A forint er�s�d�s�re sz�m�t a GKI

2006.04.03. 7:57

K�lts�gvet�si reformokat, a forint er�s�d�s�t �s a kamatok cs�kken�s�t val�sz�n�s�ti az Erste Bank egy�ttm�k�d�s�vel k�sz�lt legfrissebb el�rejelz�s�ben a GKI Gazdas�gkutat� Rt. Progn�zisuk sz�ges ellent�tben �ll a Goldman Sachs p�nteken megjelent elemz�s�vel.

A Goldman Sachs, londoni befektet�si c�g p�nteken nyilv�noss�gra hozott elemz�se szerint az �prilisi orsz�ggy�l�si, s�t val�sz�n�leg m�g az �szi �nkorm�nyzati v�laszt�sok ut�n sem v�rhat�k k�lts�gvet�si konszolid�ci�s l�p�sek, �s j� es�llyel csak egy meredek forintgyeng�l�s mozd�tan� meg a lakoss�got �s a "politikai oszt�lyt".

A GKI Gazdas�gkutat� Rt. legfrissebb el�rejelz�s�ben viszont az �ll, hogy az �j korm�ny megalakul�sa ut�n k�lts�gvet�si reformok �s kiigaz�t�sok v�rhat�k, amelyek stabiliz�lj�k a forint �rfolyam�t �s megalapozz�k a kamatok tov�bbi m�rs�kl�s�t.

A t�rsas�gnak az Erste Bank egy�ttm�k�d�s�vel k�sz�lt progn�zisa szerint a magyar gazdas�g n�veked�se id�n a tavalyin�l n�mileg gyorsabb lesz. Az infl�ci� az I. f�l�vben �rezhet�en tov�bb cs�kken, majd kiss� emelkedik. A re�lkeresetek gyorsan n�nek.

A GKI kuta�i szerint az�eur�pai konjunkt�ra javul�s�val p�rhuzamosan a magyar gazdas�g n�veked�se is felgyorsul. A janu�ri adatok rendk�v�l gyors, k�tsz�mjegy� ipari �s �p�t�ipari, 20 sz�zal�k k�r�li k�lkereskedelmi dinamik�t jeleznek. Ebben ugyan az alacsony 2005. I. negyed�vi b�zisnak is szerepe van, de ez az �vkezdet �gy is biztat�.

Az ipari kivitel t�bb mint 20 sz�zal�kkal, a belf�ldi �rt�kes�t�s mintegy 8 sz�zal�kkal b�v�lt, f�leg a j�rm�-, g�p- �s m�szergy�rt�s r�v�n. Kiugr� az egy�bk�nt m�r kis s�ly� cip�ipar teljes�tm�nye. Az �p�t�ipar tov�bbra is els�sorban az �t�p�t�sek hat�s�ra fejl�dik, janu�rban jelent�sen n�tt az �gazat szerz�d�s�llom�nya is. A kiskereskedelmi forgalom n�veked�se is gyorsult, a j�rm�- �s �zemanyagok� az �tlagosn�l is jobban.

Az el�rejelz�s szerint az infl�ci� lassul, az I. f�l�v v�g�re 1,5 sz�zal�kra cs�kkenhet. Febru�rban, az egy �vvel kor�bbihoz k�pest, az �tlagosn�l jobban n�tt az �lelmiszerek �s szolg�ltat�sok �ra, kifejezetten cs�kkent viszont a ruh�zati cikkek� �s tart�s fogyaszt�si cikkek�, a villany�ram�.

A t�rsas�g elemz� �gy v�lik, a brutt� keresetek igen gyorsan emelkednek, de n�tt a munkan�lk�lis�g is. A re�lkeresetek janu�rban 4,8 sz�zal�kkal emelkedtek, a munkan�lk�lis�g pedig el�rte a 7,8 sz�zal�kot. Ez ut�bbi megegyezik az Eur�pai Uni� r�gi tagorsz�gainak �tlag�val, de l�nyegesen alacsonyabb a legt�bb �j tag�llam�n�l.

A el�rejelz�s szerint az �llamh�ztart�s hi�nya magas, de �sszhangban van a v�rakoz�sokkal. A v�laszt�sok el�tt sz�lesk�r�, megval�sul�sa eset�n a deficitet n�vel� �g�retverseny bontakozik ki az egyes t�rsadalmi csoportok megnyer�se �rdek�ben.

A GKI szakmberi szerint az �j korm�ny megalakul�sa ut�n kij�zanod�s val�sz�n�, s 2006 k�zep�n - az int�zm�nyi reformok beind�t�sa mellett - a brutt� hazai term�k (GDP) 1-1,5 sz�zal�k�ra kiterjed�, idei hat�s� k�lts�gvet�si egyens�lyjav�t�s v�rhat�.

A kutat�k �gy gondolj�k, a II. f�l�vben mindez n�mi emelked�st� okoz az infl�ci�ban,��m�az eml�tett l�p�sek n�lk�l�es�ly sincs a piac megnyugtat�s�ra, a magyar konvergencia-program elfogadtat�s�ra az Eur�pai Uni�ban. Szerint�k k�z�pt�von a reforml�p�sek a l�nyegesebbek, de p�nz�gyi hat�saik a 2006 �vi folyamatokban m�g kev�ss� mutatkoznak meg.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK