A Magyar Fejleszt�si Bank (MFB) a napokban 5 milli�r�l 15 milli� forintra emelte a Mikrohitel Plusz Programban ig�nyelhet� �sszeg fels� hat�r�t �s 18 nap alatt elb�r�lja a be�rkezett hitelk�relmeket.

A Magyar Fejleszt�si Bank (MFB) a napokban 5 milli�r�l 15 milli� forintra emelte a Mikrohitel Plusz Programban ig�nyelhet� �sszeg fels� hat�r�t �s 18 nap alatt elb�r�lja a be�rkezett hitelk�relmeket.

A megemelt hitelt a v�llalkoz�k m�rcius 9. �ta ig�nyelhetik a helyi v�llalkoz�s-fejleszt�si k�zpontokn�l. A 18 napos hat�rid� betart�sa pedig a bank �gyn�kh�l�zata �s meg�jult informatikai rendszere seg�ts�g�vel t�rt�nik. Minderr�l Aladics S�ndor vez�rigazgat�-helyettese besz�lt h�tf�n egy mikrov�llalatok finansz�roz�s�r�l sz�l� konferenci�n.

A vez�rigazgat� helyettes elmondta: a "Sikeres Magyarorsz�g�rt" hitelprogram keret�ben eddig t�bb mint 203 milli�rd forintot vettek fel a hazai mikro-, kis- �s k�zepes v�llalkoz�sok, de m�g t�bb mint 341 milli�rd forint szabad hitelkeret �ll rendelkez�sre a k�lcs�n�rt folyamad� kis �s k�zepes c�geknek. Ezek nagyon kedvez� kamatoz�s�, legink�bb az Euribor alap� hitelkonstrukci�k, amelyek l�nyegesen kedvez�bb k�lts�g�ek, mint a kereskedelmi bankokt�l felvehet� v�llalkoz�i k�lcs�n�k.

A vez�rigazgat�-helyettes arr�l is besz�molt, hogy a Magyar Fejleszt�si Bank a Mikrofinansz�roz�si H�l�zat, a megyei �s a f�v�rosi v�llalkoz�sfejleszt�si alap�tv�nyok k�zrem�k�d�s�vel l�trehozott �gyn�ki t�rsas�gok m�r most beh�l�zz�k az orsz�got �s a k�vetkjez� v�rosokban vannak jelen: Budapest, Ny�regyh�za, Debrecen, Miskolc, B�k�scsaba, Szeksz�rd, Szolnok �s Szentes.

A v�llalkoz�s-fejleszt�si alap�tv�nyok a mikro-v�llalkoz�soknak �ltal�nos inform�ci�kat adnak �s a programhoz k�t�d� alapszint� tan�csad�st is v�geznek, d�jmentesen. Az �gyn�ki t�rsas�gok feladata a hitelez�s technikai bonyol�t�sa, a hitelk�relmek tartalmi �s alaki ellen�rz�se. A hitelk�relmeket elektronikus �ton ny�jtj�k be az MFB Hitelez�si Igazgat�s�g�ra.

Az elm�lt n�h�ny h�nap az enged�lyek beszerz�s�vel �s az informatikai rendszer be�zemel�s�vel telt, mik�zben a "pr�ba�zem" sor�n t�bb mint 900 milli� forint �sszeg� ig�ny �rkezett a mikro-v�llalkoz�kt�l. - emelte ki a vez�rigazgat�-helyettes a bank �ltal jegyzett Mikrohitel Plusz beindul�s�nak tapasztalataib�l.

Az adatgy�jt� �s �rt�kel� informatikai rendszer biztos�tja a hitelk�relmek gyors �tfut�s�t, �gy egy-egy k�relem b�r�lata ak�r 18 nap alatt megt�rt�nhet. - �gy gondoltuk, hogy a hazai mikro- �s kisv�llalkoz�sok l�tsz�m-n�veked�si dinamizmus�t a fejleszt�si forr�soknak is k�vetni�k kell.

Aladics S�ndor szerint a hitelprogram ir�nti �rdel�d�st fokozza, hogy a kedvezm�nyes kamatoz�s� hitel ig�nyelhet� �sszeg�t az MFB Rt 5 milli�r�l 15 milli� forintra felemelte, mely �sszeget m�rcius 9-e �ta ig�nyelhetik a mikrov�llalkoz�k a Helyi V�llalkoz�sfejleszt�si K�zpontokn�l.

A legnagyobb �rdekl�d�s eddig a f�v�rosban volt, az elfogadott k�relmek 76 sz�zal�k�t a budapesti �gyn�kc�g adta be. A legt�bb m�dos�t�s oka a fedezethi�ny vagy annak kieg�sz�t�se volt, t�nylegesen a hitelk�relmek 2 sz�zal�k�t utas�tott�k el. A k�relmek kb. 60 sz�zal�ka ingatlan�p�t�sre, -v�s�rl�sra , -fejleszt�sre �rkezett, berendez�sek, g�pek beszerz�si ig�nye 30 sz�zal�kot tett ki.

Radnai Gy�rgy, a Hitelgarancia Zrt. vez�rigazgat�ja a rendezv�nyen besz�molt arr�l, hogy tavaly 165 milli�rd forint �sszeg� �j garanci�t biztos�tott a c�g a k�l�nb�z� kereskedelmi bankok �ltal kik�zvet�tett v�llalkoz�i k�lcs�n�kh�z, �sszess�g�ben az k�lcs�n�k 70 sz�zal�k�t mikro- �s kisv�llalkoz�sok vett�k fel.

A Hitelgarancia Zrt. terveiben az szerepel, hogy id�n az �sszes�tett garancia�llom�nya ak�r 300 milli�rd forintra is felfuthat a tavalyi �sszesen t�bb mint 220 milli�rd forintr�l, �s ezzel az elm�lt �vi 300-320 milli�rd forintos a kis- �s k�z�pv�llalati szektornak ny�jtott, a t�rsas�g garanci�j�val kik�zvet�tett hitel�llom�ny 2006-ban 400 milli�rd forint feletti �sszegre is b�v�lhet.