Szer�ny hozam� v�llalati bet�tek

2006.01.26. 8:15

A lakoss�gi bet�tek�n�l j�val szer�nyebb kond�ci�k mellett �rulj�k a v�llalati, lek�t�tt bet�teiket a hitelint�zetek. Igaz, az el�bbiekn�l is t�bbnyire akci�s jelleggel, de a hatsz�zal�kos jegybanki alapkamatot meghalad� aj�nlatok is tal�lhat�k, addig az ut�bbiakn�l nem ritka a h�rom sz�zal�kn�l alig nagyobb, �ves hozam sem.

Az egyes, �ven bel�li futamid�kn�l ugyanakkor nincs jelent�s elt�r�s az el�rhet� �ves kamatok m�rt�ke k�z�tt, csak az egy h�napn�l r�videbb lek�t�sek kamatai alacsonyabbak az �tlagn�l - der�l ki a Vil�ggazdas�g �ssze�ll�t�s�b�l.

A minim�lisan lek�t�tt �sszeget t�bbnyire egymilli� forint k�rny�k�n hat�rozz�k meg az �rintettek. A HVB Bank ugyanakkor m�r f�lmilli� forintt�l, k�tmilli�ig terjed� s�vot is meghat�rozott, a nagyobb �sszegek ut�n j�r�n�l alig alacsonyabb kamatok mellett. Az MKB Bankn�l is l�tezik f�l- �s egymilli� forint k�z�tti �sszeghat�r.

A KDB Bank szint�n igen kedvez� kond�ci�kat hat�rozott meg a kisebb �sszeghat�rokn�l: 500 ezer forint lek�t�s�n�l - kett�, illetve h�rom h�napos futamid� eset�n - mind�ssze 30 b�zisponttal alacsonyabb kamattal kell az �gyf�lnek sz�molnia, mint a k�vetkez�, t�zmilli� forintt�l indul� s�vban.

Az ��B viszont a kedvez� kamatoz�s�, V�ltoz� Hozam Bet�t B nev� konstrukci�j�n�l m�r legal�bb h�rommilli� forint elhelyez�s�t k�ri a szerz�d�sk�t�shez, igaz, enn�l a term�kn�l k�l�n s�vhat�rok nincsenek, teh�t minden �sszegn�l azonos, �ves kamattal sz�molhat az �gyf�l.

Egyes hitelint�zetek ink�bb az elektronikus banki szolg�ltat�sokat haszn�l� �gyfeleket r�szes�tik el�nyben a kond�ci�s list�k kialak�t�sakor. A CIB Bank elektronikus bet�tj�n�l ak�r 5,50 sz�zal�kos �ves kamatot is el�rhet az �gyf�l - ez a k�t h�napos lek�t�sekre vonatkozik -, r�ad�sul a minim�lisan elhelyezhet� �sszeget mind�ssze f�lmilli� forintban hat�rozt�k meg. Az Erste Bank szint�n kedvez�bb kond�ci�kat k�n�l az elektronikus csatorn�kat haszn�l� �gyfeleinek: hat h�napos lek�t�sn�l, 30 milli� forintt�l 5,08 sz�zal�kos az �ves kamat, ez 15 b�zisponttal magasabb a pap�ralap� megb�z�ssal el�rhet�n�l. Az Erste Klikkbankj�n�l pedig m�r 50 ezer forintt�l is le lehet k�tni �sszeget, �s �tsz�zezer forint alatti �sszegn�l is el�rhet� 3,7 sz�zal�kos kamat, egy h�napos lek�t�s eset�ben.

Az egyedi meg�llapod�sokn�l, az �sszeghat�rokat tekintve igen v�ltozatosan j�rnak el a bankok. A legt�bb szerepl�n�l a 100 milli� forintot vagy a f�l�tti �sszeget lek�t� �gyf�l sz�m�that k�l�n aj�nlatra. A Budapest Bank ugyanakkor m�r 30 milli� forintn�l egyedi kamatmeg�llap�t�st alkalmaz, az Inter-Eur�pa Bank pedig �tvenmilli�n�l h�zta meg az ehhez sz�ks�ges hat�rt.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK