Gy�keresen elt�r az orsz�ggy�l�si biztosok �ll�spontja a j� ad�sok adatait is nyilv�ntart� pozit�v ad�slist�r�l. Az �llampolg�ri jogok biztosa szerint nem jogs�rt� �s hasznos lenne az adatb�zis l�trehoz�sa. Az adatv�delmi biztos viszont t�rv�nybe �s alkotm�nyba �tk�z�nek tartan� megval�sul�s�t.

P�terfalvi Attila adatv�delmi biztos m�r kor�bban is ellenezte a pozit�v ad�slista l�trehoz�s�t. A lista bevezet�s�t szorgalmaz� bankok, a Magyar Banksz�vets�g �s a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete a k�zelm�ltban �ll�sfoglal�sra k�rte fel, Lenkovics Barnab�st, az �llampolg�ri jogok biztos�t, aki h�tf�n t�mogat� �ll�spontot tett k�zz�. P�terfalvi Attila pedig �jb�l megfogalmazta ellen�rveit.

Lenkovics Barnab�s, az �llampolg�ri jogok orsz�ggy�l�si biztos�nak �ll�spontja szerint a j� ad�sok nyilv�ntart�sa - az �rintettek tulajdonhoz val� joga, illetve szem�lyis�gi jogainak v�delme szempontj�b�l - nem okozna alkotm�nyos jogokkal �sszef�gg� vissz�ss�got, �s a tervezett lista hasznos lehet a hitelez�knek �s az ad�soknak is.

Szerinte a hitelny�jt�k sz�m�ra egy�rtelm�en el�ny�s lenne a lista, hiszen a hitelez� bank az eddigin�l �rnyaltabb k�pet kaphatna a hitelt felvev�kr�l. �gy lehet�v� v�lna a hitelny�jt�s kock�zat�nak pontosabb meg�t�l�se, illetve cs�kkent�se, ugyanakkor a bet�tesek biztons�g�nak n�vel�se.

A biztos �gy v�li, hogy a tervezett nyilv�ntart�s a megb�zhat� �gyfeleknek megk�nny�theti a tov�bbi hitelhez jut�st. Mivel a hitelelb�r�l�s egyszer�bb �s gyorsabb lehet, a list�n szerepl�k kedvez�bb felt�telekkel (alacsonyabb kamattal, hosszabb id�re, kevesebb biztos�t�kkal) juthatnak hitelhez. �gy a lista l�trehoz�sa alanyi jogaik �s t�rv�nyes �rdekeik v�delm�t, illetve azok el�mozd�t�s�t szolg�ln�.

Lenkovics Barnab�s szerint a felsorolt el�ny�knek k�l�n-k�l�n is, de k�l�n�sen egy�tt jelent�s vagyoni �rt�ke van, �s az alkotm�nyos v�delem alatt �ll. A "j� ad�sok" t�rsadalmilag �sszes�tett �rt�k�nek pedig k�zvetve felbecs�lhetetlen nemzetgazdas�gi �rt�ke is van.