Nem siker�lt a R�b�nak az a fordulat amit sokan v�rtak, vagyis, hogy a tavalyi �v utols� negyed�v�ben nullszald� k�r�li �zemi eredm�nyt �rjen el. A�c�gcsoport ugyan tov�bb tudta m�rs�kelni a hi�nyt, de az �gy is 101 milli� forint lett 2005 utols� h�rom h�napj�ban. A teljes �vet tekintve rekord, 47,3 milli�rd forintos �rbev�tel mellett, 4,7 milli�rd forint lett a teljes�vesztes�g.

A R�ba-csoport 2005-ben, a csoport szint� �zleti portfoli�tiszt�t�s ut�ni id�szak legmagasabb, 47,3 milli�rd forintos konszolid�lt �rbev�tel�t �rte el, amely a 2004-hez k�pest 17,9 sz�zal�kkal n�vekedett. Az �zemi tev�kenys�g eredm�nye is javult a b�zishoz k�pest, ez azonban ahhoz volt elegend�, hogy 5,1 milli�rd forintr�l 2 milli�rd forint al� cs�kkents�k a vesztes�get.

Az �zemi vesztes�gek negyed�venk�nti alakul�sa is folytat�d� javul�st mutatott tavaly. Az els� negyed�vben 983 milli�, a m�sodikban 535 milli�, a harmadikban 369 milli�, m�g a negyedikben 101 milli� forint volt. Elemz�k ugyanakkor, �zemi szinten �tlagosan, m�r csak 26 milli� forintos vesztes�get v�rtak az utols� negyed�vre.

A R�ba-csoport 2005-�s �v�t, 3,1 milli�rdos p�nz�gyi eredm�ny rontotta, �gy a t�rsas�g �ves nett� teljes vesztes�ge 4,7 milli�rd forint lett.

Jelent�sen javult viszont a c�gcsoport k�szp�nz �llom�nya. Az ezt mutat� EBITDA a negyedik negyed�vben 562 milli� forint lett, m�g �ves szinten 600 milli� forint eredm�nyt �rtek el.

A p�nz�gyi eredm�ny 3,090 milli�rd forint vesztes�get tartalmaz, a�662 milli� forint egyszer� hat�rid�s �gyleteken realiz�lt eredm�nyt �s a�3,598 milli�rd forint �t�rt�kel�sb�l ad�d�, nem realiz�lt vesztes�g eredm�nyek�nt. A fordul� napi k�telez� �t�rt�kel�s teh�t�pillanatnyi, de jelent�s negat�v hat�ssal volt a v�llalat nett� eredm�ny�re - �ll a t�rsas�g gyorsjelent�s�ben.

Ebb�l a hitelek, sz�ll�t�k, vev�k �t�rt�kel�s�nek hat�sa 839 milli� forint, az el�z� �vi nyitott hat�rid�s �gyletek �rt�kel�s�nek vissza�r�sa 1,402 milli�rd forint �s a hat�rid�s nyitott �gyletek hat�sa 1,357 milli�rd forint vesztes�get okozott.

R�ba Fut�m� Kft.

Forr�s: MTI
Sokat javult a fut�m� �zlet�g, de m�g mindig van hov� fejl�dni

A R�ba Fut�m� Kft. �rbev�tele 2005 �vben 30 milli�rd forint volt a 2004-ben el�rt, 25 milli�rd forinttal szemben. Ez 19 sz�zal�kos n�veked�snek felel meg. Az �rbev�tel f� mozgat� rug�ja tov�bbra is a kor�bban megalapozott eur�pai fut�m� r�szegys�g �s alkatr�sz sz�ll�t�si projektek felfut�sa. Az elm�lt negyed�vben, az amerikai haszong�pj�rm�-ipar tov�bbra is jelent�s keresletet gener�lt. A magas szinten stabiliz�l�dott vil�gpiaci vas- �s ac�l�rak tov�bbi szignifik�ns negat�v kock�zatot nem jelentenek a R�ba eredm�nyess�g�re, hiszen ezeket a partnereivel a kor�bbiakban k�t�tt meg�llapod�s alapj�n, a t�rsas�g jelent�s r�szben tov�bb h�r�tja vev�ire. Az USA-doll�r negat�v trendje az elm�lt h�rom negyed�vben meg�llt, �gy m�r csak 0,5 sz�zal�kkal maradt el a 2004-es szinthez k�pest. A v�grehajtott hat�konys�gjav�t� int�zked�seknek k�sz�nhet�en, jelent�sen javult a Fut�m� Kft eredm�nyess�ge.

Az �zemi tev�kenys�g m�k�d�sb�l sz�rmaz� vesztes�ge 2,508 milli�rd forint volt 2005-ben, szemben a 2004 �vi 4,643 milli�rd forinttal. Negyed�ves szinten, a m�k�d�sb�l sz�rmaz� �zemi vesztes�g 490 milli� forint volt a 2004 negyedik negyed�v�ben realiz�lt 1,187 milli�rd forinthoz k�pest. A javul�s m�rt�ke a b�zisid�szakhoz k�pest 46 sz�zal�k volt. A t�nyleges �zemi tev�kenys�g eredm�nye 320 milli� forint nyeres�g, amely tartalmazza a t�rv�nyi el��r�soknak val� megfelel�s miatti saj�t t�kerendez�st, amely a tulajdonos R�BA Nyrt. �ltali, 2,828 milli�rd forint �sszeg� tagi hitel elenged�s�t jelenti. EBITDA szinten a fut�m� �zlet�g m�k�d�s�b�l sz�rmaz� k�szp�nz�llom�nya el�rte a pozit�v szintet, negyed�ves szinten 78 milli� forint nyeres�get mutatott.

R�ba J�rm�ipari Alkatr�szgy�rt� Kft.

Az �j suzuki megrendel�sek sz�ll�t�sa 2006-ban indulhat

A R�ba Alkatr�sz Kft. �rbev�tele 2005. �v�ben 11,3 milli�rd forint volt a 2004. �vi 11 milli�rd forinttal szemben. A 2 sz�zal�kos n�veked�s jelent�s�ge fel�rt�kel�dik annak f�ny�ben, hogy az �rbev�tel n�veked�st az Alkatr�sz Kft. �gy �rte el, hogy a k�z�pt�v� strat�gi�nak megfelel�en 2005. m�sodik negyed�v�ben a gy�ri �zem integr�l�sra megt�rt�nt a R�ba J�rm� Kft-be, �gy a gy�ri �zem �rbev�tele a m�sodik f�l�vben m�r nem az Alkatr�sz Kft-n�l jelentkezett.

Az �zemi tev�kenys�g eredm�nye 2005 �v�ben 204 milli� forint vesztes�get mutatott, a 2004 �vi 760 milli� forint vesztes�g ut�n. A javul�s m�rt�ke a b�zisid�szakhoz k�pest t�bb mint 73 sz�zal�k. EBITDA szinten a negyedik negyed�vben 106 milli� forint eredm�nyt �rt el az �zlet�g. A m�sodik negyed�vben a t�rsas�g jelent�s megrendel�st nyert el a Magyar Suzukit�l.

Az �zletre val� felk�sz�l�s 2005. negyedik negyed�v�ben befejez�d�tt, a sorozatgy�rt�s v�rhat�an 2006. els� negyed�v�ben indul meg. A R�ba J�rm�ipari Alkatr�szgy�rt� Kft. m�ri gy�ra k�sz�ti a j�rm�h�z a h�ts� �l�sv�zakat, valamint az els� �s h�ts� �l�shuzatokat.

R�ba J�rm� Kft.

A honv�ds�gi sz�ll�t�sok nyeres�gesek

A R�ba J�rm� Kft 2005. �vben - a kor�bban al��rt szerz�d�snek megfelel�en - 157 darab katonai j�rm�vet sz�ll�tott le a hozz� tartoz� speci�lis fel�p�tm�nyekkel a HM Haditechnikai Ell�t� K�zpontja r�sz�re. A katonai j�rm�csal�don k�v�l a T�rsas�g k�l�nb�z� kateg�ri�j� aut�busz- �s f�ldmunkag�p alv�zakat sz�ll�tott belf�ldi �s k�lf�ldi partnerei sz�m�ra.

A R�ba J�rm� Kft. �rbev�tele 2005. �vben 8,1 milli�rd forintot �rt el. Az �zemi eredm�ny 497 milli� forint nyeres�get tett ki. A negyedik negyed�vben az �rbev�tel az el�z� negyed�vi 1,3 milli�rdr�l 4 milli�rd forintra v�ltozott, az �zemi eredm�ny pedig 313-r�l 497 milli�ra n�tt. Ez a v�ltoz�s megfelel a t�rsas�g terveinek, a term�kek forgalmaz�si �tem�nek - �ll a gyorsjelent�sben.