Sok a panasz a bankokra

2006.02.17. 12:25

�sszesen 539 �gyf�lpanasz �rkezett a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�hez (PSZ�F) a bankok �s a t�kepiac szerepl�inek tev�kenys�g�vel kapcsolatban�2005 negyedik negyed�v�ben. Ez 28 sz�zal�kkal t�bb, mint az el�z� negyed�vben �s 56 sz�zal�kkal haladja meg a 2004 negyedik negyed�vit - tette k�zz� a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) a fel�gyelt szektorok tavalyi, negyedik negyed�vi panaszstatisztik�j�ban, p�nteken.

Az adatok alapj�n, egyre t�bbsz�r tal�lj�k s�relmesnek a bankok �s p�nz�gyi v�llalkoz�sok elj�r�s�t az �gyfelek: 2005-ben, �sszesen 1919 esetben emeltek sz�t az �gyfelek az int�zm�nyek elj�r�sa ellen. Az els� negyed�vben 489, a m�sodikban 427, a harmadikban 464 panasz �rkezett. A banki-t�kepaci panaszok, mintegy 20 sz�zal�k�t tal�lta megalapozottnak a PSZ�F.

Az �sszes tavalyi panasz k�z�l, 1859-ben bankok elj�r�s�t tett�k sz�v� az �gyfelek, 60-szor pedig a t�kepiac szerepl�ivel kapcsolatban tettek bejelent�st. Hosszabb t�v� visszatekint�s alapj�n elmondhat�, hogy k�l�n�sen a t�j�koztat�st, valamint az �gyfeleket terhel� kond�ci�kat - jutal�kokat, k�lts�geket - kifog�sol� �gyf�lpanaszok sz�ma n�vekszik.

A bejelent�sek 30 sz�zal�ka ugyanakkor az �gyfelek t�j�kozatlans�g�b�l, hi�nyos ismereteib�l fakad vagy egy konkr�t �gylethez kapcsol�d� t�j�koztat�s hi�nyoss�g�t kifog�solja. A PSZ�F szerint a bejelent�sek n�veked�s�nek oka az is, hogy az elektronikus levelez�ssel megn�tt az �gyfelek �ltal ig�nybe vehet���eszk�zt�r. �ltal�noss�gban meg�llap�that�, hogy az egyre �sszetettebb banki �s l�zingkonstrukci�k elterjed�s�vel, nem cs�kken az �ltal�nos �gyf�l-t�j�kozotts�g "l�p�sh�tr�nya" - �llap�tja meg a fel�gyelet.

A bankokkal kapcsolatos panaszok 38 sz�zal�ka - 2005 utols� negyed�v�ben 206 darab - hitel-, illetve bet�ti szerz�d�shez k�t�d�tt. A fel�gyelet tapasztalatai szerint az �gyfelek nem mindig sz�molnak a v�ltoz� kamatoz�sb�l ered� k�vetkezm�nyekkel �s nehezm�nyezik a t�rleszt� r�szletek m�rt�k�t, az el�t�rleszt�ssel kapcsolatos t�bbletk�lts�geket �s az azokkal kapcsolatos, el�zetes �gyf�l-t�j�koztat�st.

A panaszok int�zm�nyenk�nti megoszl�s�t tekintve l�tszik, hogy egy bank eset�ben, 2005 negyedik negyed�v�ben, a bejelent�sek sz�ma meghaladta a 100-at, egy m�sikn�l pedig megk�zel�tette azt. Tov�bbi hat p�nzint�zetn�l, egyenk�nt 10 �s 40 k�z� esik a s�relmek sz�ma.

Tavaly, az utols� h�rom h�napban a biztos�t� t�rsas�gokat �s a p�nzt�rakat 419 esetben panaszolt�k be az �gyfelek a hat�s�gn�l, amib�l 385 esetben biztos�t�k, 34 esetben p�nzt�rak ellen emeltek panaszt. Az �sszes tavalyi, 1.473 - biztos�t�kat �s p�nzt�rakat �rint� - �gyf�lpanaszb�l 1.326 �rintette a biztos�t�kat, 120 a p�nzt�rakat. A p�nzt�rakat �rt panasz k�z�l 23 az �nk�ntes, 11 pedig a mag�n kassz�k tev�kenys�g�t kifog�solta. A 419 panasz, mintegy 33 sz�zal�ka t�nik, a jelenlegi feldolgozotts�g alapj�n megalapozottnak.

A biztos�t�si szektor tev�kenys�g�vel kapcsolatos �gyf�ls�relmek legt�bbje - 2005 utols� h�rom h�napj�ban 82 darab - �gyviteli hi�nyoss�gokat, 78 darab pedig a k�r�gyint�z�s elh�z�d�s�t tette sz�v�. A biztos�t�kat �rint� panaszos �gyek 53 sz�zal�ka k�telez� g�pj�rm�-felel�ss�gbiztos�t�si, 20 sz�zal�ka az �let-, 11 sz�zal�ka a lak�s-, 8 sz�zal�ka pedig casco-biztos�t�si szerz�d�ssel volt kapcsolatos.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK