Cs�kkenhet a jegybanki alapkamat

2006.02.06. 12:54

A jegybank monet�ris tan�cs�nak k�t tagja is �gy v�li, fontol�ra kellene venni az alapkamat cs�kkent�s�t - der�l ki a Napi Gazdas�g h�tf�i cikk�b�l. Nem�nyi Judit szerint a kedvez� infl�ci�s kil�t�sok miatt vet�dhet fel a lehet�s�g, Bihari P�ter pedig az �szin�l j�val stabilabb befektet�i �rdekl�d�sre hivatkozik. Elemz�k�viszont m�g minim�lis cs�kkent�st is val�sz�n�tlennek tartanak.

A kedvez� infl�ci�s kil�t�sok nyom�n ism�t fontol�ra lehet venni az alapkamat enyhe m�rs�kl�s�t - mondta a Reutersnek Nem�nyi Judit, a Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�cs�nak tagja. A test�let befoly�sos �s a h�r�gyn�ks�g �ltal a "galambok" k�z� sorolt, teh�t kev�sb� szigor� p�nzpolitik�t, �s alacsonyabb kamatszintet szorgalmaz� tagja szerint a kedvez� infl�ci�s helyzet �s a stabil forint - m�s t�nyez�k mellett -, megengedn� a kamatpolitika m�dosul�s�t.

Bihari P�ter, a monet�ris tan�cs m�sik tagja alapvet�en egyet�rt koll�g�j�val, �m �v az elhamarkodott l�p�sekt�l. A Napi Gazdas�gnak �gy nyilatkozott: az elm�lt hetekben cs�kken� p�ly�ra �lltak a hozamok, a forint stabilan er�s, old�dott a piaci bizonytalans�g. Szerinte a befektet�i meg�t�l�s j�val stabilabb, mint �sszel volt, az amerikai emel�st �s a v�rhat� eur�pai szigor�t�st m�r be�razt�k a piacok. Ugyanakkor a helyzetet tov�bbra is t�r�kenynek tartja, amit a piacon id�nk�nt l�that� vehemens reakci�k mutatnak, melyek azonban p�r nap alatt lecsengenek.

Az elemz�i v�lem�nyek azonban kev�ss� tartj�k val�sz�n�nek a k�zeli - ak�r csak minim�lis, azaz 25 b�zispontos - cs�kkent�st. B�k�si Ilona, az Aegon szak�rt�je r�vid t�v� szeml�letnek tartan� a puszt�n az infl�ci�ra alapozott esetleges kamatcs�kkent�st.

A jegybank�ri nyilatkozatot meglep�d�ssel fogadta Suppan Gergely, a Takar�kbank elemz�je, aki�a Napi Online-nak azt mondta, hogy amennyiben a glob�lis befektet�i hangulat a jelenlegi szinten marad, vagy javul, akkor elvben lehet�s�g van a kamatcs�kkent�sre, az infl�ci� ugyanis megengedi. Ugyanakkor a k�lts�gvet�si helyzet rossz, ami a kamatcs�kkent�s ellen sz�l.

Egy darabig nem v�rhat� v�ltoz�s a kamatszintben - v�li Jobb�gy S�ndor, a Budapest Economics elemz�je. Szerinte a forint jelenlegi �rfolyam�t�l messze vannak azok a szintek, ahol l�pni kellene. Emel�s 260-265 forintos eur� alatt nem v�rhat�, a m�sik ir�nyban pedig nem val�sz�n� a 245 k�r�li eur��rfolyam k�zeli el�r�se. Szerinte az infl�ci�s kil�t�sok ugyan val�ban kedvez�ek, de e m�g�tt egyszeri hat�sok �llnak. A jegybank deklar�lta is, hogy ilyen jelleg� v�ltoz�sokra nem reag�l. A monet�ris politika szempontj�b�l a 2007-es infl�ci�s kil�t�sok relev�nsak.

Forr�s: MTI
Bihari P�ter �gy v�li, a befektet�i hangulat is lehet�v� teszi az alapkamat cs�kkent�s�t

A nemzetk�zi hangulat roml�s�ra sz�m�t a k�vetkez� id�szakban, T�r�k Zolt�n, a Raiffeisen Bank vezet� elemz�je. Szerinte fontos k�rd�s, hogy ezen bel�l Magyarorsz�g meg�t�l�se mik�nt alakul. A vezet� elemz� szerint az infl�ci�t a 260 forintos eur�kurzus sem rontja, �gy err�l az oldalr�l val�ban lehet tere a laz�t�snak, de kamatcs�kkent�st legfeljebb az �v utols� h�napjaiban v�r.

Pint�r Andr�s, az Inter-Eur�pa Bank elemz�je szerint meg kell v�rni, hogy mindenkiben tudatosuljon az alacsony infl�ci�, az els� egy-k�t h�nap konkr�t adatai alapj�n esetleg elk�pzelhet� egy minim�lis kamatcs�kkent�s. M�rciusban ak�r ezt meg is teheti a jegybank - fogalmazott Pint�r Andr�s, hangs�lyozva: nem ez legval�sz�n�bb, ink�bb arra lehet sz�m�tani, hogy a�jegybank �vatos marad �s csak k�s�bb cs�kkent.

Az elemz�k egyet�rtenek abban, hogy ha a k�vetkez� korm�ny nem rukkol el� hiteles deficitcs�kkent� programmal, �gy a kamatemel�st sem lehet kiz�rni. B�k�si szerint ebben az esetben komolyabb gyeng�l�s v�rhat�, amelynek nyom�n ak�r 200 b�zispontos szigor�t�s is lehets�ges. Ha az �j korm�ny nem l�t hozz� s�rg�sen az �llamh�ztart�s rendbet�tel�hez, akkor �jabb lemin�s�t�sekre, gyeng�l� forintra �s emelked� hozamokra lehet sz�m�tani.

Ha elmarad a szinte mindenki �ltal v�rt - s a politikai p�rtok �ltal is sz�ks�gesnek tartott - k�lts�gvet�si kiigaz�t�s, de fennmarad a jelenlegi befektet�i hangulat, egyel�re nem alakul ki v�ls�ghelyzet. Vagyis a rosszabb esetben v�rhat� hozamemelked�s �s forintgyeng�l�s "nem lesz vesz�lyes m�rt�k�". M�s elemz�k szerint a kedvez� infl�ci�s k�rnyezet elviekben lehet�v� tenn�, hogy a jegybank r�vid t�von cs�kkentse a kamatot, �m az MNB v�rhat�an ink�bb csak a v�laszt�sok ut�n l�p.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK