A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete enged�lyezte az FHB Kereskedelmi Bank Z�rtk�r�en M�k�d� R�szv�nyt�rsas�g megalap�t�s�t. A kereskedelmi bank elind�t�s�t versenyh�tr�ny�nak lek�zd�se miatt tartja sz�ks�gesnek az� t�bbs�gi tulajdonos, FHB F�ldhitel- �s Jelz�logbank Rt.

Az �j�kereskedelmi bank�r�szv�nyeinek 90 sz�zal�ka az FHB F�ldhitel- �s Jelz�logbank Rt., 10 sz�zal�ka az FHB Szolg�ltat� Zrt. tulajdon�ban �ll majd. A FHB Kereskedelmi Bank Zrt. alap�t�skori saj�t t�k�je 6 milli�rd forint lesz, melyb�l 2 milli�rd forint a jegyzett t�ke �sszege, n�gymilli�rd forint pedig t�ketartal�kba ker�l.

Ezzel 30-r�l 31-re n� a Magyarorsz�gon jegyzett kereskedelmi bankok sz�ma. A 8 szakos�tott p�nzintl�zettel �s a Magyar Nemzeti Bankkal egy�tt pedig�39-r�l 40-re b�v�l az orsz�gban regisztr�lt bankok sz�ma.

A FHB F�ldhitel- �s Jelz�logbank Rt. igazgat�s�ga febru�r 7-i �l�s�n hat�rozta el, hogy 6 milli�rd forint saj�t t�k�vel l�trehozza az FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-t �s 100 milli� forint t�k�vel az FHB Ingatlan Zrt.-t.

A kereskedelmi bank alap�t�s�t az anyabank. vezet�i azzal indokolt�k., hogy jelz�loghitelek ny�jt�s�t csak a fedezet 60-70 sz�zal�k�ig engedik a jogszab�lyok. A kereskedelmi bankok viszont m�s hitelekkel kieg�sz�tve a fedezet 90 sz�zal�k�ra is ny�jthatnak hitelt. Ez�rt az FHB versenyh�tr�nyba ker�lt, melyet a bankalap�t�ssal megsz�ntethet.

A versenyh�tr�ny megsz�ntet�s�t az igazgat�s�g az�rt tartja sz�ks�gesnek, hogy megval�sulhasson az anyabanknak az igazgat�s�gi �l�sen elfogadott 2010-ig sz�l� k�z�pt�v� strat�gi�ja. Az pedig a piaci �tlagot fel�lm�l�, 20 sz�zal�k feletti t�kear�nyos nyeres�g fenntart�s�t ir�nyozza el�.

Az FHB F�ldhitel- �s Jelz�logbank R�szv�nyt�rsas�g igazgat�s�ga azt is c�lul t�zte ki, hogy 2010-ig 12 sz�zal�k feletti r�szesed�st szerezzen a saj�t hitelez�s alapj�n sz�molva a lak�shitelpiac n�vekm�ny�b�l. Emellett �j piacokon �s �j term�kekkel k�v�nnak megjelenni a forgalom n�vel�se �s a kock�zatok cs�kkent�se �rdek�ben.

A c�lok megval�s�t�sa �rdek�ben aaz igazgat�s�g azt is elhat�rozta, hogy a jelenleg �gyn�kk�nt tev�kenyked� FHB Szolg�ltat� Rt. alapt�k�j�t 1,435 milli�rd forinttal felemelik, tov�bbi 500 milli� forintot pedig t�ketartal�kba helyeznek.

Az elk�pzel�sek szerint 2010-ig lehet�leg minden megy�ben fi�kot nyitnak, �gy legal�bb 20 tag� fi�kh�l�zatot hoznak majd l�tre. A tev�kenys�g�t �s h�l�zat�t b�v�t� p�nzint�zeti csoport nem akar univerz�lis bankk� v�lni, �m valamennyi fontos �s a jelz�loghitelez�shez kapcsol�d� szolg�ltat�s ig�nybev�tel�re lehet�s�get k�v�n teremteni.

Az FHB �j strat�gi�ja szerint a lakoss�gi jelz�loghitelez�s piaca 2005 �s 2010 k�z�tt 2283 milli�rdr�l 4606 milli�rd forint nagys�g�ra b�v�l. Ezen bel�l az FHB r�szesed�s�t 11,4 sz�zal�kosr�l 12,3 sz�zal�kosra n�veln�k, mik�zben a kamatr�s el�rejelz�s�k szerint 3,8-r�l 2,4 sz�zal�kra m�rs�kl�dik.

Az elk�pzel�sek szerint ugyanez id� alatt a bankcsoport m�rlegf��sszege 483-r�l 782 milli�rd forintra, hitel�llom�nya 431-r�l 720 milli�rd forintra, lakoss�gi jelz�loghiteleinek �llom�nya 171-r�l454 milli�rd forintra emelkedik.

Az igazgat�s�g tervei szerint az ad�z�s el�tti eredm�ny 10,7-r�l 14,5 milli�rd forintra, az ad�zott eredm�ny 8,4-r�l 12,2 milli�rd forintra, a r�szv�nyesi vagyon 24-r�l 58 milli�rd forintra n� 2010-ig, mik�zben a t�kear�nyos nyeres�g 39,8-r�l 23,2 sz�zal�kra m�rs�kl�dik.

Az el�ir�nyzott sz�mok azt jelentik, hogy a r�szv�nyesi vagyon �vente �tlagosan 20 sz�zal�kkal n� a k�vetkez� �t �vben., a t�kear�nyos nyers�g pedig a jelent�s cs�kken�s ellen�re 20 sz�zal�k �s v�rhat�an a piaci �tlag felett marad.

Giczi J�zsef