Az eur� 270-280 forintig er�s�dhet

2006.03.13. 9:37

Szint�n a nemzetk�zi kamatemel�si v�rakoz�sok nyom�n kialakult t�kekivon�ssal magyar�zza a m�lt heti, t�kepiaci folyamatokat Barcza Gy�rgy, az ING Bank makrogazdas�gi elemz�je. Az Amerikai Egyes�lt �llamokban 4,8 sz�zal�k f�l� emelkedett a 10 �ves lej�rat� �llamk�tv�nyek kamata, Jap�nban feler�s�dtek az infl�ci�s v�rakoz�sok, az Eur�pai K�zponti Bank pedig a kor�bban, a v�rtn�l nagyobb kamatemel�seket helyezett kil�t�sba - sorolja a kiv�lt� okokat.

Barcza Gy�rgy szint�n a forint tov�bbi gyeng�l�s�re �s a kamatok emelked�s�re sz�m�t. Szerinte az eur� �rfolyama m�r ebben a h�napban 265-270 forintig emelkedik. �gy v�li, emiatt a nemzeti bank monet�ris tan�csa egy l�p�sben, 6-r�l 7 sz�zal�kra emeli a jegybanki alapkamatot, aminek hat�s�ra �prilisban 260-265 forint k�z� ker�l, hosszabb t�von pedig 255 forint k�r�l stabiliz�l�dik az eur�. A szak�rt� azonban bizonytalan abban, hogy ehhez a folyamathoz elegend� lesz-e az alapkamat egyszeri, 1 sz�zal�kos emel�se.

A forint gyeng�l�se az infl�ci� n�veked�s�t, a kamatemelked�s a gazdas�gi n�veked�s lassul�s�t okozza - besz�l a k�vetkezm�nyekr�l a szakember. Szerinte a forintgyeng�l�s k�r�lbel�l 0,5 sz�zal�kkal n�veli az infl�ci�t, a kamatemel�s n�h�ny tizedsz�zal�kkal m�rs�kli a brutt� hazai term�k (GDP) n�veked�s�nek �tem�t, �gy az id�n v�rhat�an 4 sz�zal�k alatt marad.

A szigor�bb� v�l� t�kepiaci k�r�lm�nyek mindenk�pp a gazdas�gi egyens�ly ir�ny�ba mozd�tj�k a magyar gazdas�got - �ll�tja az ING Bank elemz�je. Szerinte vagy figyelmeztet� jelnek tekintik a t�kekivon�st a leend� korm�ny politikusai �s �nk�nt cs�kkentik az �llamh�ztart�s �s a foly� fizet�si m�rleg hi�ny�t, vagy a piac k�nyszer�ti ki ugyanazt.

A befektet�k ugyanis a hi�nycs�kkent� l�p�sek elmarad�sa eset�n, felgyors�tj�k a t�kekivon�st, ami a forint m�g jelent�sebb gyeng�l�s�hez, az infl�ci� felp�rg�s�hez, a gazdas�g lassul�s�hoz vezethet. Ebben az esetben, a felp�rg� infl�ci� megn�veli az �llam ad�bev�teleit, ez�ltal cs�kkenti az �llamh�ztart�s hi�ny�t; a nemzeti valuta jelent�s le�rt�kel�d�se pedig a foly� fizet�si m�rleg hi�ny�t m�rs�kli.

Fot�: F�bi�n �vi
Heged�s Mikl�s szerint a piac k�nyszer�t� int�zked�se megviselheti a lakoss�got is

Nem mindegy, hogy az �llamh�ztart�s �s a foly� fizet�si m�rleg hi�ny�nak cs�kkent�se �llamilag tervezett int�zked�sekkel, vagy a piac �ltal kik�nyszer�tve t�rt�nik - �ll�tja Heged�s Mikl�s, a GKI Gazdas�gkutat� Rt. �gyvezet� igazgat�ja. Szerinte ugyanis a tervezett l�p�sek eset�n megmarad a befektet�k bizalma, m�g a m�sik esetben elv�sz �s nehezen �ll�that� helyre.

Heged�s Mikl�s szerint mindk�t esetben m�rs�keltebb lesz a lakoss�g j�vedelme �s fogyaszt�sa, �m tervezett l�p�sek eset�n, kisebb m�rt�k� �s ir�ny�that� lesz a v�ltoz�s terheinek eloszt�sa. Ha viszont a piac k�nyszer�ti a ki az egyens�ly ir�ny�ba t�rt�n� elmozdul�st, akkor a h�ztart�sok j�vedelm�nek komoly cs�kken�se alakulhat ki, r�ad�sul a piack�pesebb r�tegek meg�rizhetik kor�bbi j�vedelmi szintj�ket, mik�zben a t�bbiek j�vedelm�nek �rt�ke jelent�sen cs�kkenhet, ami tov�bb n�velheti a t�rsadalmon bel�li fesz�lts�get.

A Bokros-csomag bevezet�s�hez hasonl�, �m att�l m�gis jelent�sen k�l�nb�z� a mostani gazdas�gi helyzet - v�li Heged�s Mikl�s. Szerinte jelenleg ugyan�gy az �llamh�ztart�s �s a foly� fizet�si m�rleg hi�ny�nak jelent�s cs�kkent�s�re van sz�ks�g, mint 1995-ben. Ugyanakkor, most kev�sb� radik�lis l�p�sek is elegend�ek lehetnek, az Eur�pai Uni�b�l sz�rmaz� �sszegek �s privatiz�ci�s bev�telek is seg�tik az �llamh�ztart�s hi�ny�nak m�rs�kl�s�t �s az infl�ci� is j�val alacsonyabb, mint 1995-ben volt.

Heged�s Mikl�s szerint megfelel� m�rt�k�,� az�egyens�ly ir�ny�ba t�rt�n� l�p�sekhez elegend� lesz, ha a k�vetkez� 3-4 �vben a GDP �vi 4 sz�zal�kos n�veked�se mellett, a h�ztart�sok j�vedelme �s fogyaszt�sa �vi 2 sz�zal�kkal b�v�l, m�g a Bokros-csomag egy �v alatt 8 sz�zal�kkal vetette vissza a lakoss�g j�vedelm�t �s fogyaszt�s�t. Az ut�bbi 7-8 �vben tapasztalt gazdas�gi n�veked�st 2-3 sz�zal�kkal t�ll�p� lakoss�gi j�vedelem-n�veked�s azonban, a kutat� szerint nem tarthat� fenn tov�bb.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK