Előre kell fizetni a földhivatali eljárásért

2006.02.19. 7:53

Január elsejétől a földhivatali kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni az ingatlan-nyilvántartási eljárás ötezer forintra emelkedett díját. Mivel az eljárások java részénél a jogi képviselet kötelező, a kérelmek beadását is többnyire az ügyvédek intézik. Ne lepődjünk meg tehát, ha az ügyvéd az ötezer forintos díjat előre elkéri.

A korábban hatályos szabályozás szerint az ingatlan-nyilvántartási eljárásért (pl. tulajdonjog bejegyzés, haszonélvezeti jog bejegyzése), a változással érintett ingatlanonként 3000 forint eljárási illetéket kellett fizetni. Ezt az eljárási illetéket a vagyonszerzési (öröklési, ajándékozási, visszterhes vagyonátruházási) illetékkel együtt, a földhivatali kérelem benyújtását követően kellett megfizetni, mégpedig az illetékhivatal által kibocsátott fizetési meghagyás (határozat) alapján. Január elsejétől azonban több ponton is változott a korábbi szabályozás. Az eljárási illeték helyébe, úgynevezett igazgatási szolgáltatás díj lépett, amelynek az összege 5000 forintra emelkedett. Az igazgatási szolgáltatási díjat már nem az illetékhivatalnak, hanem az ingatlan-nyilvántartási eljárást lefolytató földhivatalnak kell előre, a kérelem benyújtásakor megfizetni. A vagyonszerzési illetéket érintő szabályozás nem változott, így azt ezentúl is az illetékhivatal felhívására, csekken kell befizetni.

A díjat annak kell megfizetnie, aki az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatását kéri. A díjfizetési kötelezettség kizárólag az illetékes földhivatalnál, a kérelem előterjesztésével egyidejűleg, pénztári készpénz-befizetéssel vagy a megyei földhivatal számlája javára készpénz-átutalási megbízással (csekken), illetve átutalási megbízással teljesíthető. Ha az ügyfél a díjat nem pénztári befizetéssel fizeti meg, a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a díjfizetést igazoló okiratot vagy annak másolatát is.

 

Díjfizetés nélkül sem lehet megtagadni azonban a személyesen benyújtott kérelem átvételét. Ilyenkor a földhivatali ügyintéző szóban figyelmezteti az ügyfelet a mulasztás következményeire, azaz az eljárás megszüntetésének a lehetőségére. A díj megfizetésének elmulasztása esetén, a földhivatal 15 napon belül hiánypótlási felhívást bocsát ki. A kérelmező a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni, illetve igazolni a díj megfizetését. Ha a határidő eredménytelenül telik el, a földhivatal az eljárást végzéssel megszünteti.

 

Nincs lehetőség hiánypótlásra, utólagos díjfizetésre soronkívüliség, illetve a hiteles vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat iránti kérelem előterjesztésekor. Ha a díjat előre nem fizeti meg az ügyfél, a kérelem nem teljesíthető.

 

Továbbra is díjmentes az új lakás tulajdonjogának, a névváltozásnak, lakcím (székhely) megváltozásának a bejelentése. Nem kell fizetni a lakáscélú kölcsönt, visszatérítendő támogatást biztosító jelzálogjog, valamint az ezzel összefüggő, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséért és törléséért, illetve az olyan jog vagy tény törléséért sem, amelynek megszűnése az ingatlan-nyilvántartásból kétségtelenül megállapítható. Díjmentes a földhivatalnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások kötelező bejelentése is. A mentesség fennállásáról azonban az eljárás megindításakor nyilatkozni kell.

 

 

Eljárás

Illeték (2005)

 Díj (2006)

Első fokú eljárás (tulajdonjog, vagyoni jog bejegyzése)

3 000 Ft

 5 000 Ft

Jelzálog bejegyzése, módosulása

követelés 5%-a, legfeljebb 10 000 Ft.

követelés 5%-a, legfeljebb 12 000 Ft.

Vagyoni jog törlése

2 000 Ft

2 000 Ft

Soron kívüliség iránti kérelem

-

10 000 Ft

Bejegyzésről szóló határozat elleni fellebbezés

 6 000 Ft

 10 000 Ft

Hiteles, hitelesítetlen másolat, kivonat illetéke

100 Ft/oldal

100 Ft/oldal


A földhivatal előtti eljárásban kötelező a jogi képviselet, ha a bejegyzés alapjául ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okirat vagy közjegyzői okirat szolgál. (A tulajdonjog, haszonélvezeti jog, a használat joga, telki szolgalmi jog, vételi jog, jelzálogjog, önálló zálogjog keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye.). A kérelmek túlnyomó többségét így maga a jogi képviselő nyújtja be. Nem árt tudni azonban, hogy január elsejétől, kizárólag az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet a kérelmeket előterjeszteni, amelyhez az alapjául szolgáló okirat két eredeti és egy másolat példányát csatolni kell.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK