Financial Times: J�rai a politk�ba avatkozott

2006.04.20. 13:27

Politikai beavatkoz�snak min�s�tik J�rai Zsigmond jegybankeln�k legut�bbi nyilatkozatait a Financial Times �ltal cs�t�rt�k�n id�zett elemz�k, b�r azt megalapozattnak tartj�k. Egyes v�lem�nyek szerint az MNB "hangnemv�lt�sa" kamatemel�sre k�sz�ti fel a befektet�ket.

A Financial Times londoni �zleti napilap cs�t�rt�ki elemz�se felid�zi, hogy J�rai Zsigmond �ppen a v�laszt�sok els� fordul�ja el�tt, a Reuters h�r�gyn�ks�gnek adott interj�ban b�r�lta s�lyosan a korm�nyzati t�lk�ltekez�st, ezen a h�ten pedig a Dow Jonesnak azt mondta, hogy a forint "s�lyos vesz�lyben van".

A Financial Times szerint t�bb elemz� �gy gondolja, hogy e nyilatkozatok id�z�t�se al��ssa J�rai hiteless�g�t, akkor is, ha �zenete j�l megalapozott. Dwyfor Evans, a Bank of America londoni elemz�je a lapnak azt mondta: jegybank�ri szempontb�l nem mondhat�, hogy (J�rai) t�ll�p a szerepk�r�n, az id�z�t�s azonban egy�rtelm�v� teszi, hogy az MNB eln�ke a m�sodik fordul� el�tt "m�g d�f egyet ezen a korm�nyon".

Julian Jessop, a Capital Economics vezet� nemzetk�zi k�zgazd�sza szerint a magyar korm�nyra "szabadon lehet l�ni", ami�rt a k�lts�gvet�si hi�ny az id�n el�rheti a GDP 8 sz�zal�k�t is, v�lem�nye szerint azonban "nagyon ritka, hogy egy jegybanki vezet� ilyen m�don avatkozz�k bele a politik�ba".

A Dresdner Bank londoni befektet�si r�szleg�nek (DrKW) cs�t�rt�k�n kiadott komment�rja szerint az MNB hangnemet v�ltott azzal, hogy J�rai felfedte: a Monet�ris Tan�csban "megosztotts�g" van a forintgyeng�l�s lehets�ges infl�ci�s hat�s�nak meg�t�l�s�ben. A DrKW londoni elemz�i szerint ugyanis ez ellent�tben �ll a tan�cs t�bb tagja, k�zt�k J�rai kor�bbi olyan �rtelm� nyilatkozataival, hogy a forintgyeng�l�s nem vesz�lyezteti a k�vetkez� h�napok infl�ci�s kil�t�s�t. A cs�t�rt�ki Dresdner-komment�r szerint J�rai Zsigmond legut�bbi nyilatkozatai meger�s�tik a h�z azon v�lem�ny�t, hogy j�llehet most lass� a dr�gul�si �tem Magyarorsz�gon, a k�z�pt�v� infl�ci�s kil�t�sok m�r bizonytalanabbak.

A DrKW infl�ci�s �rfolyam-�tsz�r�d�si becsl�se szerint a m�rcius eleje �ta bek�vetkezett 4,5 sz�zal�kos forintgyeng�l�s az eur�val szemben a k�vetkez� hat h�napban 0,3 sz�zal�kpontot fog hozz�adni a teljes kos�rra sz�m�tott magyarorsz�gi infl�ci�hoz. Esetleges tov�bbi, jelent�sebb forintgyeng�l�s �rtelemszer�en csak er�s�ten� az infl�ci�ra gyakorolt hat�st, �ll a londoni Dresdner-iroda elemz�s�ben.

A h�z szerint �gy t�nik, hogy J�rai Zsigmond nyilatkozatainak c�lja a befektet�k felk�sz�t�se a kamatemel�s lehet�s�g�re, vagy legal�bbis annak nyilv�nval�v� t�tele, hogy az MNB minden lehet�s�get nyitva tart a k�vetkez� h�napokban. A DrKW ennek alapj�n fenntartja azt az �ll�spontj�t, hogy a jegybank az �v m�sodik fel�ben a monet�ris alap�ll�s szigor�t�s�ra fog r�k�nyszer�lni, k�l�n�sen akkor, ha csal�d�st kelt� �j k�lts�gvet�si adatok l�tnak napvil�got, �s/vagy az eur��vezeti jegybank a v�rtn�l nagyobb m�rt�kben emeli kamat�t, �ll a cs�t�rt�ki jelent�sben.

A JP Morgan p�nz�gyi szolg�ltat� csoport londoni befektet�si r�szleg�nek cs�t�rt�k�n kiadott felt�rekv� piaci elemz�se is kiemeli, hogy J�rai szerint a Monet�ris Tan�cs egyes tagjai a forint gyeng�l�se miatt "kezdenek idegesek lenni" a j�v� �vi infl�ci�s c�llal kapcsolatban, �s hogy a kritikus kamatszintr�l vallott elt�r� v�lem�nyek miatt a tan�cs nem lenne k�pes gyorsan kezelni egy esetleges valutav�ls�got. A JP Morgan szerint azonban a Monet�ris Tan�cs tagjainak t�bbs�ge azon a v�lem�nyen van, hogy korai lenne kamatot emelni, �s meg akarja v�rni, hogy a v�laszt�sok ut�n milyen k�lts�gvet�si bejelent�sek hangzanak el. A h�z meger�s�tette alapeseti forgat�k�nyv�t, amely szerint az els� magyarorsz�gi kamatemel�s 2007 elej�n v�rhat�.

A Reuters a hi�ny emelked�s�t v�rja�

H�tf�n m�g nem, de szeptemberig sor ker�lhet f�l sz�zal�kpontos alapkamat-emel�sre (k�l�n�sen akkor, ha az �j korm�ny nem �ll el� hiteles deficitcs�kkent�si tervekkel), az �llamh�ztart�s idei hi�nya el�rheti a GDP 8 sz�zal�k�t, j�v�re az infl�ci� meghaladhatja a 3 sz�zal�kot, �s az eur� bevezet�s�re 2013-ban ker�lhet sor - �ll a Reuters �prilisi felm�r�s�ben.

Az elemz�k - szemben a magyar P�nz�gyminiszt�riummal - a GDP 8 sz�zal�k�ra emelt�k 2006-os �llamh�ztart�si hi�nyr�l sz�l� el�rejelz�s�ket a kor�bbi 7,7 sz�zal�kr�l, szemben az idei 6,1 sz�zal�kos korm�nyzati hi�nyc�llal. Az �llamh�ztart�s 2007-es hi�ny�ra vonatkoz� konszenzus azonban 6,5 sz�zal�k maradt, azaz a kor�bbin�l nagyobb, a GDP 1,5 sz�zal�k�ra r�g� hi�nylefarag�sra sz�mit a piac a k�vetkez� �vben. Az infl�ci� a v�rakoz�sok szerint j�v�re meghaladja majd a h�romsz�zal�kos k�z�pt�v� c�lt. Id�n az �facs�kkent�s hat�s�ra a megk�rdezettek szerint 2,2 sz�zal�k lehet az infl�ci�, 2007-re azonban az �v �tlag�ra �s utols� h�napj�ra is 3,3 sz�zal�kot jelez el�re a konszenzus.

Az elemz�k szerint a jelenlegi 266 k�r�li eur�/forint �rfolyamr�l �v v�g�ig 260 k�rny�k�re er�s�dik a forint (�s megsz�letik a deficitlefarag�si terv), ugyanakkor a magyar fizet�eszk�z gyeng�l�se a v�rakoz�sok szerint m�g nem �rt v�get. A konszenzus szerint leggyeng�bb pontj�t 272 k�r�l �rheti el az �rfolyam a k�vetkez� h�napokban.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK