MTelekom: 18,9 milli�rd forintos profit

2006.05.11. 7:07

Az elemz�i v�rakoz�soknak megfelel� 18,9 milli�rd forintos nett� profitot �rt el a Magyar Telekom janu�r-m�rciusban, �s az �rbev�tel is az elv�r�soknak megfelel�en n�tt, f�leg a maced�n le�nyv�llalat teljes�tm�ny�nek k�sz�nhet�en. Straub Elek a gyorsjelent�sben ism�t a 70 forintos osztal�k kifizet�s�t �g�ri a r�szv�nyeseknek.

A Magyar Telekom csoport ad�z�s ut�ni nett� eredm�nye 5,5 sz�zal�kkal, 18,9 milli�rd forintra n�tt az id�n, az els� negyed�vben. A kisebbs�gi r�szesed�sekb�l sz�rmaz�, tov�bbi 3 milli�rd forint profitot is besz�molva azonban, m�r k�zel 22 milli�rd forint nyeres�get �rt el a Magyar Telekom, ami 7,7 sz�zal�lkos n�veked�st jelent a b�zishoz k�pest. A csoportszint� bev�telek 6,7 sz�zal�kkal, 153,3 milli�rd forintra n�ttek 2006 els� negyed�v�ben, a Nemzetk�zi P�nz�gyi Jelent�si Szabv�nyok (IFRS) szerint - hozta nyilv�noss�gra a t�rsas�g cs�t�rt�ki gyorsjelent�s�ben. A bev�teln�l csak 1,1 sz�zal�kos n�veked�st v�rtak az elemz�k.

A csoport eredm�nyeinek els� negyed�vben tapasztalt, jelent�s javul�sa els�sorban a nemzetk�zi tev�kenys�gnek, �s a magyar mobil szolg�ltat�soknak k�sz�nhet� - k�z�lte a gyorsjelent�sben Straub Elek eln�k-vez�rigazgat�. Straub szerint a magyar vezet�kes szolg�ltat�sok ter�n fontos szerepet j�tszott az �gyfelek megtart�sa. A havid�j jelleg� csomagok sz�ma n�tt annak k�sz�nhet�en, hogy nagy hangs�lyt fektettek az el�fizet�si d�j t�pus� bev�telekre, ugyanakkor a sikeres ADSL �rt�kes�t�si kamp�nynak k�sz�nhet�en, tov�bb n�ttek az internet bev�telek.

A vezet�kes vonalsz�m cs�kken�se ellen�re n�tt a hat�konys�g, 2006�febru�r v�g�n, anyav�llalati szinten az egy alkalmazottra jut� vonalsz�m meghaladta az 500-at, ezzel a c�g a tervezettn�l kor�bban el�rte kit�z�tt c�lj�t. Az �vi rendes k�zgy�l�s cs�sz�sa ellen�re, az igazgat�s�g a nem audit�lt, 2005 �vre vonatkoz� p�nz�gyi besz�mol� alapj�n, a tavalyi �vihez hasonl� m�rt�k� osztal�k kifizet�s�t tartja indokoltnak - tette hozz� a c�g els� embere. (Az osztal�k tavaly, r�szv�nyenk�nt 70 forint volt)

A bev�telekn�l a mobil, internet �s �sszekapcsol�si (nagykereskedelmi) szolg�ltat�sokb�l sz�rmaz� bev�telek n�veked�se ellens�lyozta a kimen� forgalmi bev�telek cs�kken�s�t. A maced�n le�nyv�llalat, a TCG bev�teleinek konszolid�l�sa 2006 els� negyed�vben 6,4 milli�rd forinttal j�rult hozz� a csoport bev�teleihez. A TCG konszolid�l�sa n�lk�l a csoport bev�telei 2,3 sz�zal�kkal n�ttek.

A k�szp�nztermel� k�pess�get mutat� EBITDA 4,9 sz�zal�kkal, 62,0 milli�rd forintra n�tt, az EBITDA r�ta �gy, �rbev�tel ar�nyosan 40,5 sz�zal�k volt. A TCG hat�sa n�lk�l az EBITDA 59,4 milli�rd forint, az EBITDA r�ta 40,4 sz�zal�k.

A t�rgyi eszk�z�k �s immateri�lis javak brutt� beszerz�s�re ford�tott �sszeg, vagyis a beruh�z�sok �rt�ke 19,0 milli�rd forint volt, amelyb�l a vezet�kes szegmensre 7,6 milli�rd forint, a mobilra 11,4 milli�rd forint jutott az els� negyed�vben. A mobil szegmensre es� �sszegb�l 2,2 milli�rd forintot ford�tottak UMTS-el kapcsolatos beruh�z�sokra, 4 milli�rd forintot pedig az EDR projektre.

A csoport nett� ad�ss�g�llom�nya18,8 milli�rd forinttal cs�kkent 2005 december v�g�hez k�pest 2006 els� negyed�v�ben t�rt�nt hitelt�rleszt�seknek k�sz�nhet�en. Az elad�sodotts�gi r�ta (a nett� ad�ss�gnak, a nett� ad�ss�g + saj�t t�ke + kisebbs�gi r�szesed�sekre vet�tett ar�nya) 2006 m�rcius v�g�re 30,6 sz�zal�kra cs�kkent.

(Az [origo] kiad�ja a T-Online Magyarorsz�g, amely a Magyar Telekom-csoport tagja.)

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK