Az Inter-Eur�pa Bank igazgat�s�ga p�nteken, a birtok�ban l�v�, a FHB F�ldhitel- �s Jelz�logbank Rt.jegyzett t�k�j�nek 1,73 sz�zal�k�t megtestes�t� r�szv�nyek elad�sr�l d�nt�tt. H�tf�n az Aegon szint�n eladta FHB-beli r�szesed�s�t.

Az Inter-Eur�pa Bank Rt. (IEB) igazgat�s�ga m�rcius 10-�n elfogadta a birtok�ban l�v�, a FHB F�ldhitel- �s Jelz�logbank Rt. (FHB) jegyzett t�k�j�nek 1,73 sz�zal�k�t megtestes�t�, "B" oszt�ly� szavazat-els�bbs�gi r�szv�nyekre tett, k�telez� �rv�ny� v�teli aj�nlatot - jelentette be az IEB h�tf�n este a Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n.

Az IEB k�zlem�nye szerint a r�szv�ny-�truh�z�si szerz�d�s megk�t�s�re, a t�bbi els�bbs�gi r�szv�nyes sz�m�ra nyitva �ll�, 20 napos el�v�s�rl�si peri�dust k�vet�en ker�l sor. A tranzakci� �rt�ke megk�zel�ti a 2 milli�rd forintot �s az IEB m�sodik negyed�vi ad�zott eredm�ny�t, mintegy 1,1 milli�rd forinttal n�veli.

H�tf�n az Aegon Magyarorsz�g �ltal�nos Biztos�t� Zrt. is bejelentette, hogy m�rciusban h�rom r�szletben, 2 milli� darab "B" sorozat�, egyenk�nt 100 forint n�v�rt�k� FHB szavazat-els�bbs�gi r�szv�nyt �rt�kes�tett, �gy befoly�sa az FHB-ban 3,14-r�l 0,11 sz�zal�kra cs�kkent.

H�tf�n az Aegon Magyarorsz�g �ltal�nos Biztos�t� Zrt. is bejelentette, hogy m�rciusban h�rom r�szletben, 2 milli� darab "B" sorozat�, egyenk�nt 100 forint n�v�rt�k� FHB szavazatels�bbs�gi r�szv�nyt �rt�kes�tett, �gy befoly�sa az FHB-ban 3,14-r�l 0,11 sz�zal�kra cs�kkent.

A jelz�logbank r�szv�nyeinek megv�s�rl�sa nem volt rossz befektet�s: a pap�rokat 2003 november�ben vezett�k be a t�zsd�re, 4300 forintos �ron. A kor�bban 1000 forint n�v�rt�k� r�szv�nyeket tavaly, 100 forint n�v�rt�k�v� alak�tott�k �t. A r�szv�nyek z�r� �ra 2006. m�rcius 13-�n 1355 forint volt.

Az FHB 6,6 milli�rd forintos jegyzett t�k�j�nek 87,88 sz�zal�ka t�rzsr�szv�ny, 12,12 sz�zal�ka szavazat-els�bbs�gi r�szv�ny. A szavazat-els�bbs�gi r�szv�nyekb�l 3,2 sz�zal�kot az �PV Rt. ellen�riz, 8,92 sz�zal�k pedig int�zm�nyi befektet�k�. A jelz�logbank alapszab�lya szerint m�r 2 sz�zal�kos tulajdoni h�nyadv�ltoz�st is be kell jelenteni.

A "B" sorozat� r�szv�nyekb�l, a bank kiemelked� strat�giai partnerei jegyezhettek az FHB 2003 �vi, r�szleges privatiz�ci�ja sor�n, a 800 milli� forint �sszn�v�rt�k� pakettet n�gy befektet� - az Aegon Magyarorsz�g, az Allianz Hung�ria Biztos�t�, a CIB Bank �s az Inter-Eur�pa Bank - v�s�rolta meg.

Az FHB alapszab�lya szerint a szavazat-els�bbs�gi r�szv�nyek tulajdonosai v�t�joggal �lhetnek a fontosabb k�rd�sekben, mint p�ld�ul az alapszab�ly m�dos�t�sa, az alapt�ke felemel�se �s lesz�ll�t�sa, a t�rsas�g egyes�l�se, �talakul�sa, az igazgat�s�g tagjainak, valamint a k�nyvvizsg�l�nak a megv�laszt�sa, ehhez azonban a "B" r�szv�nyoszt�ly t�bbs�g�nek akarata sz�ks�ges.

A szavazat-els�bbs�gi r�szv�nyek tulajdonosai 2004 december�ben szindik�tusi szerz�d�st �rtak al�, amelyben az egym�s k�z�tti jogviszonyokat, alapvet�en a szavazat-els�bbs�gi r�szv�nyek �truh�z�s�nak k�rd�seit szab�lyozt�k. Az MTI-ECO �gy tudja, a szavazat-els�bbs�gi r�szv�nyesek, a 2004. december 14-�n hat�lyba l�pett meg�llapod�sban el�v�teli jogot k�t�ttek ki egym�s r�szv�nyeire.

Fot�: MTI
Az FHB r�szv�nyeinek t�bbs�ge tov�bbra is az �PV Rt. tulajdon�ban van

Az FHB 2005 �vi gyorsjelent�se szerint a bank 53,2 sz�zal�k�t tov�bbra is az �PV ellen�rzi, pakettj�b�l 50 sz�zal�k t�zsd�re bevezetett, "A" sorozat� t�rzsr�szv�ny, 3,2 sz�zal�k pedig "B" sorozat�, szavazat-els�bbs�gi r�szv�ny.

Tavaly jelent�sen n�tt az FHB-t�rzsr�szv�nyek n�pszer�s�ge a belf�ldi int�zm�nyi befektet�k/t�rsas�gok k�r�ben, tulajdoni r�szar�nyuk 2005 v�g�n - a teljes alapt�k�re vet�tve -, az egy �vvel kor�bbi 3,29 sz�zal�kkal szemben, m�r 8,82 sz�zal�k volt.

A r�szv�ny a mag�nszem�lyek k�r�ben is kedvelt volt, �k az egy �vvel kor�bbi 1,36 sz�zal�kkal szemben, 2005 v�g�n m�r 3,45 sz�zal�kot birtokoltak a bankban. Az FHB munkav�llal�inak r�szesed�se 0,14-r�l, 0,17 sz�zal�kra b�v�lt. A k�lf�ldi int�zm�nyi befektet�k a 2004 �v v�gi 33,09-r�l, 2005 v�g�re 25,44 sz�zal�kra m�rs�kl�d�tt.

A jelz�logbank 2005-ben 8,481 milli�rd forint, az el�z� �vin�l 12,7 sz�zal�kkal nagyobb ad�zott eredm�nyt �rt el a nemzetk�zi sz�mviteli szab�lyok (IFRS) szerint k�sz�lt, nem audit�lt, konszolid�lt gyorsjelent�se szerint. Az �tlagos saj�t t�ke ar�nyos megt�r�l�s (ROAE) tavaly 42,9 (2004-ben 48,1) sz�zal�k, az �tlagos eszk�zar�nyos megt�r�l�s (ROAA) 1,9 (2004-ben 2) sz�zal�k volt. A konszolid�lt IFRS m�rlegf��sszeg, egy �v alatt 16,5 sz�zal�kkal b�v�lt �s 2005 v�g�n 484,026 milli�rd forintot tett ki.

A bank igazgat�s�ga febru�rban �j, 2010-ig sz�l�, k�z�pt�v� strat�gi�t fogadott el, e szerint az FHB a k�vetkez� �vekben nyit a teljes jelz�logpiac fel�. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegin�l sz�lesebb k�r� - banki, ingatlan-, jelz�log- �s t�kepiaci - szolg�ltat�sokat ny�jt majd, s ehhez megteremti a sz�ks�ges int�zm�nyi felt�teleket is. Az FHB-t bankcsoportt� fejlesztik, amelynek kereskedelmi banki tagja is lesz. A t�kear�nyos profit, a k�vetkez� �t �vben az befektet�sek mellett is 20 sz�zal�k felett marad majd a bank strat�gi�ja szerint.