Tov�bbra is a beruh�z�sokat helyezi el�t�rbe a Danubius Hotels, �gy id�n sem fizet osztal�kot r�szv�nyeseinek a szerkezeti v�ltoztat�sokra k�sz�l� sz�llodal�nc.

A beruh�z�sokat �s a t�rsas�g hossz� t�v� �rdekeit helyezi el�t�rbe a Danubius vezet�se, �gy id�n sem javasolja r�szv�nyeseinek osztal�k kifizet�s�t - mondta Bernard Schreier, a hotell�nc t�bbs�gi tulajdonosa, az igazgat�s�g eln�ke a t�rsas�g tegnapi rendes �ves k�zgy�l�s�n. A r�szv�nyesi tal�lkoz�n k�zel 64 sz�zal�kos r�szv�tel mellett, a megjelentek csaknem egyhang�lag el is fogadt�k az igazgat�s�g javaslat�t�arr�l, hogy nem fizetnek osztal�kot, valamint a tavalyi besz�mol�r�l �s az idei �zleti tervekr�l - �rta a Napi Gazdas�g.

T�bi�s J�nos gazdas�gi vez�rigazgat�-helyettes felh�vta a figyelmet, hogy a tavalyi kedvez�tlen ad�z�s el�tti nyeres�gsz�m - IFRS szerint, konszolid�ltan mind�ssze 1,129 milli�rd, az egy �vvel kor�bbi 1,554 milli�rd helyett - j�r�szt a nem realiz�lt �rfolyamvesztes�gnek tudhat� be, ezt nem sz�molva javult volna a csoport teljes�tm�nye. (Persze, ha a menedzsment egy �vvel kor�bban a s�v sz�l�n realiz�lja a hiteleken keletkezett �rfolyamnyeres�get, ez a m�nusz nem rontja a tavalyi �s az idei �vet.)

De�k Imre vez�rigazgat� bemutatta a r�szv�nyeseknek a Danubius �j strat�gi�j�t, melynek l�nyege, hogy a t�rsas�g sz�llod�it a szolg�ltat�s min�s�ge, s nem f�ldrajzi szempontok alapj�n kategoriz�lja. �gy a csoport k�t f� brandje a Danubius Hotels Health Spa Resort �s a Danubius Hotels Group lesz, el�bbi a gy�gy- �s wellness-sz�ll�kat, ut�bbi a v�rosi sz�ll�kat foglalja mag�ban; l�tezik majd m�g al-brandk�nt a Classic Collection, a t�bbi h�z pedig a Danubius-csoport tagja c�met viselheti.

Id�n Magyarorsz�gon 5 sz�zal�kos, csoportszinten 3,1 sz�zal�kos javul�st v�r az �rbev�telben a menedzsment, az �rfolyamhat�sok n�lk�l 2,65 milli�rdos ad� el�tti profittal sz�molnak. Igaz, az el�rejelz�sekn�l 245 forintos eur��rfolyammal sz�molt a csoport vezet�se. �gy az operat�v eredm�ny az alapvet�en eur�ban kiaj�nlott �rak miatt, kedvez�bb is lehet enn�l, azonban a m�sik oldalon, a hitelek �rfolyamvesztes�ge b�ven elviheti a keletkez� plusznyeres�get.