Meghaladta a 44 milli�rdot a Richter profitja

2006.02.06. 1:03

A magas elemz�i v�rakoz�sokat is siker�lt �jra t�lsz�rnyalni a Richter profitj�nak, amely az utols� negyed�vben k�zel 14 milli�rd forint nett� eredm�nyt �rt el szemben a 13,5 milli�rd forintos v�rakoz�sokkal. Ezzel a tavalyi �vben 44,2 milli�rd nett� nyeres�get �rt el a c�g csoport szinten.

A Richter Gedeon Rt. a tavalyi j� teljes�tm�ny ut�n 2006-ban 10 sz�zal�kos forgalom n�veked�sre sz�m�t doll�rban sz�m�tva anyav�llalati szinten - mondta Bogsch Erik, a gy�gyszergy�r vez�rigazgat�ja h�tf�i budapesti sajt�t�j�koztat�j�n. A v�llalatvezet� �gy v�lte, a F�K-piacon a tavalyi kiugr�an magas, 40 sz�zal�kos �rbev�tel emelked�se az id�n nem ism�telhet� meg, de a n�veked�s v�rhat�an 10 sz�zal�kn�l nagyobb lesz. A hazai piacon forintban t�z sz�zal�k k�r�li, az Eur�pai Uni�ban eur�ban t�z sz�zal�kot valamivel meghalad� �rbev�tel emelked�st, az Egyes�lt �llamokban pedig tov�bbi forgalomcs�kken�st v�r a Richter 2006-ban.

A Richter �sszess�g�ben j� eredm�nyt �rt el a 2005-�s �vben - olvashat� a t�rsas�g h�tf�n k�zz�tett gyorsjelent�s�ben. A tavalyi �vben ugyanis 140,895 milli�rd forint (705,5 milli� doll�r) �rbev�telt realiz�lt, ami 15,9 sz�zal�kos (doll�rban sz�m�tva 17,8 sz�zal�kos) n�veked�st jelentett a 2004-es �vhez k�pest. A F�K r�gi�ban el�rt sz�mottev� forgalomn�veked�s valamint az EU tag�llamaiban �s a hazai piacon ny�jtott j� teljes�tm�ny ellens�lyozta az USA-ba ir�nyul� sz�ll�t�sok cs�kken�s�t.

Term�kportfoli� meg�j�t�sa kiemelten fontos c�lkit�z�se volt a t�rsas�gnak, �gy a gyorsjelent�sben k�l�n sikerk�nt emelik ki, hogy a kilencvenes �vek k�zepe �ta bevezetett k�sz�tm�nyeik forgalma sz�mottev� m�rt�kben n�tt. E term�kek ar�nya ugyanis a teljes �rbev�telen bel�l 2005 v�g�re el�rte a 47 sz�zal�kot.

A magyar piacon 2005-ben a T�rsas�g 14,4 sz�zal�kos n�veked�ssel 5,147 milli�rd forint bev�telt �rtek el. A j� teljes�tm�nyhez hozz�j�rult a nagykeresked�k k�szletfelhalmoz�sa a v�rhat� janu�ri �remel�st megel�z�en.

Az exportb�l sz�rmaz� �rbev�tel 2005-ben 501,2 milli� doll�rt tett ki, ami jelent�s, 18,4 sz�zal�kos emelked�st mutat 2004-hez k�pest. A n�veked�s els�sorban annak k�sz�nhet�, hogy a F�K t�rs�g forgalma kiemelked� m�rt�kben, 40,1 sz�zal�kkall emelkedett. Az EU piacaira ir�nyul� elad�sok szint�n figyelemre m�lt� ar�nyban, eur�ban m�rve 18,6 sz�zal�kos n�veked�ssel j�rultak hozz� az �rbev�tel emelked�s�hez. Az "Egy�b orsz�gok" r�gi� doll�rban m�rt 11,7 sz�zal�kos forgalomb�v�l�se szint�n seg�tette a j� eredm�nyek el�r�s�t. Az USA piac�n az ut�bbi �vekben folyamatosan k�tsz�mjegy� �rbev�tel n�veked�st �rt�nk el a Richter, a vizsg�lt id�szakban azonban a T�rsas�g forgalma 17,0 sz�zal�kkal cs�kkent, amelynek oka egyes hat�anyagok �rt�kes�t�s�nek jelent�s m�rt�k� visszaes�se volt.

Fot�: MTI
A magyar piacon 14 sz�zal�kkal n�tt a Richter forgalma

Az �zleti eredm�ny 2005-ben 37,906 milli�rd forintot tett ki (189,8 milli� doll�r), amely 8,3 sz�zal�kkal volt t�bb az el�z� �vben el�rt �sszegn�l. Doll�rban sz�m�tva 10,1 sz�zal�kos volt a b�v�l�s. Az �zleti eredm�nyh�nyad 2005-ben 26,9 sz�zal�k volt, szemben a b�zis id�szakban megval�sult 28,8 sz�zal�kkal.

Az ad�zott eredm�ny tavaly 44.201 milli�rd forint volt (221,3 milli� doll�r), ami 17,9 sz�zal�kos (doll�rban sz�m�tva 19,9 sz�zal�kos) emelked�st jelent a b�zisid�szakhoz viszony�tva. Az eredm�ny el�r�s�ben fontos szerepet j�tszott a figyelemre m�lt� p�nz�gyi eredm�ny, amely r�szben a deviz�s t�telek viszonylag magas �rfolyamon t�rt�nt �t�rt�kel�si nyeres�g�b�l ad�dik. A teljes r�szv�nysz�mra vet�tett egy r�szv�nyre jut� eredm�ny a rendk�v�li �s az egyszeri t�telek n�lk�l sz�m�tva 2005-ben 2.372 forint volt r�szv�nyenk�nt, ami 17,9 sz�zal�kos n�veked�st jelentett.

A m�rlegf��sszeg 2005. december 31-�n 265,006 milli�rd forint volt, ami 37,386 milli�rd magasabb a 2004. december 31-i �llom�nyn�l.

De�k B�lint

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK