N�gy �v ut�n �zemi nyeres�g a R�b�n�l

2006.05.10. 7:15

N�gy �v ut�n el�sz�r �rt el �zemi nyeres�get a R�ba-csoport, a 22 milli� forintot azonban elvitte a 123 milli� forintos, p�nz�gyi t�teleken elszenvedett vesztes�g. A c�g vezet�i azonban kor�bban is az �zemi nyeres�g el�r�s�re koncentr�ltak, ami az �tt�r�st jelentheti a c�g �let�ben.

A R�ba 11,9 milli�rd forint konszolid�lt �rbev�telt �rt el az id�n, az els� negyed�vben, amely a 2005 els� negyed�vihez k�pest, 12,9 sz�zal�kkal n�vekedett. Az �zemi tev�kenys�g eredm�nye jelen�sen javult, �s az elm�lt 4 �v vesztes�gei ut�n, el�sz�r pozit�v, 22 milli� forintot �rtek el. A Portf�li�.hu �ltal megk�rdezett elemz�k egy�bk�nt, m�g t�bb mint 200 milli� forintos vesztes�get v�rtak �zemi szinten.

Az �zemi eredm�nyek negyed�venk�nti alakul�sa m�r folyamatosan kedvez� volt, a 2005 els� negyed�vi 983 milli� forint vesztes�get ugyanis, a m�sodik negyed�vben 535 milli� forint, a harmadikban pedig 369 milli� forint k�vette. A tavalyi �v utols� h�rom h�napj�ban pedig m�r csak 89 milli� forint volt a vesztes�g.

A R�ba-csoport idei, els� negyed�vi �zemi eredm�ny�t viszont 123 milli�s p�nz�gyi eredm�ny rontotta, �gy a t�rsas�g �sszess�g�ben 181 milli� forint vesztes�ggel z�rta az �vet. A p�nz�gyi eredm�ny 123 milli� forintos vesztes�ge tartalmaz� egy 111 milli� forintos egyszeri hat�rid�s �gyleteken realiz�lt eredm�nyt is.Tov�bb javult viszont a c�gcsoport k�szp�nz poz�ci�ja, miut�n azt ezt jelz� EBITDA mutat� 661 milli� forint eredm�nyt �rt el janu�r-m�rciusban.

R�ba Fut�m� Kft.

A R�ba Fut�m� Kft. �rbev�tele 2006 els� negyed�v�ben 7,8 milli�rd forint volt, szemben a b�zis id�szak 7,2 milli�rd forintj�val. Az �rbev�tel f�mozgat�rug�ja tov�bbra is a kor�bban megalapozott eur�pai fut�m�r�szegys�g, - �s alkatr�sz sz�ll�t�si projektek felfut�sa volt. Az elm�lt negyed�vben az amerikai haszong�pj�rm�ipar kereslete cs�kkent. A tavalyi �s az idei �vben v�grehajtott hat�konys�gjav�t� int�zked�seknek k�sz�nhet�en azonban jelent�sen javult a fut�m� r�szleg m�k�d�se. Az �zemi tev�kenys�g m�k�d�sb�l sz�rmaz� vesztes�g a negyed�vben 412 milli� forint volt, szemben az egy �vvel kor�bbi 830 milli� forinttal.

R�ba J�rmipari Alkatr�szgy�rt� Kft.

A R�ba J�rm�ipari Alkatr�szgy�rt� Kft. �rbev�tele 2,8 milli�rd forint volt janu�r- m�rciusban, ami gyakorlatilag megegyezik a b�zissal. Ez egy�bk�nt nem rossz eredm�ny annak f�ny�ben, hogy 2005. m�sodik negyed�v�ben a gy�ri �zemet integr�lt�k a R�ba-J�rm� Kft-be, �gy a gy�ri �zem �rbev�tele a m�sodik f�l�vben m�r nem a R�ba J�rm�ipari Alkatr�szgy�rt� Kft-n�l jelentkezett. Az �zemi tev�kenys�g eredm�nye 29 milli� forint volt, a2005 els� negyed�vi 172 milli� forint vesztes�g ut�n.

A katonai j�rm�vek hozz�k az elv�rt eredm�nyt

R�ba-J�rm� Kft.

A R�ba-J�rm� Kft. 2006. els� negyed�v�ben - a kor�bban al��rt szerz�d�snek megfelel�en -katonai j�rm�veket sz�ll�tott a hozz� tartoz� speci�lis fel�p�tm�nyekkel a HM Haditechnikai Ell�t� K�zpontja r�sz�re. A katonai j�rm�csal�don k�v�l a t�rsas�g k�l�nb�z�kateg�ri�j� aut�busz- �s f�ldmunkag�p alv�zakat sz�ll�tott belf�ldi �s k�lf�ldi partnerei sz�m�ra. A R�ba-J�rm� Kft. �rbev�tele 2006. els� negyed�v�ben 1,8 milli�rd forintot �rt el. Az �zemi eredm�ny 120 milli� forintot tett ki. Az els� negyed�vben az �rbev�tel a b�zisid�szaki 1 milli�rdr�l 80 sz�zal�kkal n�vekedett, az �zemi eredm�ny pedig 9 milli�r�l 120 milli�ra n�tt.

R�ba J�rm�ipari Holding Nyrt. 2006-ban 50 milli�rd forint feletti �rbev�telt tervez, ami 3 milli�rd forinttal haladn� meg a m�lt �vi 47 milli�rdot - mondta Pint�r Istv�n, eln�k-vez�rigazgat�, a t�rsas�g els� negyed�vi eredm�nyeit bemutat� szerdai sajt�t�j�koztat�n.

Fot�: MTI
Lak�park �p�l az egykori gy�rtelep hely�n

Hozz�tette: az idei �ves v�rakoz�sok szerint a kamat- �s ad�fizet�s, t�ket�rleszt�s �s amortiz�ci� el�tti eredm�ny (EBITDA) 3 milli�rd forintn�l is t�bb lesz, 2,4 milli�rddal haladja meg a 2005. �vi, m�g az �zemi nyeres�g n�h�ny sz�z milli� forintot �rhet el, ami az elm�lt �vek vesztes�gei ut�n jelent�s javul�s.

A vez�rigazgat� k�z�lte: id�n tov�bb folytat�dik az ingatlanracionaliz�l�s, a k�nyv szerinti mintegy 3,5-4 milli�rd forintra �rt�kelt hasznos�t�sra kijel�lt ingatlanok elad�s�b�l id�n mintegy 1 milli�rd forint bev�telt v�rnak.

Az eln�k-vez�rigazgat� elmondta, hogy a R�ba kor�bbi k�zpontj�nak helyet ad�, Gy�r belv�ros�ban tal�lhat� csaknem 430 ezer n�gyzetm�ter ter�let� ingatlant eladt�k az Engel csoportnak, amely ott �j v�rosr�szt alak�t ki. A nyolc �ves terv alapj�n 6000 lak�st, int�zm�nyeket �s �zlethelyis�geket alak�tanak ki. A m�jusban indul� els� f�zisban 26 ezer n�gyzetm�ter ter�letet �p�tenek be, ahol 430 lak�s val�sul meg.

Pint�r Istv�n kiemelte, hogy az Engellel k�t�tt szerz�d�s szerint a R�ba bev�tele az ingatlanok �rt�kes�t�s�b�l befolyt �rbev�tel 11 sz�zal�ka, havi elsz�mol�ssal, de legal�bb n�gyzetm�terenk�nt 10 ezer forint, melyet az infl�ci�val kiigaz�tanak.

Fot�: MTI
A R�ba bev�tele az ingatlanok �rt�kes�t�s�b�l befolyt �rbev�tel 11 sz�zal�ka

�rt�kes�teni akar a R�ba mintegy 244 ezer n�gyzetm�ternyi ipari ingatlant, egyebek k�z�tt a gy�ri rept�ren egy 25 ezer n�gyzetm�teres ter�letet, �s a 160 ezer n�gyzetm�teres kapuv�ri volt R�ba telephelyet.

A hasznos�t�sra kijel�lt ingatlanok k�z�tt szerepel a t�bb mint egymilli� n�gyzetm�ter nagys�g� �csi pr�bap�lya, a volt kispesti �nt�de sz�kh�za, egy gy�ri sz�lloda, �s �sszesen mintegy 17 ezer n�gyzetm�ternyi �d�l� a Balaton d�li partj�n.

Az eln�k-vez�rigazgat� szerint a t�rsas�g ingatlanstrat�gi�j�nak c�lja, hogy a legkisebb ter�leten a lehet� legmagasabb �rt�ket hozz�k l�tre, a termel�shez nem sz�ks�ges ingatlanokban l�v� �rt�k felszabad�t�sa, �s az �gy befoly� egyszeri bev�teleket a hitel�llom�ny cs�kkent�s�re �s a f� tev�kenys�g fejleszt�s�re ford�ts�k.

Jelenleg a R�ba termel�shez sz�ks�ges ingatlanainak ter�lete el�ri a 977 ezer n�gyzetm�tert, amib�l a be�p�tett ter�let 310 ezer n�gyzetm�ter. Ezek Gy�r-rept�ren, 708 ezer n�gyzetm�teren, M�ron 157 ezer n�gyzetm�teren, �s S�rv�ron 112 ezer n�gyzetm�teren helyezkednek el.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK