D�jmentes babasz�mla az Erste Bankn�l

2006.02.07. 12:29

Febru�r eleje �ta az Erste Bankn�l is nyithat� a babak�tv�nyhez kapcsol�d� Start-sz�mla. A p�nzint�zet id�n nem sz�m�t fel d�jat a sz�ml�k vezet�s��rt.

A hitelint�zet a sz�ml�kra �rkez�, az �llami t�mogat�son fel�li plusz befizet�sek eset�ben �sszegt�l f�ggetlen�l a mindenkori jegybanki alapkamathoz k�t�tt, jelenleg 5,25 sz�zal�kos kamatot fizet, �s az idei �vben nem sz�m�t fel d�jat a Start-sz�ml�k vezet�s��rt.

Az Orsz�ggy�l�s �ltal elfogadott t�rv�ny szerint babak�tv�nyre minden 2005. december 31. ut�n sz�letett, magyar �llampolg�rs�g� �s magyarorsz�gi lakc�men bejelentett gyermek jogosult, akinek a nev�re megnyitott kincst�ri sz�ml�n a Magyar �llamkincst�r 40 ezer forintot �r j�v� az anyak�nyvez�st k�vet�en. A kincst�ri sz�ml�n hagyott �sszeg az �t�ves �llamk�tv�nyre fizetett kamatnak megfelel�en a gyermek 18 �ves kor�ig kamatozik.

Az �llamk�tv�nyn�l magasabb kamat el�r�s�hez, valamint a kezd��sszeg tov�bbi n�vel�s�hez a bankokn�l �gynevezett Start-sz�mla nyit�sa sz�ks�ges. Az erre befizetett �sszegekre - amelynek a lakoss�gi �gyfelekt�l sz�rmaz� egy�ttes m�rt�ke �vente maximum 120 ezer forint lehet - az �llam tov�bbi t�mogat�st biztos�t. A t�mogat�s m�rt�ke �ltal�nos esetben a befizetett �sszeg 10 sz�zal�ka, de legfeljebb �vi 6 ezer forint. Rendszeres gyermekv�delmi kedvezm�nyre jogosult csal�dok gyermekei eset�ben a t�mogat�s a befizetett �sszeg 20 sz�zal�ka, de �vente maximum 12 ezer forint lehet.

Az Erste Bank sz�m�t�sai szerint az �llamkincst�ri sz�ml�n hagyott, az �t�ves �llamk�tv�ny hozam�val megegyez�en kamatoz� babak�tv�ny a gyermek 18 �ves kor�ra mintegy 100 ezer forintra gyarapodik, m�g az Erste Bankn�l nyitott Start-sz�ml�ra �rkez� - az �llami t�mogat�sokat maxim�lisan kihaszn�l� - havi 5 ezer forintos lakoss�gi �gyfelek �ltali befizet�s eset�n ugyanez az �sszeg a gyermek 18 �ves kor�ra m�r ak�r 1,8 milli� forint is lehet.

A rendszeres gyermekv�delmi kedvezm�nyre jogosult, illetve �llami gondozott gyermekek r�sz�re 7 �s 14 �ves korukban az �llam tov�bbi t�mogat�st ny�jt, ami a 2006-ban sz�letettek r�sz�re mindk�t �vben 42-42 ezer forint. Ezzel az �llami t�mogat�ssal egy�tt az �llamkincst�rn�l kamatoz� �sszeg a gyermek 18 �ves kor�ra t�bb mint 600 ezer forintra n�, m�g ugyanez az Erste Bankn�l nyitott Start-sz�ml�ra t�rt�n� havi 5 ezer forint befizet�ssel t�bb mint 2 milli� forintra gyarapodhat.

Amennyiben azonban az �jsz�l�tt gyermek sz�lei a sz�let�st�l kezdve minden h�napban 10 ezer forintot utalnak az Erste Bankn�l nyitott Start-sz�ml�ra, a gyermek 18 �ves kor�ban m�r ak�r t�bb mint 3,5 milli� forintot is k�zhez vehet. A Start-sz�ml�n �sszegy�lt �sszeg a 18. �let�v bet�lt�se ut�n vehet� ig�nybe, kamata, hozama mentes minden ad�t�l, illet�kt�l �s j�rul�kt�l, tanulm�nyokra, lakhat�sra, p�lyakezd�sre �s a gyermekv�llal�s felt�teleinek megteremt�s�re lehet ford�tani.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK