Az MFB �ltal refinansz�rozott Sikeres Magyarorsz�g�rt v�llalkoz�s-fejleszt�si hitelprogram a legn�pszer�bb a saj�t forr�s�, �ven t�li beruh�z�si �s fejleszt�si hitelek k�z�l - der�l ki a Vil�ggazdas�g keddi sz�m�b�l.

Nyeres�g, megfelel� saj�t t�ke, egy-k�t �ves m�k�d�s biztos�t�k a bankok sz�m�ra egy automatiz�l�sban, gy�rt�s-korszer�s�t�sben gondolkod� hazai c�gn�l. Egy g�pberuh�z�s ugyanis gyakran nem j�r egy�tt a termel�s b�v�l�s�vel, ilyenkor els�sorban a t�rsas�g m�ltbeli �s jelenlegi p�nz�gyi helyzet�t vizsg�lj�k - emelt�k ki a K&H Bankn�l. Amennyiben kapacit�s-n�veked�s is kapcsol�dik a beruh�z�shoz, a megt�r�l�sr�l egy �zleti terv is el�gs�ges.

A c�gnek meg kell felelnie a hitelk�pess�g alapvet� szab�lyainak �s lehet�leg pozit�v eredm�nyt �s egy-k�t �ves m�k�d�st kell felmutatni - magyar�zt�k a HVB Bankn�l, �m az is fontos, hogy a v�llalatnak ne legyen lej�rt k�telezetts�ge, APEH-tartoz�sa �s a c�g gazd�lkod�s�t le�r� mutat�k el�rj�k a hitelez�shez sz�ks�ges, minim�lis �rt�ket. A CIB Bankn�l �gy fogalmaztak, hogy a v�llalkoz�st min�s�tik, megvizsg�lj�k a felaj�nlani k�v�nt fedezetet, s ez a folyamat beruh�z�si, fejleszt�si hitelekn�l azonos, f�ggetlen�l a hitelc�lt�l.

Mint hozz�tett�k: automatiz�l�s, gy�rt�skorszer�s�t�s eset�n fontos vizsg�lni a beszerzend� g�p, berendez�s, felszerel�s m�szaki �llapot�t, �letkor�t, s amennyiben az eszk�z nem elavult, lehet�s�g ny�lik haszn�lt g�p, berendez�s finansz�roz�s�ra is. Az Erste Bank a beruh�z�si ig�nnyel fell�p� c�g p�nz�gyi helyzet�t, m�ltj�t �s j�v�beni n�veked�si lehet�s�geit, piaci poz�ci�j�t (piaci r�szesed�s�t, versenyt�rsait) �s a felaj�nlott biztos�t�kot vizsg�lja.

A finansz�roz�si lehet�s�gek k�z�tt els�sorban k�z�pt�v� forint- vagy devizahitel szerepel, vagy, ha valamely t�mogat�si programba bekapcsolhat� a beruh�z�s, akkor az ennek megfelel� c�lhitel lebeghet az �gyf�l szeme el�tt. Saj�t forr�s�, �ven t�li beruh�z�si, illetve fejleszt�si hitelek minden megk�rdezett bank palett�j�n szerepelnek, ezen bel�l is az egyik legn�pszer�bbnek a kedvezm�nyes kamatoz�s�, az MFB �ltal refinansz�rozott Sikeres Magyarorsz�g�rt v�llalkoz�s-fejleszt�si hitelprogram sz�m�t. A hitel kamata a 3 havi Euribor plusz �vi 4 sz�zal�k (ez jelenleg mintegy �vi 6,6 sz�zal�k), s miut�n forintalap�, �gy �rfolyamkock�zattal sem kell az �gyf�lnek sz�molnia.

Az Erste Bank v�llalati �gyfelei jellemz�en 4-6 �ves futamid�re k�rik a hiteleket, de a bank rugalmasan igazodik �gyfelei ig�nyeihez. A bank gyakorlat�ban a legn�pszer�bb hitelfajta a beruh�z�si, illetve a forg�eszk�zhitel, de egyre n� a k�l�nb�z� t�mogatott �s refinansz�rozott hitelek ir�nti kereslet is - tudtuk meg.

Az �sszegek elt�r�k lehetnek, ez minden konstrukci�nak saj�tja, illetve refinansz�rozott hitelkonstrukci�k eset�n, a refinansz�roz�st biztos�t� int�zm�ny hat�rozza meg a fels� hat�rt - magyar�zt�k a HVB Bankn�l. Ennek megfelel�en az �sszegek is v�ltoz�k, de p�ld�ul EU Expressz hitel eset�n, a fels� hat�r 250 ezer eur� vagy ennek megfelel� egy�b deviza (�gy forint is).

A hitel futamidej�t sz�mos t�nyez� befoly�solja - mutattak r� a CIB Bankn�l -, p�ld�ul az �gyf�l fizet�si k�pess�ge, a fejleszt�s megt�r�l�se, az ig�nybe vett hitel �sszege; a futamid� pedig jellemz�en 4-7 �v k�z�tti. A futamid� a beruh�z�s megt�r�l�se �ltal lehet�v� tett legr�videbb id�szak, de �gy is �ltal�ban �vekr�l besz�l�nk - mondt�k a K&H Bankn�l, ahol a devizahitel a legn�pszer�bb, k�l�n�sen az export�l� t�rsas�gok k�r�ben.

Akkor �rdemes egy v�llalatnak m�s finansz�roz�si konstrukci�ban, p�ld�ul l�zingben gondolkodnia, ha a beruh�z�s egy �j tev�kenys�gre vagy term�kre alapul, amely nagys�grendi v�ltoz�st hoz a t�rsas�g eddigi m�k�d�s�hez k�pest, el�t�rbe ker�l az eszk�zalap� finansz�roz�s, vagyis a l�zing - emelt�k ki a K&H Bankn�l. Itt is van az�rt egy saj�ter�-k�vetelm�ny, amelynek hi�ny�ban ez sem var�zsszer. A l�zing felmer�l�s�nek lehet egyszer�bb, pr�zai oka is: a t�rsas�g m�rlegstrukt�r�j�ban az ad�ss�g �gy m�sk�pp jelenik meg.

A l�zing lehet�s�g�t minden esetben az �gyf�llel folytatott r�szletes konzult�ci�t k�vet�en javasolj�k a HVB Bankn�l, illetve k�z�sen hat�rozz�k meg az optim�lis finansz�roz�si form�t. Az Erste Bankn�l fontos szempont az �gyf�l ig�nyihez legk�zelebbi megold�s megtal�l�sa, f�ggetlen�l att�l, hogy p�ld�ul hitelr�l vagy l�zingr�l van-e sz�. Abban az esetben, ha cash flow alapon nem, vagy az �gyf�l sz�m�ra el�nytelen�l hitelezhet� a c�g, el�t�rbe ker�lnek m�s finansz�roz�si fajt�k is, p�ld�ul a l�zing vagy a faktoring, amelyet c�gcsoporton bel�l k�n�lnak.