MTelekom: 80 milli�rd felett a nyeres�g

2006.02.13. 2:28

A Magyar Telekom csoport 3,2 sz�zal�kkal n�velte tavaly bev�tel�t, �s ezt az �temet szeretn� az elk�vetkez� k�t �vben is fenntartani. A nett� eredm�ny jelent�s m�rt�kben, 34,6 milli�rd forintr�l 80,1 milli�rd forintra n�tt, miut�n�2004-ben jelent�s egyszeri t�telek terhelt�k a c�get. A nett� eredm�ny mintegy 2 milli�rd forinttal alacsonyabb lett az elemz�i v�rakoz�sokn�l.

"A Magyar Telekom sz�m�ra 2005 igen dinamikus �v volt. A vezet�kes �s mobil szegmensben egyar�nt tapasztalhat� er�s verseny ellen�re a c�gcsoport meg�rizte vezet� poz�ci�j�t a kulcsfontoss�g� �zlet�gakban" - k�z�lte a h�tf�n k�zz�tett gyorsjelent�sben a c�g csoport els� embere Straub Elek. Az eln�k-vez�rigazgat� azt hangs�lyozta, hogy a vezet�kes vonalsz�m folytat�d� cs�kken�se ellen�re n�velt�k a hat�konys�got, �gy 2005 v�g�re az egy alkalmazottra jut� vonalsz�m 484 volt. A strat�gi�val �sszhangban kihaszn�lt�k a megny�l� r�gi�beli n�veked�si lehet�s�geket, megv�s�rolva a Telekom Montenegr�t, �s az Orbitelt Bulg�ri�t, valamint folyamatban van a magyarorsz�gi informatikai kihelyez�s piac�n tev�kenyked� Dataplex felv�s�rl�sa.

E befektet�seknek k�sz�nhet�en 2006. �s 2007. �vben is a 3 sz�zal�k feletti, egysz�mjegy� bev�teln�veked�s el�r�se a c�l.

Az EBITDA (k�szp�nztermel� k�pess�g) tekintet�ben figyelembe kell venni, hogy legut�bbi kezdem�nyez�sek (informatikai befektet�sek, EDR projekt, bel�p�s a rom�n kiskereskedelmi piacra) v�rhat�an csak a k�vetkez� �vt�l hoznak k�zzelfoghat� eredm�nyeket, �gy a v�rakoz�sok szerint csak 2007-t�l lesz �rz�kelhet� a vezet�kes �s mobil �zlet�g egyes�l�s�nek a csoport nyeres�gess�g�re gyakorolt pozit�v hat�sa. Ebb�l ad�d�an 2006-ra a 2005-ben el�rt EBITDA szint fenntart�s�t t�zt�k ki c�lul, 2007-ben viszont a�tov�bbi n�vel�s a c�l.

A Magyar Telekom csoport szint� bev�telei 3,2 sz�zal�kkal 620,7 milli�rd forintra n�ttek 2005-ben. Ez annak tudhat� be, hogy a mobil bev�telekb�l, �s az adat�tviteli szolg�ltat�sokb�l sz�rmaz� bev�telek n�veked�se ellens�lyozta a kimen� belf�ldi �s nemzetk�zi forgalmi bev�telek cs�kken�s�t. Tavaly a m�sodik negyed�vt�l a TCG konszolid�l�sa is pozit�v hat�ssal volt, mivel 19,9 milli�rd forinttal n�velte a bev�teleket. A TCG konszolid�l�sa n�lk�l a csoport bev�tele k�zel v�ltozatlan, 600,8 milli�rd forint volt.

Fot�: MTI
A k�szp�nztermel� k�pess�get mutat� EBITDA r�ta 40 sz�zal�k felett volt 2005-ben

Az EBITDA 12,1 sz�zal�kkal 249,9 milli�rd forintra emelkedett tavaly, az EBITDA r�ta �gy bev�tel ar�nyosan 40,3 sz�zal�k volt. A TCG hat�sa n�lk�l az EBITDA r�ta 40,7 sz�zal�kot tett ki.

A szem�lyi jelleg� r�ford�t�sok 15,3 sz�zal�kkal cs�kkentek 2004-hez k�pest, mivel a b�zisid�szak 20,2 milli�rd forint l�tsz�mcs�kkent�ssel kapcsolatos k�lts�get �s v�gkiel�g�t�sekre k�pzett c�ltartal�kot is tartalmazott. A t�rgyi eszk�z�k �s immateri�lis javak brutt� beszerz�s�re ford�tott �sszege 99,4 milli�rd forint volt 2005-ben, amib�l a vezet�kes szegmensre 53,1 milli�rd forint, a mobil szegmensre 46,3 milli�rd forint jutott.

A csoportszint� �zleti eredm�ny 58,5 sz�zal�kkal 135,2 milli�rd forintra n�tt, els�sorban az �rt�kcs�kken�s m�rs�kl�d�s�nek, valamint az �rt�kes�tett t�vk�zl�si berendez�sek beszerz�si k�lts�g�nek, �s a szem�lyi jelleg� r�ford�t�sok m�rs�kl�d�s�nek a k�vetkezt�ben.

A nett� eredm�ny jelent�s m�rt�kben, 34,6 milli�rd forintr�l 80,1 milli�rd forintra emelkedett 2005-ben. A nett� ad�ss�g�llom�ny kism�rt�kben, 13,4 milli�rd forinttal�n�tt 2004 december v�g�hez k�pest, az osztal�kfizet�s �s a TCG tranzakci� k�vetkezt�ben. Az elad�sodotts�gi r�ta (a nett� ad�ss�gnak a nett� ad�ss�g plusz a saj�t t�ke �s a kisebbs�gi r�szesed�sekre vet�tett ar�nya) 33,1 sz�zal�k volt 2005 v�g�n.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK