�j term�keket k�n�l az Erste Bank

2006.03.06. 14:52

Id�n is b�v�teni szeretn� lakoss�gi �gyf�lk�r�t az Erste Bank, ez�rt hamarosan t�bb �j mag�nszem�lyeknek sz�nt term�ket is bevezet - mondta h�tf�i sajt�t�j�koztat�j�n T�trai Bernadett, a p�nzint�zet lakoss�gi �zlet�g�nak vezet�je.

Mivel az el�z� esztend�ben a lakoss�gi bet�tek k�z�l csak a l�tra sz�l�ak n�vekedtek, �s a takar�koskod�k a bet�tekt�l a p�nzpiaci �s az ingatlanpiaci befektet�si alapok fel� fordultak, az Erste Bank k�t �j, a megv�ltozott ig�nyeknek megfelel� lehet�s�get k�n�l �gyfeleinek.

A foly�sz�ml�k �s p�nzpiaci befektet�si alapok el�nyeit �tv�zi a m�rciusban indul� Erste K�rtya P�nzpiaci Befektet�si Alap. Az alaphoz kapcsol�d� Visa Classic bankk�rty�val ugyan�gy lehet v�s�rolni �s bankjegykiad� automat�b�l p�nzt felvenni, mint a foly�sz�ml�hoz kapcsol�d� k�rty�kkal.

A k�rtya azonban nem foly�sz�ml�hoz, hanem egy p�nzpiaci befektet�si alaphoz kapcsol�dik, ami a foly�sz�ml�n�l j�val nagyobb hozamot biztos�t. A befektet�si k�rty�t csak nagyobb �sszeg felv�tel�re �rdemes haszn�lni, mert a k�szp�nz felv�tel�nek d�ja Magyarorsz�gon 600 forint plusz 1,1 sz�zal�k, k�lf�ld�n pedig 1000 forint plusz 1,5 sz�zal�k.

Tavaly sikeresnek bizonyult az eur�-forint �rfolyammozg�shoz k�t�tt KamatMax bet�t. Ez�rt az Erste Bank id�n mintegy hathetente �j, a garant�lt alapokhoz hasonl�an m�k�d�, el�re meghat�rozott hozamot biztos�t�, �m kiemelked� nyers�g el�r�st is lehet�v� tev� �sszetett befektet�sek kamp�nyszer� �rt�kes�t�s�t tervezi.

Az Erste Bank febru�r v�ge �ta lehet�v� tette, hogy a vele szerz�d�sben lev� lak�s�p�t�k vev�i �letkorra vagy hitel�sszegre vonatkoz� korl�toz�s n�lk�l ak�r a hitelbiztos�t�si �rt�k 100 sz�zal�k�t is k�lcs�n kapj�k. �gy elegend� a megv�s�rolni sz�nt ingatlan 15-20 sz�zal�k�t �ner�k�nt megszerezni, ami a szoci�lis t�mogat�sokb�l is el�teremthet�. A konstrukci� el�nye a lak�sl�zinghez k�pest, hogy a vev� azonnal megszerzi a lak�s tulajdonjog�t �s nem csak a futamid� v�g�n.

�letbiztos�t�ssal kombin�lt jelz�loghitelt is k�n�l m�rcius k�zep�t�l a p�nzint�zet az Erste Sparkassen Biztos�t�val k�z�sen. A konstrukci� l�nyege, hogy az �gyf�l a banknak csak kamatot �s kezel�si k�lts�get fizet, a t�k�t azonban biztos�t�si d�j form�j�ban viszont a biztos�t�nak utalja, amely azt �gyf�l �ltal kiv�lasztott befektet�si alapokban kamatoztatja.

�gy, ha valaki j�l v�ltogatja a lehets�ges befektet�si csomagokat, akkor a futamid� v�g�re a t�ke t�rleszt�se mellett m�g megtakar�t�sa is keletkezik. A konstrukci� el�nye, hogy a hitelfelvev� saj�t forr�s bevon�sa n�lk�l spekul�lhat nyeres�gre, valamint az �letbiztos�t�shoz �s a lak�shitelhez kapcsol�d� ad�kedvezm�nyt is ig�nybe veheti. A szolg�ltat�scsomag minim�lis futamideje 20 �v.

T�trai Bernadett a rendezv�nyen elmondta, hogy tavaly az Erste Bank 150 milli�rd forint �j lakoss�gi hitelt foly�s�tott. Ezzel a lakoss�gi hitelpiacon t�bb mint 40 sz�zal�kos �llom�nyn�veked�st k�vet�en 9,1 sz�zal�kra emelte piaci r�szesed�s�t.

Az Erste Bank �zlet�gvezet�je kifejtette: az elm�lt �vben a fogyaszt�si k�lcs�n�k n�veked�si �teme hozz�vet�leg 60 sz�zal�kot tett ki, j�val meghaladta a lak�shitelek mintegy 20-25 sz�zal�kos b�v�l�s�t.

A magyarorsz�gi lakoss�gi hitelpiacon a m�lt �v v�g�n a teljes hitel�llom�ny mintegy 3788 milli�rd forint volt, ebb�l a lak�shitelek 2283 milli�rd forintot tettek ki, a fogyaszt�si k�lcs�n�k 1205 milli�rd forintot.

Giczi J�zsef

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK