Fordul�pont el�tt a magyar t�kepiac

2006.04.10. 9:28

A vas�rnapi v�laszt�si eredm�nyek ugyan nem gyakoroltak hat�st a magyarorsz�gi p�nz-, deviza-, �s t�kepiacra, p�nz�gyi elemz�k �s gazdas�gkutat�k azonban arra figyelmeztetnek, hogy a befektet�k ak�r a leend� korm�nyf� els� megsz�lal�sai alapj�n komoly d�nt�seket hozhatnak magyarorsz�gi befektet�seikr�l.

Nincs semmilyen piaci hat�sa a vas�rnapi v�laszt�si eredm�nyeknek - �ll�tja T�r�k Zolt�n, a Raiffeisen Bank vezet� elemz�je. Egyr�szt az els� fordul�ban m�g nem d�lt el, milyen politikai er�k korm�nyozhatj�k az orsz�got. M�sr�szt, ha eld�lt volna, akkor sem lehet tudni hogy melyik p�rt, milyen gazdas�gpolitik�t folytatna.

Az elemz� szerint a piacok sz�m�ra egy�bk�nt sem az a fontos, hogy melyik p�rt korm�nyoz, hanem az, hogyan cs�kkenti majd az �llamh�ztart�s hi�ny�t. T�r�k Zolt�n �gy v�li, a befektet�k a v�laszt�sok m�sodik fordul�ja ut�n sem lesznek t�j�kozottabbak. A p�rtoknak ugyanis vagy nincsenek konkr�t terveik arr�l, hogyan cs�kkents�k a megfelel� m�rt�kben az �llamh�ztart�s hi�ny�t, vagy a kamp�ny sor�n titokban tartj�k az arra vonatkoz� elk�pzel�seiket, mert azok gazdas�gi megszor�t�sokkal j�rnak.

A Raiffeisen bank vezet� elemz�je szerint az orsz�ggy�l�si v�laszt�sok ugyan m�rf�ldk�nek sz�m�tanak az orsz�g politikai �let�ben, de a befektet�k az �j korm�ny jelez�seire �s l�p�seire reag�lnak majd. T�r�k Zolt�n szerint a befektet�k ugyan azt v�rj�k, hogy az �j korm�ny, vagy annak vezet�je miel�bb egy�rtelm� kijelent�seket tegyen, �m �gy v�li ak�r m�g n�h�ny h�napig is hajland�ak t�relmesen v�rakozni.

A Raiffeisen Bank vezet� elemz�je elk�pzelhet�nek tarja, hogy az �j korm�ny kihaszn�lja a befektet�k t�relm�t �s v�r a hi�nycs�kkent� program meghirdet�s�vel. A befektet�k azonban legk�s�bb a szeptemberig elk�sz�tend�, �j gazdas�gi konvergenciaprogram alapj�n �t�letet hoznak a korm�ny elk�pzel�seir�l �s d�ntenek magyarorsz�gi befektet�seikr�l.

Sokkal kevesebb t�relemre sz�m�t a befektet�kt�l Bartha Attila a Kopint-Datorg tudom�nyosa f�munkat�rsa. Szerinte ugyan a k�vetkez� korm�ny gazdas�gpolitik�j�t legink�bb a 2007-es k�lts�gevet�s tervei alapj�n lehet meg�t�lni, a befektet�k azonban m�g a konvergencia program szeptemberi k�zz�t�tel�ig sem v�rnak.

A kutat� szerint m�g k�t h�tig biztosan kitart a befektet�k t�relme, mert tudj�k, hogy addig a p�rtok els�sorban min�l t�bb parlamenti mand�tum megszerz�s�re t�rekszenek. Bartha Attila �gy v�li, amint eld�l a v�laszt�s, az orsz�g korm�nyf�j�nek n�h�ny nap alatt egy�rtelm�en �ll�st kell foglalni a k�lts�gvet�s rendbet�tele �s a hi�ny gyors cs�kkent�se mellett. Szerinte ellenkez� esetben jelent�s �s gyors t�kekivon�s t�rt�nhet, �gy id�n, egyik politikai er�nek sem lesz m�dja a n�gy �vvel ezel�tti 100 napos programhoz hasonl� m�don el�seg�tenie eredm�nyes szerepl�s�t az �nkorm�nyzati v�laszt�sokon.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK