatk�re, az idei �vt�l megsz�nt az alap v�ls�gkezel� funkci�ja, teh�t a bet�tek befagy�s�nak megel�z�se c�lj�b�l nem v�llalhat p�nz�gyi k�telezetts�g�t hitelint�zetekn�l. Az alap kor�bban n�h�ny alkalommal �lt ezzel a lehet�s�ggel. K�z�l�k a legeml�kezetesebb a Realbank esete, ahol 3 milli�rd forint t�keemel�st hajtott v�gre. A bankment� akci� azonban nem j�rt sikerrel.

Az alap ez �vt�l csak kiz�r�lag k�rtalan�t�si kifizet�st teljes�t� funkci�t t�lthet be, vagyis meg�llap�tja �s beszedi a d�jakat, �s a bet�tek befagy�sa eset�n k�rtalan�tja a bet�teseket. A bet�tbiztos�t�ssal kapcsolatos ellen�rz�seket ezut�n a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet v�gzi, az OBA az ellen�rz�si tervhez adhat t�mpontokat. A feladatk�r m�dosul�s�val a l�tsz�m a kor�bbi mintegy fel�re, h�t f�re cs�kkent.

A hitelint�zeti t�rv�ny m�dos�t�s�val lehet�v� v�lt, hogy az alap - jelenleg csaknem 60 milli�rd forint - vagyon�t vagy annak egy r�sz�t jegybanki bet�tben is tarthass�k, ha annak hozama magasabb, mint az �llampap�rok�. Eddig csak �llampap�rba fektethett�k, a p�nzeszk�z�k fialtat�s�t profi vagyonkezel�kre b�zt�k. Az alap a k�zelm�ltban v�lasztott 2006-ra nyilv�nos p�ly�zattal vagyon- �s let�tkezel�t. A tendereken a kor�bbi partnerek nyertek: a vagyont tov�bbra is a CA IB, a CIB �s az OTP alapkezel�k kezelik, a let�tkezel� az ING Bank maradt.

Az OBA igazgat�tan�csa v�ltozatlan d�jakkal fogadta el a 2006-ra �rv�nyes d�jfizet�si szab�lyzatot. A vezet� test�let azonban v�ltoztat�sokat fontolgat. Az el�ir�nyzott m�dos�t�ssal azonban szeretn�k megv�rni az uni�s bet�tbiztos�t�si ir�nyelv fel�lvizsg�lat�nak eredm�ny�t. Az �tlagos d�jkulcs 2004 v�g�n 0,2 ezrel�k, a fedezetts�gi mutat� 1,07 sz�zal�k volt. A 2005. �vi p�nz�gyi adatokat v�rhat�an febru�rban publik�lja az alap.

(MTI-ECO)

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK